Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Φορέα


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) εκ μέρους του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας (ΔΙΠΑΕ) ζητά την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που διαθέτουν προς ενοικίαση υποστατικό στην Επαρχία Λευκωσίας (προτιμώνται υποστατικά εντός των Δήμων Λευκωσίας, Στροβόλου) για την κάλυψη αναγκών μεταστέγασής του. Για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Φορέα απαιτείται συνολικό εμβαδόν 600 τ.μ. τουλάχιστον, με εύκολη πρόσβαση από τους πολίτες, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 5 (πέντε) έτη, με δικαίωμα παράτασης από μέρους του Ενοικιαστή για άλλες δύο περιόδους 2 (δύο) ετών, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο, αν τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, της διαπραγμάτευσης για μακροχρόνια ενοικίαση, ενοικιαγορά ή αγορά. Το υποστατικό πρέπει να είναι έτοιμο για παράδοση το αργότερο μέχρι έξι μήνες στην περίπτωση που είναι υπό ανέγερση και δύο μήνες στην περίπτωση που είναι κατασκευασμένο μετά την κατακύρωση της προσφοράς.

 1. Το υποστατικό πρέπει να είναι υπό ανέγερση ή να έχει κατασκευαστεί το 2015 ή μεταγενέστερα και πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες του Φορέα όπως αναλύονται στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Ο Ιδιοκτήτης του υποστατικού πρέπει να έχει εξασφαλισμένες όλες τις κατά Νόμο απαιτούμενες άδειες ή να μπορεί να τις εξασφαλίσει για ενοικίαση και χρήση πριν την παράδοση του κτηρίου. Σε περίπτωση κωλύματος εξασφάλισης των αναγκαίων αδειών ο μισθωτής έχει το δικαίωμα άμεσης διακοπής/τερματισμού της σύμβασης.
 2. Σημειώνεται ότι το υποστατικό που θα προεπιλεγεί, θα επιθεωρηθεί από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ και οι τροποποιήσεις του κτιρίου που θα υποδειχθούν να υλοποιηθούν, ούτως ώστε το κτίριο να διαμορφωθεί κατάλληλα με βάση τις ανάγκες του Φορέα, και το συνεπαγόμενο κόστος θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Ιδιοκτήτη. Οι υπό αναφορά εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί. Επιπρόσθετα ο Ιδιοκτήτης θα επωμίζεται όλα τα έξοδα συντήρησης του κτιρίου συμπεριλαμβανόμενου και τα έξοδα συντήρησης του ανελκυστήρα, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας.
 3. Το σύνολο των εργαζομένων ανέρχεται στους 15 περίπου. Το υποστατικό πρέπει να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), να διαθέτει ανελκυστήρα (με προδιαγραφές για ΑμεΑ), κλιματισμό/θέρμανση και δομημένη καλωδίωση (structured cabling) για σκοπούς λειτουργίας δικτύων επικοινωνίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης (πρόνοια) τέτοιας καλωδίωσης σε όλους τους εργασιακούς χώρους, για σύστημα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης όπως και σύστημα συναγερμού, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δηλαδή όλες τις αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 4. Οι χώροι πρέπει να είναι φρεσκοβαμμένοι, τα παράθυρα να διαθέτουν σύστημα ηλιοπροστασίας, οι κλειδαριές να λειτουργούν και το πάτωμα κατά προτίμηση ξύλινο (παρκέ laminated) ή με πλακάκια.
 5. Η διαρρύθμιση των χώρων εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες του Φορέα θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη και θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του χρονικού όριου που θα συμφωνηθεί μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου.
 6. Το υποστατικό θα πρέπει να διαθέτει συνολικά 20 χώρους στάθμευσης, 15 χώρους για τις ανάγκες του προσωπικού καθώς και 5 χώρους στάθμευσης επισκεπτών εκ των οποίων τουλάχιστον ένας χώρος στάθμευσης να είναι για ΑμεΑ.
 7. Με τη δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα αντίγραφα:
  1. Τίτλος Ιδιοκτησίας,
  2. Τελική Έγκριση ή Άδεια Οικοδομής,
  3. Αρχιτεκτονικά Σχέδια κατόψεων /όψεων και τομών του υποστατικού,
  4. Κατάλογος Εμβαδών και Σχέδιο Εμβαδομέτρησης τόσο των ωφέλιμων χώρων ανά όροφο, όσο και των εμβαδών των αποθηκών τα οποία να συνάδουν με την υφιστάμενη κατάσταση,
  5. Τοπογραφικό Σχέδιο στο οποίο να υποδεικνύεται η θέση του υποστατικού,
  6. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης τουλάχιστον Κλάσης Β, και
  7. Ενυπόγραφη Δέσμευση /Δήλωση από συνιδιοκτήτες, αν το υποστατικό έχει πέραν του ενός ιδιοκτήτη για το πραγματικό ενδιαφέρον ενοικίασης του κτηρίου.
  8. Μαζί με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 8 πρέπει να υποβληθούν δέοντος συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα το ΕΝΤΥΠΟ 1, ΕΝΤΥΠΟ 2 και ΕΝΤΥΠΟ 3.

10. Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και να κατατεθεί στο ειδικό κιβώτιο προσφορών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας που βρίσκεται στην είσοδο του Κτιρίου Β' των Κεντρικών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στη διεύθυνση Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 09:00 π.μ., την Παρασκευή 15/10/2021. Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις παρακαλώ καλέστε στο τηλέφωνο 22504354 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση adespotis@dipae.ac.cy

 1. Η δήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

* Διεύθυνση Κτιρίου (οδός, αριθμός, Ταχ. Κ., περιοχή, πόλη) - Να επισυναφθεί δικαιολογητικό για τεκμηρίωση της διεύθυνσης του κτιρίου (π.χ. λογαριασμός ΑΗΚ, Υδατοπρομήθειας κλπ.)

. *Στοιχεία Κτιρίου (έτος κατασκευής, συνολικό εμβαδόν, εμβαδό γραφειακού χώρου, εμβαδό αποθηκευτικού χώρου, αριθμό χώρων στάθμευσης, ενεργειακή κλάση υποστατικού, τύπος πατώματος γραφειακών χώρων, ύπαρξη ή όχι ηλιοπροστασίας, μέγεθος ανελκυστήρα, ύπαρξη ή όχι δομημένης καλωδίωσης, πρόσβαση σε ΑμεΑ)

*Συντήρηση Κτιρίου (εκτίμηση ετήσιων εξόδων κοινοχρήστων)

* Σημειώνεται ότι τα ακόλουθα έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στην περιοχή ενημέρωση (www.moec.gov.cy), και στην ιστοσελίδα του Φορέα ΔΙΠΑΕ στην περιοχή ανακοινώσεις (http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/nea- ekdiloseis/anakoinoseis-el) για μελέτη και περαιτέρω πληροφόρηση πριν την υποβολή της δήλωσης ενδιαφέροντος:

(α) Αναλυτική Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος - Τρέχον Έντυπο (β) Ενοικιαστήριο Συμβόλαιο - Παράρτημα 1 (γ) Κτιριολογικό Πρόγραμμα - Παράρτημα 2 (δ) ΕΝΤΥΠΟ 1 “Οικονομική Προσφορά” - Παράρτημα 3 (ε) ΕΝΤΥΠΟ 2 Ύποβληθέντα Δικαιολογητικό” - Παράρτημα 4 (στ) ΕΝΤΥΠΟ 3 “Στοιχεία Κτιρίου” - Παράρτημα 5 (ζ) Δείγμα του εντύπου αξιολόγησης υποβληθείσας πρότασης - Παράρτημα 6

 1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επισκεφθεί επί τόπου τους προτεινόμενους χώρους για έλεγχο και αποτίμηση της προτεινόμενης λύσης. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει τον υποψήφιο προσφοροδότη για την πρόθεση της να επισκεφθεί τον χώρο τουλάχιστον τρεις (3) μέρες νωρίτερα.
 2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο από το Αρμόδιο Οργανο, να ζητήσει από τον προσφοροδότη την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική από τον προσφοροδότη και δεν θα θεωρείται αντιπροσφορά.
 3. Το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο να καλέσει τον προσφέροντα σε διαπραγμάτευση της προσφοράς του με σκοπό την μείωση της προσφερόμενης τιμής και/ή τη βελτίωση/αναβάθμιση της πρότασης του.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


416