Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο: Προκήρυξη θέσεων για Διδακτορικές Σπουδές στη Νοσηλευτική


 Το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στη Νοσηλευτική του Τμήματος Επιστημών Υγείας, προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για Διδακτορικές σπουδές για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021 (έναρξη Οκτώβριος 2021) σε ένα πεδίο ή συνδυασμό των πιο κάτω πεδίων:

 • Καρδιολογική Νοσηλευτική
 • Ογκολογική και Ανακουφιστική Νοσηλευτική
 • Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας   
 • Κοινοτική Νοσηλευτική και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Νοσηλευτική Πνευμονολογία  

Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες αναμένεται να καταθέσουν ερευνητική πρόταση μαζί με την αίτησή τους.

Αίτηση, δικαιολογητικά και διαδικασία εισδοχής:

 1. Η αίτηση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν από το σύνδεσμο εδώ.
 2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναφέρονται στο πιο πάνω έντυπο αίτησης εισδοχής.
 3. Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2021.
 4. Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων και προσωπικής/ών συνέντευξης/εων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου εδώ ή επικοινωνήστε με την κ. Λουτσία Ναρδή στο Γραφείο Εισδοχής, τηλέφωνο 22-713000.

 

Nursing (Ph.D.) 

The Ph.D. program in Nursing of the Department of Health Sciences, announces a limited number of places for doctoral studies in the Fall Semester 2021 (commencing October 2021), in one/a combination of the following areas:

 • Cardiology Nursing
 • Oncology and Palliative care Nursing
 • Mental Health Nursing
 • Community Nursing
 • Respiratory Nursing

The program is offered in Greek. Τhe interested applicants are expected to submit a research proposal with their application.

Application, supporting material and admission procedure:

 1. Application is submitted using the special form available from this link
 2. The necessary supporting material accompanying the application are described in the application form.
 3. Last day for submitting applications: 15 June 2021.
 4. The final selection is based on assessment of the applicant’s qualifications and personal interview(s).

For further information, please visit the University website here or contact Mrs. Loutsia Nardi at the Office of Admissions at 22713000.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


260