Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής Ενιαίας Γραπτής Αξιολογησης Α΄ Τετραμήνου 2022-23 (Γυμνασιακός)


Διευθυντές/τριες Δημόσιων Γυμνασίων
Εξατάξιων Σχολείων και Ιδιωτικών Σχολείων Ιδίου Τύπου (Γυμνασιακός Κύκλος)

ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2022-23

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα ενημερώνεστε για τα παρακάτω:

Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΡΑΠΤΩΝ

Η μεταφορά των γραπτών, του Γυμνασιακού Κύκλου, από την κάθε σχολική μονάδα προς το αντίστοιχο σχολείο κέντρο διαλογής και διανομής εξεταστικών δοκιμίων και αντίστροφα, θα πραγματοποιείται από δύο εκπαιδευτικούς λειτουργούς, οι οποίοι υπηρετούν στη σχολική μονάδα και θα ορίζονται, από τον/τη Διευθυντή/τρια του σχολείου (θα αποσταλεί σχετικό πρόγραμμα). Τα διορθωμένα και τα αδιόρθωτα γραπτά θα φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο, στη σχολική μονάδα με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας.

Η μεταφορά των γραπτών θα γίνεται με ταχυδρομικούς σάκους, στους οποίους θα αναγράφεται με ανεξίτηλο μαρκαδόρο το όνομα της Σχολικής Μονάδας. Κάθε σάκος θα ασφαλίζεται με ειδικό πλαστικό λουρί. Τα πλαστικά λουριά, τα οποία θα ασφαλίζουν τους σάκους θα σταλούν μαζί με τους σάκους στις σχολικές μονάδες.

Καθημερινά τα αδιόρθωτα γραπτά θα τοποθετούνται σε ξεχωριστό/ους σάκο/ους, από τα διορθωμένα και θα μεταφέρονται από τις σχολικές μονάδες προς τα κέντρα διαλογής και διανομής εξεταστικών δοκιμίων και αντίστροφα.

Τα γραπτά, θα ομαδοποιούνται ανά εξεταζόμενο μάθημα σε δεσμίδες των πενήντα (50) γραπτών, θα δένονται με κορδονάκια ή σπάγκο και θα τοποθετούνται στον/στους αντίστοιχο/ους ταχυδρομικούς σάκους. Στον κάθε σάκο θα τοποθετούνται σε φάκελο και τα ειδικά έντυπα του Παραρτήματος Γ (στα οποία αναφέρονται τα περιεχόμενα του σάκου) της εγκύκλιου με αριθμό ypp14634, ημερομηνίας 25/10/2022, τα οποία αναγράφονται στον πιο κάτω πίνακα:

 

Έντυπο 6

Ημερήσιο έντυπο παράδοσης / παραλαβής τετραδίων απαντήσεων ή εξεταστικών δοκιμίων για μεταφορά από το

σχολείο προς το σχολείο διαλογής για κωδικοποίηση.

 

Έντυπο 7

Ημερήσιο έντυπο παράδοσης / παραλαβής τετραδίων απαντήσεων ή εξεταστικών δοκιμίων για μεταφορά από το σχολείο διαλογής προς το σχολείο προέλευσης για

διόρθωση.

 

Έντυπο 9

Ημερήσιο έντυπο παράδοσης / παραλαβής τετραδίων

απαντήσεων ή εξεταστικών δοκιμίων από το σχολείο προς το σχολείο διαλογής – διορθωμένα.

 

Έντυπο 10

Ημερήσιο έντυπο παράδοσης / παραλαβής τετραδίων

απαντήσεων ή εξεταστικών δοκιμίων από το σχολείο διαλογής προς το σχολείο προέλευσης – διορθωμένα.

 Β. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΟΡΘΩΤΕΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Τα αδιόρθωτά γραπτά παραδίδονται από τον πρόεδρο της επιτροπής τετραμήνων στους διορθωτές, σύμφωνα με πρόγραμμα, το οποίο θα αποσταλεί.

Τα διορθωμένα γραπτά πρέπει να παραδίδονται από τους διορθωτές στον/στην Προέδρο της Επιτροπής Τετραμήνων της σχολικής μονάδας, το αργότερο μέχρι τις 09:00 π.μ., σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο επίσης θα αποσταλεί.

Γ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ

Για τη διαλογή και τη διανομή των γραπτών της ενιαίας γραπτής αξιολόγησης έχουν δημιουργηθεί μικρές ομάδες σχολείων, οι οποίες καθορίζονται στο Παράρτημα Β της εγκυκλίου ypp14634, ημερομηνίας 25/10/2022. Σε κάθε ομάδα ένα από τα σχολεία αποτελεί το κέντρο Διαλογής και Διανομής των γραπτών της Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων.

Σε κάθε σχολείο κέντρο διαλογής και διανομής γραπτών, ορίζεται από τον/την Διευθυντή/τρια του σχολείου, επιτροπή, η οποία θα έχει την ευθύνη των εργασιών του κέντρου.

Η επιτροπή θα αποτελείται από:

α) Ένα/Μία Β.Δ.Α΄ ή Β.Δ. του σχολείου, οποίος/α θα είναι ο/η υπεύθυνος/η του κέντρου.

β) Μέχρι δύο (2) μέλη του διδακτικού προσωπικού του σχολείου.

Τα γραπτά, διορθωμένα και αδιόρθωτα, θα παραδίδονται από τους υπεύθυνους για τη μεταφορά των γραπτών, εκπαιδευτικούς λειτουργούς κάθε σχολείου στον/στην υπεύθυνο/η της επιτροπής του κέντρου διαλογής και διανομής γραπτών. Οι υπεύθυνοι για τη μεταφορά των γραπτών από τα άλλα σχολεία στο κέντρο, θα παραμένουν στο κέντρο μέχρι την ολοκλήρωση όλων τω

ημερήσιων διαδικασιών του κέντρου, ώστε να μεταφέρουν τα γραπτά από το κέντρο στο σχολείο τους. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο κέντρο θα συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής του κέντρου.

Αδιόρθωτα γραπτά

Η επιτροπή του κέντρου μετά την παραλαβή όλων των αδιόρθωτων γραπτών, τα κωδικοποιεί (με τους κωδικούς που θα αποσταλούν στο κέντρο), τα ανακατεύει και τα αναδιανέμει σε κάθε σχολείο (της ομάδας) για διόρθωση. Κατά την αναδιανομή των γραπτών γίνεται προσπάθεια, ώστε να γίνει ομοιόμορφη κατανομή των γραπτών ανάμεσα στα σχολεία της ομάδας και επίσης (όπου είναι δυνατόν) να αποφευχθεί η διόρθωση γραπτών από καθηγητές/τριες του ίδιου σχολείου. Ο Υπεύθυνος του κέντρου λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η κωδικοποίηση που χρησιμοποιήθηκε να μην διαρρεύσει.

Στη συνέχεια παραδίδει την ίδια εργάσιμη ημέρα στους εκπαιδευτικούς, που είναι υπεύθυνοι για τη μεταφορά των γραπτών του κάθε Σχολείου, ίσο αριθμό γραπτών με τον αριθμό των γραπτών που το αντίστοιχο Σχολείο παρέδωσε στο κέντρο.

Διορθωμένα γραπτά

Η επιτροπή, αφού παραλάβει τα διορθωμένα γραπτά, τα αποκωδικοποιεί (με βάση τους κωδικούς με τους οποίους έγινε η αρχική κωδικοποίηση) και στη συνέχεια τα αναδιανέμει στα σχολεία από όπου προήλθαν.

Δ. ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τετραμήνων της σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνει άμεσα και καθημερινά για τις δύο εξεταστικές περιόδους, το αργότερο 45΄ μετά την επίσημη ώρα έναρξης της κάθε εξέτασης, τα στοιχεία των απόντων μαθητών/τριών, στην ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα:

https://dme-exams.schools.ac.cy/wp/

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2458