Μηχανισμοί και διαδικασίες στήριξης υποψηφίων Διδακτόρων στην Έρευνα


Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ υπενθυμίζει στα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης την ανάγκη πλήρους συμμόρφωσης στα θέματα διδασκαλίας και έρευνας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά στα Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών.

Με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), τα Διδακτορικά προγράμματα κατατάσσονται στο επίπεδο 8 και θα πρέπει να πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, για την πιστοποίησή τους, όπως για παράδειγμα, τις ερευνητικές δεξιότητες και ερευνητικό έργο τόσο των διδασκόντων όσο και των υποψηφίων διδακτόρων.

Τα ιδρύματα έχουν την υποχρέωση να εγκαθιδρύσουν μηχανισμούς και διαδικασίες στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας των φοιτητών που βρίσκονται σε προγράμματα σπουδών επιπέδου Διδακτορικού. Βάσει του Ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων, τα ιδρύματα οφείλουν να μεριμνούν ειδικά ως προς την εξειδικευμένη ακαδημαϊκή/επιστημονική γνώση και στην ανάπτυξη της ικανότητας των υποψηφίων διδακτόρων για ερευνητική δραστηριότητα η οποία εδράζεται στην καινοτομία, την αυτονομία, την ακαδημαϊκή ακεραιότητα και τη δέσμευσή τους στην ανάπτυξη νέων ιδεών.

Ως εκ τούτου, κατά τη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών διδακτορικού επιπέδου (κατά την επιτόπου επίσκεψη), τα ιδρύματα αναμένεται να είναι σε θέση να παρουσιάσουν τεκμήρια της ερευνητικής δραστηριότητας και των υποψηφίων διδακτόρων τους, (π.χ. δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων τουλάχιστον, θέματα διατριβών και έρευνα η οποία διεξάγεται/διεξήχθη).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


645