Εφαρμογή θεσμού των διαγνωστικών δοκιμίων στην Α' Γ υμνασίου και Α' Λυκείου/Τεχνικών


Διευθυντές/ντριες
Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Θέμα: Εφαρμογή θεσμού των διαγνωστικών δοκιμίων στην Α' Γ υμνασίου και Α' Λυκείου/Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι ο θεσμός των διαγνωστικών δοκιμίων θα εφαρμοστεί και κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022. Υπενθυμίζεται ότι βάσει του θεσμού θα χορηγηθούν διαγνωστικά δοκίμια Νέων Ελληνικών και Μαθηματικών στους/στις μαθητές/τριες της Α' τάξης του Γυμνασίου και στα μαθήματα Νέων Ελληνικών, Μαθηματικών και Φυσικής, στους/στις μαθητές/τριες της Α' τάξης του Λυκείου/ΤΕΣΕΚ.

Υπεύθυνος για τη διοργάνωση των πιο πάνω διαδικασιών είναι ο/η ΒΔΑ' Υπεύθυνος Τομέα για το Λύκειο/ΤΕΣΕΚ και ο/η ΒΔΑ' για το Γυμνάσιο, όπως καθορίζεται στον καν. 29 (5) (4) των περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών του 2017.

Σημειώνεται ότι ο θεσμός θα πρέπει να τύχει της ανάλογης προσοχής. Στους/στις διδάσκοντες/ουσες θα πρέπει να τονιστούν οι στόχοι του θεσμού που είναι:

  • η διαμορφωτική αξιολόγηση του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού της Α' τάξης του Γυμνασίου στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών και της Α' τάξης του Λυκείου / ΤΕΣΕΚ στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών, Μαθηματικών και Φυσικής.
  • η διαπίστωση ελλείψεων και κενών στις πυρηνικές γνώσεις και δεξιότητες ανά μάθημα και η προσπάθεια κάλυψής τους.

Μαθητές/τριες με διαπιστωμένες ελλείψεις και κενά θα έχουν την ευκαιρία παρακολούθησης διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε απογευματινό χρόνο, στο πλαίσιο λειτουργίας των ΚΙΕ, για κάλυψη των διαπιστωμένων ελλείψεών τους.

Σημειώνεται ότι η ευκαιρία παρακολούθησης δωρεάν μαθημάτων σε απογευματινό χρόνο, στο πλαίσιο λειτουργίας των ΚΙΕ, η οποία δίδεται σε όσους/ες μαθητές/τριες διαγνωστούν με ελλείψεις και κενά, θα γίνεται παράλληλα με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και την προσπάθεια κάλυψης των ελλείψεων από τον/τη διδάσκοντα/ουσα, σε πρωινό χρόνο κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς.

Επισημαίνεται ότι το παρόν πρόγραμμα είναι ανεξάρτητο από το πρόγραμμα αλφαβητισμού της Α' Γυμνασίου, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, σύμφωνα με τις πρόνοιες της εγκυκλίου με αριθμό ypp12400, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2021.

           1. Σχετικά με τα διαγνωστικά δοκίμια σημειώνονται τα πιο κάτω:

α) Θα χορηγηθούν στους/στις μαθητές/τριες της Α' Γυμνασίου και στους/στις μαθητές/τριες της Α' Λυκείου/ ΤΕΣΕΚ. β)Θα αξιολογούν τις πυρηνικές γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών/τριών και θα αφορούν στα μαθήματα:

  • των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών για την Α' Γυμνασίου.
  • των Νέων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Φυσικής για την Α' Λυκείου/ΤΕΣΕΚ.i

    2. Αποστολή κεντρικών διαγνωστικών δοκιμίων και οδηγών διόρθωσης στις σχολικές μονάδες

α) Τα διαγνωστικά δοκίμια θα αποσταλούν κεντρικά και θα χορηγηθούν ως ακολούθως:

Α' Γ υμνασίου

Α' Λυκείου/ΤΕΣΕΚ

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 Νέα Ελληνικά 3η και 4η περίοδος

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 Νέα Ελληνικά 3η και 4η περίοδος

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021 Μαθηματικά 4η περίοδος (Μέρος Α') και 5η περίοδος (Μέρος Β')

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021 Μαθηματικά 4η περίοδος

 

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021 Φυσική 3η και 4η περίοδος

 β) Το κάθε διαγνωστικό δοκίμιο για τα πιο πάνω γνωστικά αντικείμενα, θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε σχολικής μονάδας, μέχρι τις 7:30 π.μ. της αντίστοιχης μέρας χορήγησης του διαγνωστικού, όπως ορίζεται στο πιο πάνω πρόγραμμα.

γ) Ο οδηγός διόρθωσης για κάθε γνωστικό αντικείμενο θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε σχολικής μονάδας, πριν από τη λήξη των μαθημάτων της αντίστοιχης ημέρας χορήγησης του κάθε διαγνωστικού δοκιμίου.

          3. Διαδικασίες διεξαγωγής και διόρθωσης διαγνωστικών δοκιμίων

α) Οι σχολικές μονάδες θα έχουν την ευθύνη για τον πολλαπλασιασμό των διαγνωστικών δοκιμίων.

β) Τα διαγνωστικά θα πρέπει να χορηγηθούν στους/στις μαθητές/τριες, τις ημέρες και ώρες σύμφωνα με το πιο πάνω πρόγραμμα.

γ) Ο/Η κάθε διδάσκων/ουσα έχει την ευθύνη διόρθωσης των διαγνωστικών δοκιμίων των μαθητών/τριών του/των τμήματός/τμημάτων του/της.

δ) Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών όπου διαπιστώνονται ελλείψεις και κενά, οι οποίοι/ες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν για να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενισχυτικών/υποστηρικτικών μαθημάτων στο πλαίσιο λειτουργίας των ΚΙΕ, συνέρχεται η παιδαγωγική ομάδα του τμήματος και στη βάση της εισήγησης των διδασκόντων/ουσών και των αποτελεσμάτων των αντίστοιχων διαγνωστικών δοκιμίων υποβάλλεται στον/στη ΒΔΑ' κατάλογος μαθητών/τριών ανά μάθημα.

ε) Για την παρακολούθηση των μαθημάτων ενισχυτικής/υποστηρικτικής διδασκαλίας κρίνεται απαραίτητη η εξασφάλιση γραπτής συγκατάθεσης του γονέα/κηδεμόνα. Σημειώνεται ότι το έντυπο γραπτής συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα ετοιμάζεται από την κάθε σχολική μονάδα και φέρει τη σφραγίδα του σχολείου. Αφού δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα για την επιστροφή του εντύπου, η σχολική μονάδα φροντίζει, ώστε αντίγραφο της εν λόγω συγκατάθεσης να παραμείνει στα αρχεία του σχολείου ενώ το πρωτότυπο θα πρέπει να επιστραφεί στον/στη μαθητή/τρια, ώστε αυτό να παρουσιαστεί κατά την εγγραφή του στο ΚΙΕ.

Ο/Η ΒΔΑ' θα έχει την ευθύνη να καταχωριστούν σε αρχείο excel, το οποίο θα τηρείται στο σχολείο:

α)τα αποτελέσματα των διαγνωστικών δοκιμίων ανά μάθημα όλων των τμημάτων.

β) τα ονοματεπώνυμα των μαθητών/τριών ανά μάθημα, οι οποίοι/ες παρουσιάζουν διαπιστωμένες ελλείψεις.

γ) τα ονοματεπώνυμα των μαθητών/τριών ανά μάθημα, για τους/τις οποίους/ες έχει εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα για παρακολούθηση της ενισχυτικής απογευματινής διδασκαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας των ΚΙΕ.

Το συνημμένο excel θα πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένο με έγκριση του Υπεύθυνου Β.Δ.Α' στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] το αργότερο μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2021.

Σημειώνεται ότι για τις διαδικασίες εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων στα ΚΙΕ θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


803