Ερωτηματολόγιο Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη του Συμβουλίου της Ευρώπης


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης  Τεχνικής
 και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Ερωτηματολόγιο του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η Διευρυμένη Μερική Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη θεσπίστηκε στις 12 Νοεμβρίου 2020, μετά από την υιοθέτηση σχετικού ψηφίσματος της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκτός από την Κυπριακή Δημοκρατία, στο Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη (OHTE) συμμετέχουν 15 ακόμη κράτη-μέλη: Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Γαλλία, Γεωργία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Βόρεια Μακεδονία, Πορτογαλία, Σερβία, Σλοβενία, Ισπανία και Τουρκία.

Το ΟΗΤΕ συστάθηκε με σκοπό να συμβάλει στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των κρατών-μελών, αλλά και να ενισχύσει τη συνεργασία στον τομέα της διδασκαλίας της Ιστορίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ΟΗΤΕ είναι πολιτικά ουδέτερο και περιορίζεται σε επιστημονική καταγραφή των δεδομένων, χωρίς να έχει την εξουσιοδότηση να παρεμβαίνει στον καθορισμό του τρόπου διδασκαλίας της Ιστορίας ή του περιεχόμενου του μαθήματος στα κράτη-μέλη.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΟΗΤΕ έχει σχεδιάσει συγκεκριμένη έρευνα για να συγκεντρώσει πληροφορίες για την πρώτη τακτική του έκθεση σχετικά με το πώς διδάσκεται η ιστορία στα 16 κράτη μέλη του OHTE. Μέσω αυτής της έκθεσης, η οποία αναμένεται ότι θα δημοσιευθεί έως τα τέλη του 2023, το ΟΗΤΕ θα παράσχει πληροφορίες που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να βελτιώσουν τις αρχές και τις πρακτικές που διέπουν την ιστορική εκπαίδευση. Η υπό αναφορά έρευνα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που διδάσκουν το μάθημα της Ιστορίας σε οποιοδήποτε επίπεδο και αποτελείται από μια σειρά διαδικτυακών ερωτήσεων που σχετίζονται με τις διδακτικές πρακτικές και την εμπειρία τους. Οι ερωτήσεις ζητούν τη γνώμη των εκπαιδευτικών σχετικά με τα προγράμματα σπουδών Ιστορίας στη χώρα τους (ευελιξία, πυκνότητα, ποικιλομορφία), τα θέματα που διδάσκουν και τις προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν για τη διδασκαλία τους, τους εκπαιδευτικούς πόρους και τις μεθόδους που εφαρμόζουν για αξιολόγηση των μαθητών/ριών, καθώς και σχετικά με την πρόσβαση και τις ευκαιρίες που έχουν για επαγγελματική ανάπτυξη (επισυνάπτεται Παράρτημα με περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη έρευνα, το οποίο ετοιμάστηκε από το ΟΗΤΕ). Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 20 λεπτά και πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να εντοπιστεί στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eu.surveymonkey.com/r/CHSRFF2?lang=el .

Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών σας μονάδων, οι οποίοι/οποίες διδάσκουν το μάθημα της Ιστορίας, ενθαρρύνοντας τους/τις να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, εντός των καθορισμένων χρονικών πλαισίων.

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης                                   Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                      Δρ Μάριος Στυλιανίδης

Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και                    Διευθυντής Μέσης Γενικής                                        Διευθυντής Δημοτικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης                     Εκπαίδευσης                                                              Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης

Κοιν.: ΓΕΜΓΕ, ΓΕΜΤΕΕΚ, ΓΕΔΕ
: ΠΛΕ Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας (Μέσης Εκπαίδευσης)
: ΠΛΕ Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας (Δημοτικής Εκπαίδευσης)
: ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


485