Διαδικτυακή διδασκαλία/εξέταση και προσωπικά δεδομένα (Aρ. 2)


Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, σε συνέχεια της ανακοίνωσής του με ημερομηνία 10 Απριλίου 2020 επισημαίνει εκ νέου ότι:

Σε συνέχεια των κατευθυντήριων γραμμών του Φορέα  σε σχέση με τη διαδικτυακή διδασκαλία (ανακοίνωση ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2020) και τη διεξαγωγή εξετάσεων (ανακοίνωση ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2020) λόγω της έκτακτης ανάγκης που έχει δημιουργηθεί από την εξάπλωση του COVID-19, τα ιδρύματα οφείλουν:

  • Να ακολουθούν διαδικασίες, πλήρως εναρμονισμένες με όσα προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και τις διατάξεις του νόμου 125 (Ι)/2018 σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Να αποθηκεύουν τις μαγνητοσκοπημένες διδασκαλίες και εξετάσεις, στις οποίες περιέχονται προσωπικά δεδομένα, σε ασφαλισμένες ηλεκτρονικές βάσεις με δικαίωμα πρόσβασης μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και στον Φορέα ΔΙΠΑΕ για σκοπούς, αποκλειστικά, ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι μηνών.

Σημειώνεται ότι μαγνητοσκοπημένες διδασκαλίες και εξετάσεις είναι απαραίτητες  μαρτυρίες της ποιότητας των διδασκαλιών και εξετάσεων και φυλάσσονται, χωρίς να  χρησιμοποιούνται για αλλαγή των υφιστάμενων εργασιακών σχέσεων εντός του ιδρύματος ή για άλλο σκοπό.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


945