Εγκύκλιος: Συνεργασία Σχολείων-Αστυνομίας


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Συνεργασία Σχολείων-Αστυνομίας

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) γίνεται συχνά δέκτης παραπόνων από την πλευρά της Αστυνομίας για περιπτώσεις βανδαλισμών ή αντικοινωνικής συμπεριφοράς σε σχολικούς ή άλλους χώρους, όπου πιθανό να εμπλέκονται μαθητές/μαθήτριες. Ως εκ τούτου, υποδεικνύεται ότι το ανακριτικό έργο της αστυνομίας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει δυσκολίες, λόγω άρνησης ή απροθυμίας των Διευθύνσεων των σχολικών μονάδων για συνεργασία μαζί της και παραχώρηση στοιχείων ύποπτων μαθητών/ριών, με το αιτιολογικό ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον Νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον «Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (125(ί)/2018)» η παραχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων από το σχολείο στις αστυνομικές αρχές είναι επιτρεπτή και νόμιμη όταν διενεργείται για το σκοπό έκδοσης απόφασης οποιουδήποτε δικαστηρίου ή όταν είναι αναγκαία για τους σκοπούς απονομής της δικαιοσύνης (Άρθρο 6, Δημοσίευση ή έκδοση δικαστικής απόφασης).

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, διευκρινίζεται ότι αν και η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαγορεύεται, εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες:

  • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοτική τους επεξεργασία.
  • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται, πως είναι υποχρέωση του σχολείου να συνεργάζεται με τις αστυνομικές αρχές για διερεύνηση οποιοσδήποτε αντικοινωνικής συμπεριφοράς και στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας δύναται να δοθούν από τα σχολεία στην αστυνομία στοιχεία μαθητών/ριών για τους/τις οποίους/ες μπορεί να υπάρχει υπόνοια ότι πιθανό να εμπλέκονται σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια και αναμένεται από τις Διευθύνσεις των σχολείων να ενεργούν ανάλογα. Ωστόσο, η οποιαδήποτε μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων από τις σχολικές μονάδες στις αστυνομικές αρχές πρέπει να διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον «Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 125(1) 2018"

Δρ Μάριος Στυλιανίδης Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 

 

 

 

 

 

 

 

Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 

 

 

 

 
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


1937