Φορέας: Eργαλεία για τηλεμαθήματα


Τα εργαλεία τα οποία μπορούν να εξασφαλιστούν από τα ΙΣΤΕ για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και εργασία

Ακολουθεί κατάλογος εργαλείων για τηλεμαθήματα, με σκοπό την επιλογή από κάθε ίδρυμα, των καταλληλότερων για την περίπτωσή του. Επισημαίνεται ότι είναι σημαντικό τα μαθήματα να συνεχίσουν να προσφέρονται στις ώρες του προγράμματος, για να υπάρχει η παρουσία και βοήθεια του/της διδάσκοντα/ουσας κατά τη διδασκαλία. Το υλικό, θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για τον φοιτητή/τρια σε όποια ώρα το χρειαστεί, ανεξάρτητα από την παρουσία των φοιτητών/τριών στις διαδικτυακές τάξεις, στις οποίες οι παρουσίες/απουσίες καταγράφονται.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα εργαλεία τα οποία μπορούν να εξασφαλιστούν από τα ΙΣΤΕ για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και εργασία είναι τα πιο κάτω:

1. Explore with Google 
Prerequisite: Google Account
Google Classroom: is a free web service, developed by Google for schools, that aims to simplify creating, distributing, and grading assignments in a paperless way. The primary purpose of Google Classroom is to streamline the process of sharing files between teachers and students.
1.1. Δημιουργία account για πρόσβαση στο Google classroom
1.2. Google Classroom Full Tutorial
1.3. Google Hangouts - is a unified communications service that allows members to initiate and participate in text, voice or video chats, either one-on-one or in a group.
Hangouts are built into Google+ and Gmail, and mobile Hangouts apps are available for iOS and Android devices. 
1.4. Create a YouTube Channel to upload videos 

2. Learncube: online learning environment that allows teachers and students to communicate, interact, collaborate, explain ideas.

3. Explore with Microsoft  Office 365 Education
Prerequisite: Microsoft office 365 account
Microsoft Teams: Microsoft Teams is the hub for teamwork in Office 365. It is a unified communication and collaboration platform that combines persistent workplace chat, video meetings, file storage, and application integration. Jump in and experience how teams can achieve more together.
3.1 Microsoft Teams Video Training 
3.2 Skype makes it easy to stay in touch. Talk. Chat. Collaborate.
3.3 OneNote Class Notebooks have a personal workspace for every student, a content library for handouts, and a collaboration space for lessons and creative activities.

4. Edmodo: is an educational technology company offering a communication, collaboration, and coaching platform to schools and teachers. The Edmodo network enables teachers to share content, distribute quizzes, assignments, and manage communication with students, colleagues, and parents.

5. Moodle: offers content authoring tools such as the gamification of exams and course content
Explore Moodle in action:https://school.moodledemo.net/
5.1. Keep in touch: Communicate via messaging, forums, mobile notifications. No excuses for missing deadlines!
5.2. Work smarter: Engage students with Moodle’s collaborative tools and get feedback to enhance your teaching
5.3. Reward success: Motivate your classes with digital rewards for participation and activity completion.
5.4. Tailor assessments to your teaching: Assess formatively or summatively with custom grading scales and rubrics. Use marking workflows to control grade release.
5.5. Monitor progress: Use Moodle’s powerful learning analytics to ensure learners are kept on task and those at risk get the support they need.
5.6. Features: word count for student writing assignments, and the ability for students to choose groups online for group projects
5.7. Checklist and attendance tracking makes it easy for teachers to assess student engagement.

6. Blackboard: modern, intuitive, fully responsive interface.
Blackboard Learn™ delivers a simpler, more powerful teaching and learning experience that goes beyond the traditional learning management system (LMS).
6.1. Efficiency. Get Things Done Quickly & Easily: Powerful, yet simple tools and workflows that help learners and instructors stay organised, easily take action, and engage with content and each other.
6.2. Mobility. Any Device, Any Time: Learn and teach anytime, anywhere with a fully responsive design for all devices and delightful mobile apps to support critical workflows such as grading and collaboration.
6.3. Actionable Insights. Data, It's More Than a Buzzword: not just handing data but surfacing data that matters when it matters most— to foster more personalised interactions and drive student success.
6.4. Accessibility. Helping All Learners Succeed.: help all learners—regardless of age, ability or situation—succeed.
6.5. Blackboard Collaborate Launcher: It provides a convenient and reliable way for you to launch your Blackboard Collaborate web conferencing sessions and recordings.

7. Wiziq: is an education and training technology leader.
It is Easy-to-use, affordable, Virtual Classroom and LMS Software. WizIQ pricing starts from $25/month (billed annually).
7.1. Create and sell online courses: Leverage WizIQ to create and sell interactive courses to be consumed for self-paced or live classes.
7.2. Take your tutoring online: Deploy WizIQ to take your tutoring operations online and expand into new markets with minimum investment.
7.3. Create MOOCs easily: Expand your reach, enroll students from around the world, and generate additional revenue stream with MOOCs
7.4. Deliver learning on the go: WizIQ mobile apps for Android and iOS make learning portable and accessible 24/7 on personal, handheld devices.
7.5. Train your customers: Create branded learning portal with WizIQ to train your customers on new software via online tutorials or live classes.
7.6. Train your partners: Use WizIQ to train your external stakeholders – partners, promoters, franchise owners and traders.

8. Zoom: Is changing the way our global team members communicate. Talk. Chat. Collaborate.
Zoom has a wealth of experience helping educational institutions optimize the Zoom platform for virtual classrooms and online learning. Zoom's goal is the easy to use and accessible for everyone. They are committed to streamlining the experience for our educational users. Zoom’s teams are working to provide teachers, administrators, and students around the world with the resources they need to quickly spin up virtual classrooms, participate in online classes, and continue their studies online.
How to enable your free Zoom account, Pick the best account option, Understand best practices for using Zoom in education

Σημειώνεται ότι το email μπορεί να χρησιμοποιείται ευκαιριακά και συμπληρωματικά.

Επισημαίνεται ότι, τηλε-μαθήματα τα οποία δεν μαγνητοσκοπούνται και για τα οποία δεν τηρείται σύστημα παρουσίας φοιτητών, δεν θεωρείται ότι μπορούν να αναπληρώσουν στο πρόγραμμα συμβατικά μαθήματα τα οποία διεξάγονται με την παρουσία του φοιτητή στην τάξη.    

17 Μαρτίου 2020

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1535