Ενιαίο Σχέδιο Δράσης Βελτίωσης του σχολείου 2021-2022


Διευθυντές/ντριες
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Ενιαίο Σχέδιο Δράσης

Καλούνται οι διευθύνσεις όλων των σχολείων της ΔΜΓΕ να ετοιμάσουν, για το σχολικό έτος 2021-2022, Ενιαίο Σχέδιο Δράσης Βελτίωσης του σχολείου τους με στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Κάθε σχολείο καλείται να εστιάσει σε 2 ή το πολύ 3 θεματικές παραγόντων βελτίωσης, σύμφωνα με τις εισηγήσεις που ακολουθούν, για τους οποίους να διατυπώσει, (α) επιμέρους δράσεις και δραστηριότητες υλοποίησης, (β) Φάσεις ανάπτυξης των δράσεων, (γ) υπεύθυνους υλοποίησης της κάθε δράσης και δραστηριότητας, (δ) ανάγκες επαγγελματικής μάθησης, (ε) πλάνο περιοδικής αξιολόγησης των δράσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα και βιβλιογραφία οι παράγοντες που έχουν επίδραση στη βελτίωση των σχολικών μονάδων αφορούν σε δυο μεγάλες περιοχές:

α) Τη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος μάθησης

β) Τη βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης

Σε ότι αφορά την πρώτη περιοχή, δειγματικές θεματικές περιοχές είναι, (α) η βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών και η σχολική πειθαρχία, (β) η ανάπτυξη της συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, (γ) η ανάπτυξη

ορθών σχέσεων του σχολείου με τους γονείς και το περιβάλλον λειτουργίας του σχολείου, (δ) η βελτίωση των μέσων μάθησης και των σχετικών υποδομών.

Σε ότι αφορά τη δεύτερη περιοχή, δειγματικές θεματικές περιοχές είναι, (α) η αύξηση του ωφέλιμου διδακτικού χρόνου και η ορθή αξιοποίηση του, (β) η βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας, (γ) η παροχή ευκαιριών μάθησης.

Για την ορθή ανάπτυξη και παρακολούθηση των Ενιαίων Σχεδίων Δράσης έχει ετοιμαστεί πακέτο εργαλείων, το οποίο και σας αποστέλλεται συνημμένα (“Ενιαίο Σχέδιο Δράσης (εργαλεία).Ζίρ”). Στο πακέτο εργαλείων περιλαμβάνονται οδηγίες για την ανάπτυξη των Σχεδίου Δράσης, λογισμικό ανάπτυξης και παρακολούθησης, καθώς και εισηγήσεις για επιμέρους δραστηριότητες σε κάθε θεματι κή περιοχή.

Παράρτημα

Δρ. Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
ygeia news rss

331