Φορέας: Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για την Επίβλεψη/Εποπτεία Διδακτορικών Διατριβών


    Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, στη βάση των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται από τους «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμους» του 2015 και 2016, κατά την 24η Σύνοδό του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2017, αποφάσισε και ενημερώνει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, τα ακόλουθα:

Ο κύριος/α επιβλέπων/ουσα στις διατριβές πρέπει να είναι μόνιμο εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ (νοείται ότι δεν υπάρχει εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ μερικής απασχόλησης), ενεργό σε έρευνα και συγγραφή.

Η τριμελής επιτροπή εποπτείας διδακτορικών διατριβών αποτελείται από τον/την κύριο/α επιβλέποντα/ουσα ή συνεπιβλέποντες (σε περίπτωση συν-επίβλεψης διατριβής στο ίδιο το ίδρυμα ή κοινών διδακτορικών προγραμμάτων μεταξύ πανεπιστημίων ημεδαπής ή αλλοδαπής) και απαιτούνται άλλα δύο μέλη τουλάχιστον. Αύξηση των μελών των συνεπιβλεπόντων από δύο σε περισσότερους πρέπει να αιτιολογείται. Όλα τα μέλη της Επιτροπής έχουν ερευνητικά ενδιαφέροντα συναφή με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.

Στην επιτροπή μπορεί να ορίζεται ως επιβλέπων/ουσα ή συνεπιβλέπων/ουσα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού σε οποιαδήποτε βαθμίδα δεδομένου ότι στην Επιτροπή συμμετέχει ως Μέλος ένα, τουλάχιστον, μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Καθηγητή.

Η απόφαση δεν έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή δεν αφορά διδακτορικές διατριβές στις οποίες έχει γίνει και εγκριθεί η παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης. Οι ημερομηνίες εγγραφής του φοιτητή στο πρόγραμμα, ορισμού της Επιτροπής, παρουσίασης της πρότασης και παρουσίασης της διατριβής καταγράφονται και τηρούνται σε αρχείο στη γραμματεία του Τμήματος στον ειδικό φάκελο κάθε διδακτορικού φοιτητή.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


189