Αναγνώριση ομιλίας από άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*

H νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό JournalofAutismandDevelopmentalDisorders μελετά την ικανότητα αναγνώρισης των φωνηέντων της ελληνικής από άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος και υπολογίζει τον χρόνο αντίδρασής τους σε φυσιολογική και ψιθυριστή ομιλία.

Το δείγμα αποτελούνταν από 5 άτομα διαγνωσμένα με αυτισμό (πειραματική ομάδα) καθώς και 5 άτομα με τυπική ανάπτυξη (ομάδα ελέγχου). Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τεστ αναγνώρισης φωνηέντων της μητρικής τους γλώσσας (κυπριακή ελληνική) σε φυσιολογική και ψιθυριστή ομιλία.

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι τα άτομα με αυτισμό μπορούσαν να αναγνωρίσουν τα φωνήεντα στη φυσιολογική ομιλία παρόμοια με τα άτομα με τυπική ανάπτυξη (υψηλή ακρίβεια). Ωστόσο, η ακρίβεια αναγνώρισης υπήρξε αισθητά μειωμένη και για τις δύο ομάδες στη ψιθυριστή ομιλία, με αυτή της πειραματικής ομάδας να είναι ακόμα πιο μειωμένη σε σχέση με αυτή της ομάδας ελέγχου. Ως προς τον χρόνο αντίδρασης, τα άτομα με αυτισμό μπορούσαν να αναγνωρίσουν τα φωνήεντα γρηγορότερα από την ομάδα ελέγχου τόσο στη φυσιολογική όσο και στη ψιθυριστή ομιλία, πράγμα το οποίο δηλώνει υπερευαισθησία σε ακουστικές πληροφορίες που παραδίδονται σε πειράματα χαμηλής ακουστικής επεξεργασίας.

Επομένως, η αναγνώριση ψιθυριστής ομιλίας – που αποτελεί κι αυτή μέρος της καθημερινής επικοινωνίας των ανθρώπων – συνιστά πρόκληση για όλους τους συμμετέχοντες αλλά περισσότερο για άτομα με αυτισμό. Η εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια περιορίστηκε μόνο στην ταχύτητα ανταπόκρισης και όχι στην ακρίβεια της απάντησης των ατόμων με αυτισμό στη ψιθυριστή τροπικότητα. Έτσι, οι προβλέψεις της θεωρίας της ‘αδύναμης κεντρικής συνοχής’ μπορούν να υποστηριχθούν μόνο εν μέρει σε δυσχερείς ακουστικές συνθήκες, όπως η ψιθυριστή ομιλία.

Τα αποτελέσματα μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση αισθητηριακών ζητημάτων σε φυσιολογική και ψιθυριστή ομιλία σε άτομα με αυτισμό καθώς και του χρόνου που απαιτείται ώστε να επεξεργαστούν ακουστικές πληροφορίες. Από κλινική άποψη, η διερεύνηση των αισθητηριακών ευαισθησιών μπορεί να είναι βοηθητική ως κριτήριο κατάταξης των διαταραχών αυτιστικού φάσματος. Τα αποτελέσματα μπορούν επίσης να επηρεάσουν την κλινική πρακτική, επειδή ενδέχεται να μπορούν να συσχετιστούν με κλινικές θεραπείες ή εκπαιδευτικές συνεδρίες σχετιζόμενες με την κατανόηση ομιλίας.

Η έρευνα:

https://www.researchgate.net/publication/344248517_Identification_of_Native_Vowels_in_Normal_and_Whispered_Speech_by_Individuals_with_Autism_Spectrum_Disorder?_sg%5B0%5D=IadOwY_5mopKAtdF4DpZqvmaZNi3fpBRIM9RBODFZLtchymL2p_TT7MSv4xdg-jG_7yHQzk4FF_YilfTeasT6Z4xax80BDNWlTQaQf-5.oDd2D5Z_GD6DIgp2aJCqq_Xo4vCymfgFeenwfHi9coEvgF5kvcqg-T0AMhU5Km-GqYFgwW8vZ3rtOUDheO8W9A

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10803-020-04702-1

*Ακαδημαϊκός, PhD, postdoc
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter583