Φορέας: Μετεγγραφή Εκτοπισμένων Φοιτητών της Ιατρικής από την Ουκρανία


Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τον εκτοπισμό φοιτητών της ιατρικής, ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία, προωθεί κατευθυντήριες γραμμές, για να διασφαλιστεί ότι οι Ιατρικές Σχολές της Κύπρου θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες των φοιτητών.

Οι Ιατρικές Σχολές της Κύπρου θα πρέπει να μεριμνήσουν, ούτως ώστε να διασφαλίζονται τα ακόλουθα:

  1. Τα επαγγελματικά σώματα/φορείς της χώρας καταγωγής των φοιτητών ή της χώρας όπου οι φοιτητές προγραμματίζουν να ασκήσουν επάγγελμα του ιατρού ή να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, επιτρέπουν τη μεταφορά πιστωτικών μονάδων (ECTS) στην Ιατρική, έτσι ώστε να κατοχυρώνονται τόσο τα ακαδημαϊκά όσο και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
  2. Οι φοιτητές πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής κάθε Ιατρικής Σχολής και την πολιτική του Φορέα ΔΙΠΑΕ για τον μέγιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) από μεταφορά (ότι δηλαδή δεν θα υπερβαίνουν το 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απονομή του Πτυχίου Ιατρικής (MD), λαμβάνοντας υπόψη την αντιστοιχία του περιεχομένου των μαθημάτων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων).
  3. Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που μεταφέρονται έχουν αποκτηθεί μετά από επιτυχή παρακολούθηση συμβατικών προγραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο των οποίων απαιτείται φυσική παρουσία των φοιτητών και τα προγράμματα προσφέρονται από Ιατρικές Σχολές οι οποίες περιλαμβάνονται στον Παγκόσμιο Κατάλογο Ιατρικών Σχολών που διατηρεί η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιατρικής Εκπαίδευσης https://wfme.org/world-directory/.
    Σημειώνεται ότι οι μέθοδοι υβριδικής μάθησης που ενδεχομένως να εφαρμόστηκαν αναγκαστικά λόγω της πανδημίας Covid-19 ή/και λόγω του πολέμου και τους οποίους το επαγγελματικό σώμα/φορέας της Ουκρανίας, έχει επιτρέψει, είναι αποδεκτά.
  4. Οι Ιατρικές Σχολές πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο αριθμός των φοιτητών, συμπεριλαμβανομένου και αυτού των φοιτητών από μεταφορά, δεν θα υπερβαίνει τον αριθμό που επιτρέπει η υποδομή και η χωρητικότητα για την εκπαίδευση και κλινική άσκηση των φοιτητών. Ο αριθμός των μετεγγραφών θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα κενών θέσεων και πρέπει να είναι περιορισμένος.
  5. Ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών εγκαθιδρύονται από κάθε Ιατρική Σχολή που ενδιαφέρεται να δεχθεί φοιτητές μετεγγραφής από την Ουκρανία, προκειμένου να διευκολυνθεί η εισαγωγή τους στο φοιτητικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις καταστάσεις πολέμου που οι φοιτητές έχουν αντιμετωπίσει.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


444