Μαθητικές Εκδρομές Εξωτερικού


Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων Λυκείων και Τεχνικών και Επαγγελματικών
Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ)

Θέμα: Μαθητικές Εκδρομές Εξωτερικού

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, παρακαλείστε όπως, σε περίπτωση που ο Καθηγητικός Σύλλογος έχει αποφασίσει την πραγματοποίηση εκδρομής με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού 34(1) των Περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέση Εκπαίδευσης Κανονισμών του 2017 έως (Αρ. 3) του 2020, προβείτε στις πιο κάτω αναγκαίες διευθετήσεις:

 1. Επιλογή περιόδου διεξαγωγής της εκδρομής (Πάσχα 2023 ή Ιούνιο 2023)
  Επιλογή εκδρομικού πακέτου
  Καθορισμό τριών ημερομηνιών αναχώρησης/επιστροφής, κατά σειρά προτίμησης
  Δήλωση αριθμού μαθητών/τριών-εκδρομέων
 2. Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω στοιχεία υποβάλλονται από το σχολείο έγκαιρα στον Διευθυντή του οικείου Τμήματος Εκπαίδευσης. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να υποβληθούν οπωσδήποτε μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2022 από όλα τα σχολεία, ανεξάρτητα από την επιλογή της περιόδου διεξαγωγής της εκδρομής (Πάσχα 2023 ή Ιούνιο 2023). Στόχος είναι να προωθηθεί έγκαιρα η διαδικασία κράτησης θέσεων και προκήρυξης προσφορών.
 3. Σημειώνεται ότι με βάση τους Περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2017 έως (Αρ. 3) του 2020, μέσα στο πλαίσιο της αυτονομίας των σχολικών μονάδων, παρέχεται το δικαίωμα στις σχολικές μονάδες να οργανώσουν μαθητικές εκδρομές και σε άλλες ευρωπαϊκές ή γειτονικές χώρες (βλ. Κανονισμό 46).
 4. Υπενθυμίζεται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο Καθηγητικός Σύλλογος ενός σχολείου αποφασίσει να μη διοργανώσει την εκδρομή, υποχρεούται να ενημερώσει γραπτώς το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), δίνοντας πλήρη και σαφή αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της σχετικής απόφασης.
 5. Για σκοπούς συγκέντρωσης του ελάχιστου αριθμού συμμετοχών, τα σχολεία μπορούν να προχωρήσουν σε συμπράξεις με γειτονικά σχολεία. Σημειώνεται ότι τα πλείστα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται είναι των 50 θέσεων (για τις οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ο αριθμός των μαθητών/ριών, των συνοδών και ο/η ξεναγός) και, ως εκ τούτου, παρακαλείστε να λαμβάνετε υπόψη το δεδομένο αυτό στον προγραμματισμό της εκδρομής του σχολείου σας. Επισημαίνεται η πρόνοια του κανονισμού 35(5) ότι «Σε κάθε αποστολή συμμετέχει τέτοιος αριθμός μαθητών, ώστε οι μαθητές να μπορούν να διακινούνται με ένα (1) ή με δύο (2) το πολύ λεωφορεία. Νοείται ότι αν οι μαθητές που εγκρίνονται είναι πολύ περισσότεροι, είναι δυνατό να οργανωθούν και άλλες αποστολές, αλλά με διαφορετικό χρόνο αναχώρησης και επιστροφής και διαφορετικό πρόγραμμα».
 6. Συστήνεται, για σκοπούς επιβεβαίωσης των δηλώσεων συμμετοχής, όπως εισπράττεται ως προκαταβολή το ποσό των €100, το οποίο αφαιρείται από την Α΄ δόση. Τονίζεται ότι, μετά την κατακύρωση της εκδρομής στο επιτυχόν τουριστικό γραφείο, καμία απαίτηση εκ μέρους των συμμετεχόντων για επιστροφή της προκαταβολής δεν θα γίνεται αποδεκτή.
 7. Σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου  επίσκεψης  στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία, τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας, παρακαλείστε όπως μελετήσετε το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας με αριθμό 2666 (Τεύχος Β΄/01.07.2019), το οποίο επισυνάπτεται.
 8. Επισυνάπτονται ενδεικτικά οκτώ (8) πλαίσια εκδρομικών πακέτων. Αφού επιλέξετε το πακέτο της αρεσκείας σας, μπορείτε να το επεξεργαστείτε, αφαιρώντας ή διαφοροποιώντας εκδρομικούς προορισμούς, και να το διαμορφώσετε, έτσι ώστε να εξυπηρετεί τους στόχους που θέτει η σχολική μονάδα.
 9. Αποστέλλονται, επίσης, τα τέσσερα (4) πιο κάτω έντυπα για χρήση τους στη διαδικασία διοργάνωσης της σχολικής εκδρομής:
  Ανακοίνωση προς τους καθηγητές/καθηγήτριες του σχολείου και τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Α΄ Λυκείου και Α΄ τάξης ΤΕΣΕΚ (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
  Αίτηση παροχής άδειας για επίσκεψη σε συγγενείς στην Ελλάδα (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ –ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
  Υπεύθυνη δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)
  Έντυπο δήλωσης συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ).
 10. Για σκοπούς συντονισμού και διοργάνωσης της εκδρομής, παρακαλείστε όπως επιστρέψετε συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο δήλωσης συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση malonefti@papd.mof.gov.cy ή μέσω τηλεομοιότυπου στο 22800644, μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2022.
 11. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μαρία Αλωνεύτη, τηλέφωνο 22809581.

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                                   Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής                                                                          Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                                               Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης


 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1184