Φορέας: Λειτουργία Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21


Λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα που προκαλεί η πανδημία του ιού COVID-19, σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα που θα πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με την παρουσία φοιτητών σε αίθουσες διδασκαλίας για το Χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο και τη μη άρση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας γενικότερα, ο Φορέας σας πληροφορεί τα ακόλουθα.

Τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης δύνανται για το Χειμερινό εξάμηνο 2020-21 να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν, όπου αυτό είναι εφικτό, εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας για τα συμβατικά προγράμματα, καθώς επίσης και συνδυασμό των μεθόδων αυτών.

Συγκεκριμένα, ως προς τη μεθοδολογία μπορεί να προγραμματιστεί Μεικτή μάθηση (blended learning). Η μεικτή μάθηση θεμελιώνεται στον συνδυασμό συμβατικής και διαδικτυακής διδασκαλίας μαθημάτων του προγράμματος. Μεικτή μάθηση προσφέρεται και για τη διδασκαλία/ μάθηση ενοτήτων των διαφόρων μαθημάτων (flipped classroom), όταν για παράδειγμα το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων προσφέρεται διαδικτυακά και το εργαστηριακό μέρος γίνεται με φυσική παρουσία.

Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθεί και να διαφυλαχθεί η ανώτερη εκπαίδευση της Κύπρου ως ποιοτικός προορισμός για ξένους φοιτητές. Η προσφορά των συμβατικών μαθημάτων, με μεικτή παρουσία φοιτητών και ταυτόχρονο διττό τρόπο προσφοράς του προγράμματος, διαδικτυακά, για όσους φοιτητές λόγω των μέτρων δεν μπορούν να παρευρίσκονται και με φυσική παρουσία, εφόσον επιτρέπεται, για όσους φοιτητές μπορούν να παραστούν, θα δώσει θεμιτή και δοκιμασμένη διέξοδο στην προσέλκυση ξένων φοιτητών που έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά να επωφεληθούν. Αναλόγως θα προσδιοριστεί και ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων, στο τέλος του Χειμερινού εξαμήνου, θέμα στο οποίο ο Φορέας θα επανέλθει εν καιρώ, επιμετρώντας τις συνθήκες προσφοράς των προγραμμάτων.

Η απόφαση του Φορέα ΔΙΠΑΕ δεν διαφοροποιεί σε καμία περίπτωση το παιδαγωγικό πλαίσιο παροχής των συμβατικών (δια ζώσης) προγραμμάτων σπουδών. Τα Ιδρύματα οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλες οι παράμετροι, π.χ. ώρες διδασκαλίας, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις, υποχρεώσεις των φοιτητών, επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων κ.ά. θα παρέχονται όπως προβλέπεται στα πιστοποιημένα και στα υπό αξιολόγηση και ήδη προσφερόμενα προγράμματα σπουδών.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1240