Καθορισμός μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19


Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής
και Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Καθορισμός Μέτρων για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας αποστείλω εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για ενημέρωσή σας.

(Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης)

για Γενικό Διευθυντή


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1650

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,

Πρόεδρο Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας,

Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,

Γενικό Ελεγκτή,

Επίτροπο Διοικήσεως,

Επίτροπο Εποπτείας (ΓεΣΥ),

Επίτροπο Νομοθεσίας,

Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα / Επίτροπο Πληροφοριών, Πρόεδρο Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού,

Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού,

Διοικητή Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών,

Γενικούς Διευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων,

Υπουργείων, Υφυπουργείων και Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης,

Αρχιπρωτοκολλητή,

Γ ενικό Λογιστή,

Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου,

Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών,

Πρόεδρο Εφοριακού Συμβουλίου,

Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών,

Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,

Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων,

Προϊστάμενο Διοίκησης Προεδρίας,

Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου,

Καθορισμός Μέτρων για τταρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19

Επιθυμώ να αναφερθώ στον περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 11) του 2021, με ημερ. 12.3.2021, και να σας πληροφορήσω ότι οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στις Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1640, 1644, 1647 και 1649 και ημερ. 18.1.2021, 5.2.2021, 12.2.2021 και 3.3.2021, αντίστοιχα, που αφορούσαν στη λειτουργία του κρατικού και ευρύτερου κρατικού τομέα, οι οποίες ίσχυαν μέχρι την 15η Μαρτίου και ώρα 23:59, εξακολουθούν, με βάση το εν λόγω Διάταγμα, να ισχύουν μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021 και ώρα 23:59. Εξαίρεση αποτελούν οι εργαζόμενοι που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών ή/και παιδιών με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας τα οποία φοιτούν με φυσική παρουσία σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 2.2 παρ. (υ) του Διατάγματος, οι οποίοι θα πρέπει να παρουσιάζονται στην εργασία τους.

  1. Επισημαίνεται, εκ νέου, ότι, σύμφωνα με το υπό αναφορά Διάταγμα, συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση όπως όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι εργαζόμενοι στην εκπαιδευτική υπηρεσία, χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα προσώπου σε εσωτερικούς χώρους όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός προσώπων και σε εξωτερικούς χώρους όπου βρίσκονται ή/και διακινούνται δύο πρόσωπα και άνω (εξαιρουμένων των περιπτώσεων που καθορίζονται με κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας), και υποβάλλονται σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για τον Κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Ως εκ τούτου, οι οικείοι Προϊστάμενοι οφείλουν όπως διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των εργοδοτουμένων τους με τις πρόνοιες του Διατάγματος, στη βάση των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, όπως αυτές αποτυπώνονται στις Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, με αρ. 1645 και 1646 και ημερ. 5.2.2021 και 10.2.2021, αντίστοιχα.
  2. Επισημαίνεται, εκ νέου, ότι, σύμφωνα με το υπό αναφορά Διάταγμα, συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση όπως όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι εργαζόμενοι στην εκπαιδευτική υπηρεσία, χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα προσώπου σε εσωτερικούς χώρους όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός προσώπων και σε εξωτερικούς χώρους όπου βρίσκονται ή/και διακινούνται δύο πρόσωπα και άνω (εξαιρουμένων των περιπτώσεων που καθορίζονται με κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας), και υποβάλλονται σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για τον Κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Ως εκ τούτου, οι οικείοι Προϊστάμενοι οφείλουν όπως διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των εργοδοτουμένων τους με τις πρόνοιες του Διατάγματος, στη βάση των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, όπως αυτές αποτυπώνονται στις Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, με αρ. 1645 και 1646 και ημερ. 5.2.2021 και 10.2.2021, αντίστοιχα.
  3. Οι αρμόδιοι Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά τα μέλη της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και τα μέλη της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, του Στρατού και της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων/ Υφυπουργείων στη σφαίρα αρμοδιοτήτων των οποίων εμπίπτουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης καλούνται όπως ενημερώσουν τους Προϊστάμενους των οργανισμών αυτών για το περιεχόμενο της παρούσας Εγκυκλίου.

    Γιώργος Παντελή
    Γενικός Διευθυντής
    Υπουργείου Οικονομικών
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


700