Ισότητα και σχολική εκπαίδευση στην Ευρώπη: Δομές, πολιτικές και επιδόσεις των μαθητών


Κυκλοφόρησε πρόσφατα στα ελληνικά η πιο πάνω έκθεση του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ που παρέχει μια επισκόπηση των εκπαιδευτικών δομών και πολιτικών που επηρεάζουν την ισότητα στην εκπαίδευση και συνδέει αυτά τα συστημικά χαρακτηριστικά με τις μαθητικές επιδόσεις σε διεθνείς δοκιμασίες αξιολόγησης (PISA, PIRLS και TIMSS).

Η έκθεση μελετά 42 ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και καταγράφει πολιτικές και δομές που συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα ισότητας στις επιδόσεις των μαθητών. Στην έκθεση εξετάζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών συστημάτων: συμμετοχή στην προσχολική αγωγή και φροντίδα, χρηματοδότηση των σχολείων, διαφοροποίηση και τύποι σχολείων, δυνατότητα επιλογής σχολείου, πολιτικές εισαγωγής στις σχολικές μονάδες, συστήματα κατηγοριοποίησης, επανάληψη της τάξης, σχολική αυτονομία, λογοδοσία των σχολικών μονάδων, υποστήριξη σε μη ευνοημένα σχολεία, υποστήριξη σε μαθητές με χαμηλές επιδόσεις και ευκαιρίες για μάθηση.

Για να δείτε ολοκληρωμένη την έκθεση πατήστε εδώ:  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a18e3a88-1e4d-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-170147202
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


824