Νέα έρευνα συσχετίζει τo μέγεθος του λεξιλογίου με την ανάπτυξη των φωνολογικών δεξιοτήτων σε μία ξένη γλώσσα


ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*

Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό γλωσσολογίας Language Learning and Developmentη ανάπτυξη των φωνολογικών ικανοτήτων σε μία ξένη γλώσσα συσχετίζεται με το μέγεθος του λεξιλογίου στη γλώσσα αυτή.

H έρευνα πραγματοποιήθηκε στο φωνολογικό εργαστήρι του Πανεπιστημίου RUDN της Μόσχας από τον Δρα Γιώργο Π. Γεωργίου, Μεταδιδακτορικό Ερευνητή και Λέκτορα Γλωσσολογίας στο Τμήμα Γενικής και Ρωσικής Γλωσσολογίας, με τη συμβολή της Δρος Ναταλία Περφιλίεβα, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο ίδιο τμήμα και της Μαρίας Τενίζη, διδακτορικής φοιτήτριας στο τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε μετά την εξασφάλιση χρηματοδότησης από τη Ρωσική κυβέρνηση από τον κύριο ερευνητή και επικεφαλής του φωνολογικού εργαστηρίου του Πανεπιστημίου RUDN, Δρα Γιώργο Π. Γεωργίου (αρ. έρευνας: 44-09/19-156).

Στην έρευνα συμμετείχαν 28 φοιτητές και φοιτήτριες από το Πανεπιστήμιο RUDN με μητρική γλώσσα τη Ρωσική και οι οποίοι μιλούσαν Αγγλικά ως πρώτη ξένη γλώσσα. Οι συμμετέχοντες πρωτίστως συμπλήρωσαν ένα διαδικτυακό τεστ, το οποίο υπολόγισε τον κατά προσέγγιση αριθμό λέξεων που γνώριζαν στα Αγγλικά. Έπειτα, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: η πρώτη περιλάμβανε συμμετέχοντες με εκτενές λεξιλόγιο στα Αγγλικά και η άλλη συμμετέχοντες με περιορισμένο λεξιλόγιο. Ακολούθως, οι δύο ομάδες παρακάθισαν σε ψυχοασκουστικά τεστ στα οποία εξετάστηκε η ικανότητά τους να κατηγοριοποιούν τα αγγλικά φωνήεντα σε αντίστοιχα φωνήεντα της μητρικής τους και να διακρίνουν ζεύγη αγγλικών φωνηέντων. 

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι τα άτομα με εκτενές λεξιλόγιο στα Αγγλικά μπορούσαν να διακρίνουν με περισσότερη ακρίβεια ζεύγη αγγλικών φωνηέντων που δεν υπάρχουν στη μητρική τους σε σχέση με άτομα με περιορισμένο λεξιλόγιο στα Αγγλικά. Αυτό υποδεικνύει μία σχέση ανάμεσα στο μέγεθος του λεξιλογίου στη ξένη γλώσσα και την ικανότητα να προσλαμβάνουν τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε ακουστικά διακριτά αγγλικά φωνήεντα.

Με απλά λόγια, όσες περισσότερες λέξεις γνωρίζει κανείς στη ξένη γλώσσα τόσο πιο εύκολο είναι να αντιλαμβάνεται τη ξένη προφορά και ακολούθως να χρησιμοποιεί με ακριβή τρόπο τη ξένη γλώσσα επιτυγχάνοντας τον επικοινωνιακό σκοπό. Επίσης, οι μανθάνοντες μπορούν να αναπτύξουν κι άλλες γλωσσικές ικανότητες, εφόσον βελτιώνοντας τις φωνολογικές τους ικανότητες, θα είναι σε θέση να βελτιώσουν παράλληλα την ικανότητα ανάγνωσης και γραφής.

Η έρευνα έχει ταυτόχρονα παιδαγωγικές προεκτάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θετικά που προκύπτουν από την ανάπτυξη ενός εκτενούς λεξιλογίου στη ξένη γλώσσα, η διδασκαλία της ξένης γλώσσας θα μπορούσε να συμπεριλάβει μεθοδικά την εκμάθηση ενός μεγάλου αριθμού λέξεων με αποτέλεσμα την αισθητή βελτίωση των μανθανόντων και σε άλλα γλωσσικά επίπεδα.  

Μπορείτε να δείτε την έρευνα στους πιο κάτω συνδέσμους:    

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15475441.2020.1814779?journalCode=hlld20

www.georgiougeorg.com
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter397