Δηλώσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Θεματοθέτηση, Βαθμολόγηση εξεταστικών δοκιμίων Παγκύπριων 2021


Διευθυντές/Διευθύντριες
Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

Στα πλαίσια του περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου του 2006, ο οποίος προνοεί για τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων, παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ότι μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον για ανάληψη καθηκόντων θεματοθέτησης/βαθμολόγησης, για τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στα Πλαίσια Πρόσβασης για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων 2021.

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις ενδιαφέροντος για την ανάληψη καθηκόντων θεματοθέτη ή βαθμολογητή πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας Εξετάσεων: www.moec.gov.cy/ypexams. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021, ώρα 13:00.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησής τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν αντίγραφο για το αρχείο τους. Το ηλεκτρονικό σύστημα θα αποστείλει αυτόματα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο επιβεβαίωση υποβολής αίτησης στην οποία θα αναγράφεται ο «Κωδικός Αίτησης». Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θεματοθέτηση/βαθμολόγηση σε περισσότερα του ενός εξεταζόμενα μαθήματα υποβάλλεται μόνον μία αίτηση.

Παρακαλείστε, επίσης, να ενημερώσετε τους ενδιαφερόμενους βαθμολογητές ότι το Βαθμολογικό Κέντρο στη Λεμεσό ενδέχεται να λειτουργήσει και φέτος. Η βαθμολόγηση γραπτών στο Βαθμολογικό Κέντρο Λεμεσού θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες βαθμολόγησης κάθε μαθήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι για την ανάληψη καθηκόντων θεματοθέτησης θα πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια, εκτός και αν υπάρξει διαφορετική για το θέμα απόφαση της αρμόδιας αρχής:

  1. να έχουν αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία τουλάχιστον 8 ετών,
  2. να έχουν διδάξει, το συγκεκριμένο μάθημα, για τουλάχιστον πέντε έτη, στη Γ τάξη Δημόσιου Λυκείου ή Γ τάξη Δημόσιων Τεχνικών Σχολών, εκ των οποίων το ένα να αφορά διδασκαλία κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά,
  3. να παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης θεματοθετών που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν προτού επιλεγούν,
  4. να μην παραδίδουν φροντιστηριακά μαθήματα και να μην διδάσκουν μαθήματα Παγκύπριων Εξετάσεων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ), στα βραδινά τμήματα των Τεχνικών Σχολών ή αλλού, να μην είναι ιδιοκτήτες Φροντιστηρίου και να μην έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με ιδιοκτήτη/τρια Φροντιστηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι για την ανάληψη καθηκόντων βαθμολογητή θα πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια, εκτός και αν υπάρξει διαφορετική για το θέμα απόφαση της αρμόδιας αρχής:

  1. να έχουν αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών,
  2. να έχουν διδάξει, το συγκεκριμένο μάθημα, για τουλάχιστον πέντε έτη, στη Γ τάξη Δημόσιου Λυκείου ή Γ τάξη Δημόσιων Τεχνικών Σχολών, εκ των οποίων το ένα να αφορά διδασκαλία κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά,
  3. να διδάσκουν το υπό εξέταση μάθημα στη Γ τάξη Δημόσιου Λυκείου ή Γ τάξη Δημόσιων Τεχνικών Σχολών κατά το παρόν σχολικό έτος, ή τουλάχιστον κατά το προηγούμενο έτος,
  4. να παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης βαθμολογητών που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν προτού επιλεγούν,
  5. να μην παραδίδουν φροντιστηριακά μαθήματα και να μην διδάσκουν μαθήματα Παγκύπριων Εξετάσεων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ), στα βραδινά τμήματα των Τεχνικών Σχολών ή αλλού, να μην είναι ιδιοκτήτες Φροντιστηρίου και να μην έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με ιδιοκτήτη/τρια Φροντιστηρίου.

Τονίζεται, πρόσθετα, ότι τόσο οι θεματοθέτες όσο και οι βαθμολογητές των Παγκύπριων Εξετάσεων, σύμφωνα με τον σχετικό Νόμο, πρέπει να μην έχουν μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με υποψήφιο που θα παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 (Νόμος 22(Ι)/  2006, www.moec.gov.cy/ypexams).

Η αμοιβή των μελών που θα απαρτίζουν τις Επιτροπές Θεματοθετών καθορίζεται στα €188 κατ' αποκοπή και η αμοιβή των Βαθμολογητών καθορίζεται στα €5,46 κατ' αποκοπή για κάθε τετράδιο απαντήσεων που διορθώνεται.

Παρακαλείστε, επίσης, όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς για την ανάγκη αυστηρής τήρησης των προαναφερόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για Θεματοθέτης
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για Βαθμολογητής

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης Διευθυντής Μέσης Γενικής ΕκπαίδευσηςΔρ Τέρψα Κωνσταντινίδου Διευθύντρια Ανώτερης Εκπαίδευσης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1703