Συμβούλιο Ε.Ε.: Τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών


Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ ενέκρινε με γραπτή διαδικασία συμπεράσματα για τους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές για το μέλλον, στα οποία αναγνωρίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές είναι απαραίτητη κινητήρια δύναμη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, όπως και η δέσμευσή τους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης COVID-19.

Τα συμπεράσματα καλούν τα Κ-Μ να λάβουν ορισμένα μέτρα σχετικά με την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών, την προώθηση της συμμετοχής τους στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, την προώθηση της κινητικότητάς τους, τη συμμετοχή τους στο μελλοντικό σχεδιασμό πολιτικής και την προώθηση της ευημερίας τους.

Τα συμπεράσματα καλούν επίσης την Κομισιόν να συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και την κινητικότητά τους.

Επιπλέον το Συμβούλιο ενέκρινε με γραπτή διαδικασία τρία πακέτα συμπερασμάτων στον τομέα του πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων. Τα συμπεράσματα σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς υπενθυμίζουν τη σημασία της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς από τους διάφορους τύπους κινδύνων που την απειλούν (φυσικοί κίνδυνοι, κλιματική αλλαγή και ανθρωπογενείς καταστροφές) και αναγνωρίζουν ότι κρίσεις όπως η πανδημία COVID-19 έχουν τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Τα Κ-Μ καλούνται να εντοπίσουν καινοτόμα εργαλεία και προσεγγίσεις για τον εντοπισμό, την πρόληψη και τον μετριασμό των κινδύνων. Τα συμπεράσματα αυξάνουν επίσης την ευαισθητοποίηση ότι η πρόληψη και η ετοιμότητα για καταστροφές απαιτούν παρέμβαση και προγραμματισμό σε πολλαπλά επίπεδα προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται επαρκώς στους κινδύνους.

Τα συμπεράσματα σχετικά με τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο αναγνωρίζουν τη σημασία του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης, δεδομένης της αυξανόμενης έκθεσης των πολιτών σε μεγάλο αριθμό πληροφοριών, ιδίως κατά τη διάρκεια παγκόσμιων κρίσεων όπως η τρέχουσα επιδημία COVID-19.

Τα Κ-Μ καλούνται να λάβουν διάφορα μέτρα, όπως η ανάπτυξη προσεγγίσεων δια βίου μάθησης στον γραμματισμό των μέσων ενημέρωσης για όλες τις ηλικίες. Η κρίσιμη σημασία της ποιοτικής δημοσιογραφίας και η ανάγκη εντοπισμού αποτελεσματικότερων λύσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, προστατεύοντας παράλληλα την ελευθερία της έκφρασης, συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικών πτυχών που αντιμετωπίζονται από αυτά τα συμπεράσματα.

Τέλος, τα συμπεράσματα για την τροποποίηση του προγράμματος εργασίας για τον πολιτισμό (2019-2022) επαναλαμβάνουν ότι η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί βασική δράση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη στρατηγική ατζέντα 2019-2024 και τροποποιεί το σχέδιο για να δώσει προτεραιότητα στον πολιτισμό ως κινητήρια δύναμη της αειφόρου ανάπτυξης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


868