Φορέας: Ενεργητική Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση με επίκεντρο τον/την Φοιτητή /τρια Αρ. 2


Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 65η Σύνοδό του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου 2021 αποφάσισε όπως επανέλθει στο περιεχόμενο της σχετικής με το πιο πάνω θέμα ανακοίνωσής του ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2019 για να επισημάνει εμφαντικά τα ακόλουθα:

Τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών τους θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κριτήριο με αρ. 1.3 των Ευρωπαϊκών Κριτηρίων και Κατευθυντήριων Γραμμών (European Standards and Guidelines – ESG) το οποίο αφορά στη φοιτητοκεντρική μάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση.

Σύμφωνα με το πιο πάνω αναφερόμενο κριτήριο,

Τα ιδρύματα θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προγράμματα λειτουργούν με τρόπο που να ενθαρρύνει τους φοιτητές να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη δημιουργία της μαθησιακής διαδικασίας και ότι η αξιολόγηση των φοιτητών αντικατοπτρίζει αυτή την προσέγγιση.

Ειδικά για το θέμα των εξετάσεων, επισημαίνεται ότι πληροφόρηση για τη διαδικασία και τον τύπο των εξετάσεων, για σκοπούς ενημέρωσης των φοιτητών πρέπει να αναρτώνται και να είναι εύκολα προσβάσιμα στη σχετική ιστοσελίδα του κάθε μαθήματος, πριν από την έναρξη της διδασκαλίας του προγράμματος. Ο τύπος των εξετάσεων πρέπει να συνάδει με τη διδασκαλία (π.χ. αν θα γίνει με ανοικτά βιβλία, η διδασκαλία πρέπει να στηριχθεί σε λύσεις προβλημάτων, συνθετικές ασκήσεις κλπ., αν θα γίνει με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής θα πρέπει να ασκηθούν οι φοιτητές/φοιτήτριες ανάλογα).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


634