Πρόβλεψη βαθμολογίας ως μέρος της διαδικασίας εξέτασης αίτησης μαθητή/ριας από Εκπ. Ιδρύματα εξωτερικού


Διευθυντές/ Διευθύντριες Λυκείων
και Τεχνικών Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(υπόψη Καθηγητών/τριών ΣΕΑ)

ΘΕΜΑ: Πρόβλεψη βαθμολογίας ως μέρος της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης μαθητή/μαθήτριας από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Λόγω των αιτημάτων από πανεπιστήμια του εξωτερικού για πρόβλεψη του τελικού βαθμού του Απολυτηρίου για μαθητές/μαθήτριες που αποτείνονται στα εν λόγω Πανεπιστήμια για σπουδές, κρίθηκε αναγκαίο να υιοθετηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο πολιτικής για τη διαδικασία η οποία θα ακολουθείται στις σχολικές μονάδες.

Παρά τον μεγάλο φόρτο εργασιών των Διευθύνσεων των σχολείων, μεταξύ των οποίων είναι και η εκτέλεση σχετικών εργασιών για την εξυπηρέτηση των μαθητών/μαθητριών στη διαδικασία των αιτήσεών τους για τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, για το καλώς νοούμενο συμφέρον των μαθητών/τριών, θα πρέπει να δίνεται η πρόβλεψη βαθμολογίας με αποκλειστική ευθύνη των Διευθύνσεων των σχολείων.

Η διαδικασία της πρόβλεψης της βαθμολογίας είναι μια συλλογική διαδικασία ανάμεσα στους άμεσα εμπλεκόμενους διδάσκοντες και τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου και με βάση σχετική βιβλιογραφία («Predicted grades: A guide for schools», Cambridge University Press and Assessment, 2023), στηρίζεται στην επαγγελματική κρίση και την εμπειρία των διδασκόντων/διδασκουσών.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις των σχολείων να ακολουθούν την πιο κάτω διαδικασία:

  1. Σύσταση της Παιδαγωγικής Ομάδας του Τμήματος με την ευθύνη μέλους της Διεύθυνσης. Σημειώνεται ότι ο/η Καθηγητής/Καθηγήτρια Σ.Ε.Α. είναι ισότιμο μέλος της συγκεκριμένης Παιδαγωγικής Ομάδας.
  2. Οι Καθηγητές/Καθηγήτριες του σχολείου καλούνται να αξιοποιούν την επαγγελματική τους κρίση στην πρόβλεψη βαθμών λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά (παρακολούθηση της γενικής προόδου, του τρόπου που εργάζεται ο/η μαθητής/μαθήτρια) αλλά και ποσοτικά δεδομένα (βαθμολογίες τετραμήνων της Γ’ καθώς και της Α’ και Β’ Λυκείου/ΤΕΣΕΚ, βαθμολογίες διαγωνισμάτων).
  3. Στη διαδικασία της πρόβλεψης δύναται να εμπλακεί και ο/η ίδιος/α ο/η μαθητής/μαθήτρια καθώς η εμπλοκή του/της μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για επίτευξη της βαθμολογίας που θα δοθεί ως πρόβλεψη. Η εμπλοκή του/της μαθητή/μαθήτριας στη διαδικασία θα είναι υπό την κρίση τής κάθε Διεύθυνσης, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τον χρόνο που ζητείται η συγκεκριμένη χορήγηση σε συνάρτηση με τον όγκο εργασιών στη σχολική μονάδα.
  4. Η Διεύθυνση αποτυπώνει την πρόβλεψη βαθμολογίας είτε σε σχετικό έντυπο είτε ηλεκτρονικά ανάλογα με το αίτημα του Πανεπιστημίου.

Σημειώνεται, ότι η πρόβλεψη βαθμολογίας δεν είναι σε καμία περίπτωση δεσμευτική για την τελική αξιολόγηση/βαθμολόγηση του/της μαθητή/μαθήτριας.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                        Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                 Διευθυντής Mέσης Τεχνικής,
                                                                                 Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


1493