Σύνταξη και υποβολή απαραίτητων εντύπων για τους υπό αξιολόγηση εκπαιδευτικούς 2020-2021


 Έκθεση Τύπου Β, Ατομικό πληροφοριακό δελτίο

Διευθυντές/ντριες Σχολείων Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα παρακαλείστε όπως:

1. (α) υποβάλετε αρμοδίως συνήθη Έκθεση (Τύπου Β) εις διπλούν για τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, οι οποίοι/ες έχουν αξιολόγηση κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Οι Εκθέσεις θα πρέπει να είναι εκτυπωμένες σε διπλή όψη (μπρος - πίσω), να υπογράφονται από τον/τη Διευθυντή/ντρια και να φέρουν τη σφραγίδα του Σχολείου. Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να είναι πρωτότυπες και στα δύο αντίτυπα.

    (β) επισημαίνεται, επίσης, ότι σύμφωνα με τη Νομοθεσία, οι Εκθέσεις (Τύπου Β) θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 14                 Μαΐου 2021 στο γραφείο του ΓΕΜΕ, στη διεύθυνση: ΓΕΜΕ, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,                 Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία.

2. (α) υποβάλετε τα Ατομικά πληροφοριακά δελτία όλων των εκπαιδευτικών σε δύο αντίτυπα, μέχρι τις 07 Μαΐου 2021 στην πιο πάνω διεύθυνση. Τα Ατομικά Δελτία θα πρέπει να υπογράφονται από τον/τη Διευθυντή/ντρια και να φέρουν τη σφραγίδα του Σχολείου. Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να είναι πρωτότυπες και στα δύο αντίτυπα.

     (β) Για την ταχύτερη προώθηση των πιο πάνω εγγράφων προς τους/τις οικείους/ες Επιθεωρητές/τριες, παρακαλώ όπως αυτά χωρίζονται κατά ειδικότητα και όπως αναγράφεται στο φάκελο το όνομα του/της Επιθεωρητή/τριας, προς τον/την οποίο/α θα παραδοθούν.

      (γ) Στους/στις εκπαιδευτικούς θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα στοιχεία στο Ατομικό πληροφοριακό δελτίο θα πρέπει να είναι ορθά συμπληρωμένα (Έτος διορισμού στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, Οργανική θέση, Έτος διορισμού/προαγωγής στη θέση αυτή, Έτη υπηρεσίας στο σχολείο αυτό κ.λπ). Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι οι Διευθυντές/ντριες θα πρέπει να σημειώνουν γενικά σχόλια ως παρατηρήσεις στο Ατομικό πληροφοριακό δελτίο των εκπαιδευτικών.

Υπενθυμίζουμε ότι, με βάση τον Κανονισμό 21 των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Επιθεώρηση και Αξιολόγηση) Τροποποιητικών Κανονισμών (ΚΔΠ 73/2011), οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν αξιολόγηση, υποχρεούνται να δηλώσουν τη διεύθυνση μόνιμης διαμονής τους στο Σύστημα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (ΣΕΠ), για να τους κοινοποιηθούν εν ευθέτω χρόνω οι Εκθέσεις αξιολόγησής τους. Οι εκπαιδευτικοί, που έχουν ήδη δηλώσει τα στοιχεία τους στο πιο πάνω Σύστημα, παρακαλούνται όπως προβούν σε σχετικό έλεγχό τους, για τυχόν τροποποιήσεις.

 Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                            Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 
Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                   Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
                                                                Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  

 

 

 

 

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


747