ΥΠΠΑΝ: Τα παιδιά φέτος, εσκεμμένα και παράνομα, έχουν αφεθεί από τους γονείς τους στο σπίτι


«Οι αλλαγές δεν θα επέλθουν από τη μια μέρα στην άλλη»

 Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.) με ανακοίνωσή του «επισημαίνει ότι η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αποτελεί ένα θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αντιμετωπίζεται με ξεχωριστή ευαισθησία. Είναι γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο που τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται συντονισμένες και συστηματικές προσπάθειες, ώστε η εκπαιδευτική πολιτική να είναι εναρμονισμένη με τις σύγχρονες παιδαγωγικές και κοινωνικές αντιλήψεις για ενιαία εκπαίδευση, με απώτερο στόχο όλα τα παιδιά να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση μαζί με τους/τις συνομήλικούς/ές τους.

Οι Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και η Κεντρική Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι τα αρμόδια Σώματα, τα οποία συστήνονται με βάση τους «Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμους του 1999 έως 2014», για την αξιολόγηση των μαθητών/τριών που παραπέμπονται σε αυτές, με σκοπό τον προσδιορισμό του πλαισίου φοίτησης και των παρεχόμενων μέσων και διευκολύνσεων, αναλόγως των ιδιαίτερων αναγκών κάθε μαθητή/τριας. Σημειώνεται ότι οι Επιτροπές αυτές είναι ανεξάρτητα όργανα και η οποιαδήποτε παρέμβαση στο έργο τους είναι παράνομη. Στις Επαρχιακές Επιτροπές συμμετέχουν λειτουργοί του Υ.Π.Π.Α.Ν., εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί και κλινικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και λογοπαθολόγοι, ενώ μπορούν να καλούν και οποιονδήποτε άλλο ειδικό κρίνουν αναγκαίο. Στην Κεντρική Επιτροπή προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του Υ.Π.Π.Α.Ν. ή εκπρόσωπός του, ενώ συμμετέχουν ανώτεροι λειτουργοί του Υ.Π.Π.Α.Ν., ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, ένας Επιθεωρητής Ειδικής Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας ή εκπρόσωπός του και ο Διευθυντής του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή εκπρόσωπός του.

Οι αποφάσεις των Επαρχιακών Επιτροπών έχουν νομική ισχύ και πρέπει να υιοθετούνται και να υλοποιούνται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στις περιπτώσεις όπου οι γονείς/κηδεμόνες διαφωνούν με το περιεχόμενο της απόφασης που λαμβάνεται για το παιδί τους, έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός τριάντα ημερών. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους, οι γονείς/κηδεμόνες έχουν το δικαίωμα να αποταθούν στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία εξετάζει την ένσταση ως δευτεροβάθμιο Σώμα. Μέχρι την έκδοση της νέας απόφασης, το παιδί θα πρέπει να φοιτά στο πλαίσιο ένταξης που ορίστηκε από την οικεία Επαρχιακή Επιτροπή. Δυστυχώς, φέτος ο μόνος λόγος για τον οποίο «για κάποια παιδιά και πάλι δεν κτύπησε το πρώτο κουδούνι», όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, είναι γιατί ορισμένοι γονείς/κηδεμόνες δεν έχουν αποδεχθεί τις αποφάσεις των Επαρχιακών Επιτροπών και της Κεντρικής Επιτροπής. Τα παιδιά, εσκεμμένα και παράνομα, έχουν αφεθεί στο σπίτι, αγνοώντας τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Είναι αντιληπτό ότι, στο πλαίσιο λειτουργίας μιας ευνομούμενης πολιτείας, οι αποφάσεις των καθ’ ύλην αρμόδιων οργάνων πρέπει να γίνονται σεβαστές απ’ όλους και τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης, αποστερώντας τους το δικαίωμα στην εκπαίδευση.

Τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών και της Κεντρικής Επιτροπής εργάζονται με ιδιαίτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα, λαμβάνοντας πρώτιστα υπόψη το καλώς νοούμενο συμφέρον των παιδιών. Η απόφαση για κάθε περίπτωση που παραπέμπεται ενώπιόν τους λαμβάνεται μετά από ενδελεχή και αμερόληπτη αξιολόγηση των αναγκών του κάθε παιδιού, στη βάση αξιολογήσεων που υποβάλλονται από τα μέλη πρωτοβάθμιας πολυθεματικής ομάδας. Οι ειδικοί αυτοί αποτελούν τους πλέον αρμόδιους για να προσδιορίζουν το καλώς νοούμενο συμφέρον του παιδιού, η εξυπηρέτηση του οποίου αποτελεί πρώτιστο μέλημα του Υ.Π.Π.Α.Ν. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν σε τακτικές και έκτακτες συνεδρίες για να εξετάζουν όλες τις περιπτώσεις, το συντομότερο δυνατόν. Υπενθυμίζεται ότι φέτος προωθήθηκαν έγκαιρα όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε όλες οι αποφάσεις των Επαρχιακών Επιτροπών για παραχώρηση σχολικού βοηθού/συνοδού να υλοποιηθούν. Ως αποτέλεσμα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον περασμένο Ιούλιο τη δημιουργία 128 νέων θέσεων, με τον συνολικό αριθμό τους να ανέρχεται πλέον στις 1120.

Το Υ.Π.Π.Α.Ν. αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και των διαδικασιών που ακολουθούνται τα τελευταία χρόνια ανέδειξε μια σειρά από προβλήματα και προκλήσεις. Γι’ αυτό και προωθεί τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας και των πρακτικών που ακολουθούνται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, μέσω συνεργασίας με εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση, ο οποίος θεωρείται ο κατεξοχήν φορέας που ασχολείται με τα θέματα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η μεταρρύθμιση υλοποιείται μέσω της παροχής τεχνικής βοήθειας από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, οι αλλαγές δεν θα επέλθουν από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε και με το να παραμένουν τα παιδιά στο σπίτι. Ως εκ τούτου, η συνεργασία των γονέων/κηδεμόνων των παιδιών με το Υ.Π.Π.Α.Ν. είναι σημαντική και απαραίτητη, καθώς όλοι έχουμε ως κοινό στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1762