Φορέας: Τοποθέτηση για Πρόταση Νόμου


Που τροποποιεί τους περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμους 

Κατά τη διάρκεια συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 2020, συζητήθηκε με τους εμπλεκόμενους φορείς το πιο πάνω θέμα. Συγκεκριμένα, η Πρόταση Νόμου προνοεί για τη δυνατότητα του Φορέα ΔΙΠΑΕ να διενεργεί εξωτερικές αξιολογήσεις χωρίς την πραγματοποίηση επιτόπου επίσκεψης λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την εξάπλωση του Κορονοϊού (COVID-19), για συγκεκριμένο και μόνο διάστημα.

Παρά το γεγονός ότι η επί τόπου επίσκεψη καθορίζεται στα Ευρωπαϊκά Κριτήρια Ποιότητας και στις Κατευθυντήριες Γραμμές (ESG 2.3), οι Ευρωπαϊκοί οργανισμοί ENQA και EQAR έχουν τοποθετηθεί θετικά στη διενέργεια περιορισμένου αριθμού αξιολογήσεων χωρίς την επί τόπου επίσκεψη:

ENQA

Σε συνεργασία με το EQAR, θα θέλαμε να επαναλάβουμε τη διαβεβαίωση που περιλήφθηκε στην πρώτη μας δήλωση σχετικά με το COVID-19 (26 Μαρτίου 2020) ότι κανένας οργανισμός δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τα ESG εάν προσαρμόσει τις διαδικασίες του λόγω των τρεχουσών συνθηκών. Η αναβολή των διαδικασιών αξιολόγησης ή η μεταφορά σε διαδικτυακές διαδικασίες σε αυτήν την κατάσταση επιτρέπεται πλήρως στο πλαίσιο των ESG και το ENQA ενθαρρύνει τα μέλη του να προσφέρουν ευελιξία στα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης.

[Μετάφραση από https://enqa.eu/index.php/home/enqa-statement-on-covid-19-pandemic/]

EQAR

H επιτόπου επίσκεψη στο υπό αξιολόγηση ίδρυμα/πρόγραμμα συνήθως απαιτείται κατά τη διαδικασία εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα ESG. Υπό τις υφιστάμενες συνθήκες και κατά τη διάρκεια της περιόδου όπου οι επιτόπου επισκέψεις σε ιδρύματα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, είναι απολύτως αποδεκτό να αντικαθίστανται οι επισκέψεις σε ιδρύματα με τηλεδιασκέψεις ή άλλες κατάλληλες μορφές, που καθορίζονται από τους φορείς. Εναλλακτικά, οι επισκέψεις στα ιδρύματα θα μπορούσαν να αναβληθούν αργότερα, εάν αυτό είναι δυνατό.

[Μετάφραση από: https://www.eqar.eu/covid-19/]

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και αφού τεθεί σε ισχύ η σχετική νομοθεσία, ο Φορέας ΔΙΠΑΕ θα δύναται να προχωρήσει σε αξιολογήσεις προγραμμάτων χωρίς την εξ ολοκλήρου ή μερική φυσική παρουσία των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), για περιορισμένο χρονικό διάστημα και αριθμό προγραμμάτων. Θα είναι, επίσης, δυνατό να ολοκληρώσει τμηματικές αξιολογήσεις των οποίων η διαδικασία ολοκλήρωσης εκκρεμεί.

Παρακαλώ να μας γνωστοποιήσετε 2 προγράμματα σπουδών τα οποία επιθυμείτε να αξιολογηθούν χωρίς την επιτόπου επίσκεψη της ΕΕΑ, το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 2020.

19 Μαΐου 2020Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


631