Θέσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών, Συμβούλων και Συνδετικών Λειτουργών για 2023 - 2024


Διευθυντές/τριες Σχολείων Δημοτικής, Προδημοτικής, Μέσης
Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Θέσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Συμβούλων και Συνδετικών Λειτουργών για τη σχολική χρονιά 2023 - 2024

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς όπως υποβάλουν αίτηση για ανάληψη θέσης Απόσπασης, Ειδικού Συμβούλου ή Συνδετικού Λειτουργού για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στις διάφορες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του αναλόγως των αναγκών.

2.   Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω του σχετικού συνδέσμου στη διεύθυνση www.moec.gov.cy από την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 στις 14:00 μέχρι και την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 στις 14:00. Σημειώνεται ότι χειρόγραφες ή/και εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές, ενώ δεν θα δοθεί παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.

3.   Στα παραρτήματα της παρούσας εγκυκλίου περιλαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν στην περιγραφή των διαθέσιμων θέσεων, τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τους όρους επιλογής και απασχόλησης. Συγκεκριμένα:

3.1. Στο Παράρτημα 1 παρουσιάζονται οι διαθέσιμες θέσεις, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες στη βάση της βαθμίδας εκπαίδευσης.

3.2.   Στο Παράρτημα 2 παρουσιάζονται τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα κριτήρια επιλογής που αφορούν στις κατηγορίες διαθέσιμων θέσεων, ως εξής: (α) Παράρτημα 2Α:

Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης, (β) Παράρτημα 2Β: Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, (γ) Παράρτημα 2Γ: Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, (δ) Παράρτημα 2Δ: Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στη Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης, (ε) Παράρτημα 2Ε: Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και (στ)Παράρτημα 2Στ: Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στην Κεντρική Διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

3.3. Στο Παράρτημα 3 παρουσιάζονται πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων.

3.4. Στο Παράρτημα 4 αναφέρονται οι όροι επιλογής και απασχόλησης των ατόμων που θα πληρώσουν τις θέσεις.

 4.  Υπογραμμίζεται ότι οι θέσεις για το Γραφείο Υπουργού, για το Γραφείο Γενικού Διευθυντή, για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και για την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας δεν προκηρύσσονται, καθώς δίδεται στην Αρμόδια Αρχή η διακριτική ευχέρεια επιλογής των εκπαιδευτικών που θα τις στελεχώσουν.

  5.  Σημειώνεται ότι η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όσων περιγράφονται στα πιο πάνω παραρτήματα, τα οποία θα τηρηθούν χωρίς οποιεσδήποτε εξαιρέσεις.

Νεόφυτος Παπαδόπουλος
Γενικός Διευθυντής
Κοιν.: - Πρόεδρο και Μέλη Ε.Ε.Υ.
Διευθύντρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2964