Οφέλη από το Ολοήμερο Ενιαίο Σχολείο- Νηπιαγωγείο-Προδημοτική εκπαίδευση


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΑΜΑΡΟΥ*

Δάσκαλοι

Σε μια μελέτη που αξιολογεί τις απόψεις των εκπαιδευτικών για το ολοήμερο νηπιαγωγείο, οι δάσκαλοι ανέφεραν μια σειρά από οφέλη για τους ίδιους καθώς και για τα παιδιά και τους γονείς. Η συμμετοχή στο ολοήμερο νηπιαγωγείο διευκόλυνε το μετάβαση στην πρώτη τάξη, βοηθώντας τα παιδιά να προσαρμοστούν τις απαιτήσεις μιας εξάωρης σχολικής ημέρας. Με περισσότερο χρόνο στην σχολική ημέρα πρόσφερε περισσότερη ευελιξία και περισσότερο χρόνο για δραστηριότητες σε ώρες ελεύθερης επιλογής.

Η ύπαρξη περισσότερου χρόνου έκανε το νηπιαγωγείο λιγότερο αγχωτικό για τα παιδιά, επειδή είχα χρόνο για την πληρέστερη ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. Επιτρέπεται η συμμετοχή στο ολοήμερο πρόγραμμα καταλληλότερες ακαδημαϊκές προκλήσεις για παιδιά σε όλα τα αναπτυξιακά επίπεδα. Παιδιά με αναπτυξιακά προβλήματα, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση των εργασιων τους και περισσότερο χρόνο για κοινωνικοποίηση με τους συνομηλίκους και δασκάλους.

Να υπάρχει περισσότερος χρόνος για προχωρημένους μαθητές για την ολοκλήρωση όλο και πιο μακροπρόθεσμων έργων. Έχοντας περισσότερο χρόνο στην αξιολόγηση του παιδιού και τήρηση αρχείων στην τάξη πιο διαχειρίσιμη για δασκάλους. Η μετάβαση σε ολοήμερο νηπιαγωγείο δίνει στην διέθυνση και τους δάσκαλους περισσότερο χρόνο για προγραμματισμό προγραμμάτων σπουδών, ενσωματώνοντας μεγαλύτερο αριθμός θεματικών ενοτήτων στη σχολική χρονιά, και προσφέρει μεγαλύτερη σε βάθος κάλυψη της ύλης κάθε μονάδας.

Γονείς

Το ολοήμερο νηπιαγωγείο παρέχει στους γονείς καλύτερη υποστήριξη στα παιδιά τους. Για γονείς που εργάζονται έξω από το σπίτι, το ολοήμερο νηπιαγωγείο σημαίνει αυτό τα παιδιά δεν χρειάζεται να ανακατεύονται στο σπίτι και να ειναι στο σχολείο με παιδική φροντίδα. Το ολοήμερο νηπιαγωγείο βελτιώνει τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες τους. Μια ολόκληρη μέρα μάθησης προσφέρει πολλά κοινωνικά και συναισθηματικά οφέλη για τα νηπιαγωγεία. Εχουν περισσότερο χρόνο για εστίαση και προβληματισμό σε δραστηριότητες, και έχουν περισσότερο χρόνο για μετάβαση μεταξύ δραστηριοτήτων.

Όταν τα παιδιά θα διδάσκονται από ποιοτικούς δασκάλους χρησιμοποιώντας προγράμματα σπουδών που είναι κατάλληλα για την ηλικία τους σε μικρές τάξεις, μπορούν να επωφεληθούν πλήρως, ο πρόσθετος χρόνος μάθησης—κοινωνικός, συναισθηματικός, και διανοούμενος — αυτό το επιτρέπει μια ολοήμερη τάξη. Περαιτέρω,  έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά προσαρμόζονται καλά σε ολοήμερη μορφή και ειναι περισσότερα από έτοιμα για μεγαλύτερη μέρα  και τα καταφέρνουν καλύτερα σε ρύθμιση που τους δίνει χρόνο να μάθουν και να εξερευνήσουν δραστηριότητες σε βάθος.

Η εφαρμογή είναι το κλειδί

Τα ολοήμερα προγράμματα νηπιαγωγείου προσφέρουν στους δασκάλους ένα από τους σημαντικότερους πόρους που διατίθενται στα σχολεία—περισσότερος εκπαιδευτικός χρόνος. Τα προγράμματα προσφέρουν κατά μέσο όρο διπλάσιο χρόνο διδασκαλίας από τα προγράμματα μισής ημέρας. Η έρευνα δείχνει ότι οι δεξιότητες πρώιμης ανάγνωσης των παιδιών ενισχύονται όταν οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν τον επιπλέον χρόνο που παρέχεται σε ολοήμερο προγράμματα νηπιαγωγείου για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που προωθεί ειδικά την ανάπτυξη του γραμματισμού.

Το επίτευγμα στην ανάγνωση στο νηπιαγωγείο είναι ένας ισχυρός προγνωστικός παράγοντας για τις μελλοντικές αναγνωστικές επιδόσεις ως μαθητές μετακινηθείτε στο σχολείο. Οι δάσκαλοι θα χρειαστούν επαγγελματίες ανάπτυξη και υποστήριξη, και τα σχολεία μπορεί να χρειάζονται πρόσθετους πόρους για τα κέρδη των μαθητών και συντηρείται σε ολοήμερα προγράμματα νηπιαγωγείου. Η εφαρμογή του ολοήμερου νηπιαγωγείου θα πρέπει να αποτελεί μέρος ευρύτερης στρατηγικής για την βελτίωση των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων τους.

Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων των προγραμμάτων προσχολικής ανάπτυξης

Έχει αναπτυχθεί ισχυρή συναίνεση μεταξύ των ειδικών που έχουν μελετήσει υψηλής ποιότητας προγράμματα πρώιμης ανάπτυξης στην παιδική ηλικία ότι αυτά τα προγράμματα έχουν ουσιαστικές και διαρκείς αποδόσεις. Μακροχρόνιες μελέτες των συμμετεχόντων στην πρώιμη παιδική ηλικία, ιδιαίτερα των συμμετεχόντων στο νηπιαγωγείο, διαπιστώνουν σταθερά ότι η επένδυση σε παιδιά έχει μεγάλο αριθμό διαρκών, σημαντικών οφελών για τους συμμετέχοντες, τις οικογένειές τους και την κοινωνία γενικότερα.

Αυτά τα οφέλη περιλαμβάνουν:

• Υψηλότερα επίπεδα λεκτικών, μαθηματικών και γενικών πνευματικών επιτευγμάτων

• Μεγαλύτερη επιτυχία στο σχολείο, συμπεριλαμβανομένης της λιγότερης διατήρησης βαθμών, λιγότερη ανάγκη για ειδική εκπαίδευση και υψηλότερα ποσοστά αποφοίτησης

• Λιγότερη εξάρτηση από την πρόνοια

• Καλύτερα αποτελέσματα υγείας

• Υψηλότερη απασχόληση και αποδοχές

• Μεγαλύτερα κρατικά έσοδα και χαμηλότερες κρατικές δαπάνες

• Χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας

Προσθετιθέμενη αξία στην Οικονομία

Τα τελευταία χρόνια, μια σειρά από ερευνητές άρχισαν να κάνουν οικονομικές αναλύσεις των προγραμμάτων ενιαίας εκπαίδευσης. Βρίσκουν ότι οι επενδύσεις σε ποιοτικά προγράμματα ολοήμερης προδημοτικής εκπαίδευσης παράγουν αποδόσεις από 4,3 έως 1 ή ακόμα υψηλότερες — αυτό είναι τουλάχιστον 3-4 € για κάθε 1 € που επενδύεται.

*Ο Δρ. Ανδρέας Σιάμαρος είναι Ακαδημαϊκός, Σύμβουλος Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση.
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


300