Φορέας:Γνωστοποίηση/ Επικαιροποίηση Τίτλου Εκπαίδευσης για τομεακά επαγγέλματα αυτόματης αναγνώρισης


Γνωστοποίηση Τίτλου Εκπαίδευσης /Επικαιροποίησης Τίτλου Εκπαίδευσης από τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης για τα τομεακά επαγγέλματα αυτόματης αναγνώρισης (ιατρός, οδοντίατρος, νοσηλευτής, μαία, κτηνίατρος, φαρμακοποιός, αρχιτέκτονας) μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (“IMI”) σύμφωνα με Άρθρο 21 (α) εδάφιο (3) της Οδηγίας 2013/55/ΕΕ

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ενημερώνει όλα τα Πανεπιστήμια, τα οποία προσφέρουν σε επίπεδο πτυχίου τις ακόλουθες ειδικότητες (Ιατρική, Οδοντιατρική, Νοσηλευτική, Μαιευτική, Κτηνιατρική, Φαρμακευτική και Αρχιτεκτονική) ότι πρέπει να υποβάλουν τα υφιστάμενα μη-πιστοποιημένα από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ προγράμματά τους για Γνωστοποίηση Τίτλου Εκπαίδευσης μέσω του Συστήματος ΙΜΙ.
Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές όσων προγραμμάτων τομεακών επαγγελμάτων δεν έχουν Γνωστοποίηση, μέσω του Συστήματος ΙΜΙ, δεν θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Τα ήδη Γνωστοποιημένα προγράμματα τα οποία θα επαναξιολογηθούν από τον Φορέα, θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης να επισυνάψουν το ήδη Γνωστοποιημένο πρόγραμμα μέσω του ΙΜΙ και τυχόν αλλαγές τις οποίες έχουν επιφέρει με τη νέα αίτηση. 
Πληροφορίες για τη Γνωστοποίηση, η οποία μπορεί να διαρκέσει και πέραν των δύο ετών, παρατίθενται πιο κάτω: 

  • Σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2013/55/ΕΕ, κάθε κράτος μέλος πρέπει να γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζει για τη χορήγηση τίτλων εκπαίδευσης που καλύπτονται από το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης. Οι Γνωστοποιήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι απόφοιτοι των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης επωφελούνται από τις πρόνοιες της Οδηγίας.
  • Το Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης ετοιμάζει τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει η γνωστοποίηση του Τίτλου Εκπαίδευσης νοουμένου ότι: 
    i. Πριν αποταθεί στον Φορέα (ΔΙ.Π.Α.Ε.) για Γνωστοποίηση, υποβάλλει τα στοιχεία στο Συμβούλιο Εγγραφής, το οποίο με βάση τη νομοθεσία είναι αρμόδιο για την παροχή άδειας για την ανάληψη ή την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για επιβεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αναγνώρισης και ότι οι απόφοιτοι του Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να ασκήσουν το επάγγελμα στην Κύπρο. 
    ii. Αν κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης, μέσω του συστήματος IMI, προκύψουν απορίες ζητούνται οι απόψεις του Φορέα (ΔΙ.Π.Α.Ε.). Αν χρειαστεί μπορεί να ζητηθεί η συνεισφορά του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως Σημείου επαφής, για παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με την εθνική νομοθεσία που διέπει τα επαγγέλματα και την άσκηση τους. 
    iii. Ακολούθως ο φάκελος αποστέλλεται με e-mail από το Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης στο αρμόδιο Υπουργείο για ενημέρωση. Το Υπουργείο μελετά τα έγγραφα σχετικά με τη Γνωστοποίηση και, όπου απαιτείται, δίνει την άποψη του σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail) κατά πόσο τηρούνται οι πρόνοιες της νομοθεσίας, διαφορετικά πληροφορεί ότι ενημερώθηκε. Για τα επαγγέλματα υγείας Αρμόδιο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Υγείας. Για το επάγγελμα του αρχιτέκτονα Αρμόδιο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 
    vi. Τέλος, το Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης αποστέλλει με e-mail τα στοιχεία της Γνωστοποίησης, τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις απόψεις του οικείου Συμβουλίου Εγγραφής, καθώς και του αρμόδιου Υπουργείου, στο Συντονιστή Γνωστοποίησης που είναι ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και αιτείται να διαβιβαστεί η γνωστοποίηση μέσω του Συστήματος ΙΜΙ. Ο Φορέας ελέγχει τα στοιχεία και αποφασίζει αν θα προχωρήσει στη μετάδοση της Γνωστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση και δημοσίευση.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


139