Αξιολόγηση του θεσμού των Επιτηρητών Ασφαλείας σε Λύκεια, Εξατάξια Σχολεία και Τεχνικές


Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων, Εξατάξιων Σχολείων
και Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Αξιολόγηση του θεσμού των Επιτηρητών Ασφαλείας σε Λύκεια, Εξατάξια Σχολεία και Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και για σκοπούς ανατροφοδότησης και βελτίωσης των διαδικασιών που διέπουν τον θεσμό των Επιτηρητών Ασφαλείας σε Λύκεια, Εξατάξια Σχολεία και Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, παρακαλείστε όπως προβείτε σε σύνταξη συνοπτικής έκθεσης για απολογισμό και αξιολόγηση του θεσμού στο σχολείο σας, αναφέροντας, για παράδειγμα, οφέλη, τυχόν επισημάνσεις, δυσχέρειες, πρακτικές δυσκολίες ή/και βελτιωτικές προτάσεις. Η έκθεση θα πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του ΥΠΠΑΝ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιότυπου, μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021.

  1. Επισημαίνεται ότι η συνδρομή σας κρίνεται καταλυτική στη αξιολόγηση και βελτίωση του θεσμού και των διαδικασιών που τον διέπουν.
  2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Προϊστάμενος Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας

Κοιν: ΔΜΓΕ : ΔΜΤΕΕ

 

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


361