Φορέας: Διαδικασίες παρακολούθησης βελτίωσης των Πιστοποιημένων Προγραμμάτων Σπουδών (Follow-up procedures)


Στη βάση Ευρωπαϊκών Κριτηρίων και Κατευθυντήριων Γραμμών (ESG 2.3), ο Φορέας ΔΙΠΑΕ εφαρμόζει διαδικασίες παρακολούθησης της προόδου που έχουν σημειώσει τα ιδρύματα αναφορικά με την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών τους, μετά  την αξιολόγηση - πιστοποίηση από τον Φορέα. Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Κριτήρια και Κατευθυντήριες Γραμμές, εξωτερική διασφάλιση της ποιότητας δεν τελειώνει με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων (Έκθεση Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης- ΕΕΑ)  ούτε με την Τελική Έκθεση Πιστοποίησης του Φορέα. Τόσο οι εκθέσεις των ΕΕΑ όσο και οι Τελικές Εκθέσεις Πιστοποίησης του Φορέα δύνανται να περιλαμβάνουν σαφείς οδηγίες για ενέργειες από μέρους του ιδρύματος για περαιτέρω βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, Ο Φορέας έχει θεσμοθετήσει διαδικασίες παρακολούθησης για να εξετάσει τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί τα ιδρύματα για τη βελτίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη των αξιολογημένων-πιστοποιημένων προγραμμάτων σπουδών.

Οι διαδικασίες παρακολούθησης (Follow-up procedures), περιλαμβάνουν υποβολή από μέρους του ιδρύματος, έκθεσης (Follow-up Report) πάνω στο σχετικό έντυπο του Φορέα με αρ. 300.1.4. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να αναφέρει συνοπτικά τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί τα ιδρύματα για τη βελτίωση των περιοχών που αναφέρονται τόσο στην έκθεση της ΕΕΑ όσο και στην Τελική Έκθεση του Φορέα, εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης που έχει τεθεί από τον Φορέα, όπως επίσης και τις βελτιωτικές αλλαγές στις οποίες έχει προβεί το ίδρυμα στη βάση των διαδικασιών εσωτερικής διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


853