Μόνιμο και πλήρους απασχόλησης Ακαδημαϊκό Προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης για Προγράμματα Πτυχίου και Μάστερ – Έρευνα


Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ υπενθυμίζει στα ιδρύματα την ανάγκη πλήρους συμμόρφωσης  στα θέματα διδασκαλίας και έρευνας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις  κατευθυντήριες γραμμές.

Στα ιδρύματα που προσφέρουν προγράμματα σπουδών επιπέδου πτυχίου και Μάστερ θα πρέπει να εργοδοτείται Μόνιμο Ακαδημαϊκό Προσωπικό/ Προσωπικό Πλήρους Απασχόλησης  στον τομέα διδασκαλίας και έρευνας, τα μέλη του οποίου πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και ερευνητικής εμπειρίας σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της διδασκαλίας τους, καθώς και ανάλογης πείρας. Η ερευνητική δραστηριότητα των διδασκόντων τεκμαίρεται από τις δημοσιεύσεις τους σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών. Σημειώνεται ότι η ίδρυση ερευνητικών κέντρων, εντός των ιδρυμάτων, δεν υποκαθιστά την ανάγκη τεκμηριωμένης ερευνητικής δραστηριότητας των διδασκόντων.

Επισημαίνεται επίσης ότι, με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF),   τα προγράμματα Μάστερ κατατάσσονται στο επίπεδο 7 και θα πρέπει να πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, για την πιστοποίησή τους, όπως, για παράδειγμα, ερευνητικές δεξιότητες και ερευνητικό έργο των διδασκόντων, εξειδικευμένη ακαδημαϊκή γνώση, ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της ικανότητας των φοιτητών/φοιτητριών για έρευνα και επίλυση προβλημάτων, θεματικών και διαθεματικών. Η πρωτοποριακής μορφής διατριβή επιστεγάζει την επίτευξη των πιο πάνω. Συγκεκριμένα, οι προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων αναφέρουν, σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα, το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, τις εργασίες και την αξιολόγηση ότι τα προγράμματα Μάστερ προσφέρουν:

  1. Γνώση: Εξειδικευμένη, υψηλών απαιτήσεων γνώση, με ένα ποσοστό να βρίσκεται στην κορυφή των γνώσεων στον συγκεκριμένο επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα του προγράμματος, ως βάση για αυθεντική σκέψη και/ή έρευνα. Το επίπεδο Μάστερ απαιτεί κριτική εγρήγορση για τα γνωστικά ζητήματα στον συγκεκριμένο τομέα σπουδών και στους τομείς συνάντησης του με διαφορετικούς τομείς σπουδών.
  2. Δεξιότητες: Εξειδικευμένες δεξιότητες λύσης προβλήματος, οι οποίες απαιτούνται για έρευνα ή/και καινοτομία, ούτως ώστε ο φοιτητής να αναπτύξει νέα γνώση και διαδικασίες και να είναι σε θέση να συνθέσει γνώση από διαφορετικούς τομείς.
  3. Εφαρμογή γνώσης και δεξιοτήτων με υπευθυνότητα και αυτονομία: Χειρίζεται και μετασχηματίζει εργασία ή συγκείμενα μελέτης, τα οποία είναι πολύπλοκα, απρόβλεπτα και τα οποία απαιτούν νέες στρατηγικές προσεγγίσεις. Αναλαμβάνει ευθύνη για συμμετοχή στην επαγγελματική γνώση και πρακτική και/ή για επανεξέταση της στρατηγικής ομάδων.

Επισημαίνεται επίσης ότι, με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF),   τα προγράμματα επιπέδου πτυχίου κατατάσσονται στο επίπεδο 6 και θα πρέπει να πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, οι οποίες αναφέρουν, σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα, το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, τις εργασίες και την αξιολόγηση ότι τα προγράμματα επιπέδου πτυχίου προσφέρουν:

  1. Γνώση και κατανόηση σε ένα πεδίο σπουδών που προεκτείνεται από τη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υποστηρίζεται από σύγχρονα και πλήρως ενημερωμένα εγχειρίδια για τις τρέχουσες εξελίξεις στην επιστήμη και από εξειδικευμένη γνώση στον τομέα των σπουδών τους.
  2. Εφαρμογή γνώσης και κατανόησης κατά τρόπο που να δείχνει επαγγελματική προσέγγιση στην εργασία και ικανότητες, οι οποίες, συνήθως, αποδεικνύονται μέσα από την επιχειρηματολογία και την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο του αντικειμένου σπουδών.
  3. Ικανότητα συλλογής και ερμηνείας σχετικών δεδομένων (στο πλαίσιο των σπουδών) για ενημερωμένη κρίση η οποία περιλαμβάνει προβληματισμό σχετικά με συναφή κοινωνικά, επιστημονικά και δεοντολογικά ζητήματα
  4. Ικανότητα επικοινωνίας των πληροφοριών, των ιδεών, των προβλημάτων και των λύσεών τους τόσο σε εξειδικευμένα όσο και σε μη εξειδικευμένα ακροατήρια
  5. Δεξιότητες μάθησης που είναι απαραίτητες για τη συνέχιση σπουδών σε υψηλότερο επίπεδο και επιτρέπουν αυτόνομη μάθηση.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1228