Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες


Προέδρους και Μέλη Σχολικών Εφορειών

Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και, σε συνέχεια της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. προτ. 464/2021 ημερ. 14 Απριλίου 2021, για επικύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του Προσωπικού των Σχολικών Εφορειών, για την περίοδο 2015-20ΐ 8, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

 1. Σύμφωνα με τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμους του 1999 έως 2020, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) μεριμνά για τη στελέχωση των δημόσιων σχολείων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, ειδικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) με το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό (σχολικό/ή βοηθό/συνοδό για παιδιά με ειδικές ανάγκες). Η ευθύνη εργοδότησης του εν λόγω προσωπικού, έχει ανατεθεί στις Σχολικές Εφορείες.
 2. Όταν αποφασίζεται η στελέχωση οποιουδήποτε σχολείου με σχολικό/ή βοηθό/συνοδό (σχβ/σ) για παιδιά με ειδικές ανάγκες, θα ενημερώνεστε οπωσδήποτε με σχετική επιστολή, από τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΠΑΝ.
 3. Σε περίπτωση που η θέση σχβ/σ δημιουργείται για πρώτη φορά θα πρέπει να προβαίνετε σε προκήρυξή της στον ημερήσιο τύπο, ζητώντας από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, με τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης για εργοδότηση (Παράρτημα Α). Στη συνέχεια, ακολουθείται η διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης των ενδιαφερομένων για πρόσληψη από την Επιτροπή Πρόσληψης, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο τέσσερα και ετοιμάζεται το σχετικό πρακτικό (Παράρτημα Β).
 4. Η Επιτροπή Πρόσληψης είναι επταμελής και αποτελείται από τους πιο κάτω:
 • Πρόεδρο Σχολικής Εφορείας ή εκπρόσωπό του/της
 • Τρία Μέλη της Σχολικής Εφορείας
 • Διευθυντή/Διευθύντρια του Σχολείου
 • Εκπαιδευτικό τάξης/Ειδικής Μονάδας/Ειδικού Σχολείου/Καθηγητή/ Μία ψήφος Καθηγήτρια Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ)
 • Συνδετικό/ή Λειτουργό ή άλλο/η εκπρόσωπο του ΥΠΠΑΝ
 • Γονέα ή εκπρόσωπο των γονέων των παιδιών που θα εξυπηρετούνται.
  Σε περίπτωση που η θέση υπήρχε και την προηγούμενη σχολική χρονιά και ενημερώνεστε γραπτώς από το ΥΠΠΑΝ, ότι υφίσταται ανάγκη εργοδότησης σχβ/σ και για την επόμενη σχολική χρονιά, ο/η σχβ/σ θα επαναπροσλαμβάνεται, νοουμένου ότι ασκούσε με επάρκεια τα καθήκοντά του/της. Για τον λόγο  αυτό, ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια του σχολείου, σε συνεργασίαμε τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς, θα πρέπει να συμπληρώνει και να σας υποβάλλει, στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, το έντυπο αξιολόγησης του συγκεκριμένου προσωπικού (Παράρτημα Γ).

5.1  Σε περίπτωση, κατά την οποία, ο/η σχβ/σ δεν ασκούσε, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Διεύθυνσης του σχολείου, με επάρκεια τα καθήκοντά του/της, θα συγκαλείται η Επιτροπή Πρόσληψης, η οποία θα αποφασίζει κατά πόσον η απασχόλησή του/της θα τερματιστεί ή κατά πόσον δεν θα επαναπροσληφθεί  (Παράρτημα Δ).

5.2  Σε περίπτωση που ο αριθμός των σχβ/σ που εξυπηρετούν τις ανάγκες παιδιών σε σχολείο, στο οποίο λειτουργεί Ειδική Μονάδα μειωθεί, μετά από απόφαση του ΥΠΠΑΝ, η Σχολική Εφορεία προχωρεί στον τερματισμό ή μη ανανέωση του Συμβολαίου του/της σχβ/σ με τη λιγότερη υπηρεσία που εργάζεται/εργαζόταν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Σε περίπτωση, όμως, που προκύπτει ανάγκη για εξυπηρέτηση των αναγκών άλλου/ών παιδιού/ών και νοουμένου ότι το συγκεκριμένο άτομο ασκούσε με επάρκεια τα καθήκοντά του, η θέση θα προσφέρεται στον/στην πλεονάζοντα/ουσα σχβ/σ.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πλεονάζοντας/ουσα είναι ο εργοδοτούμενος/η, του οποίου η υπηρεσία τερματίστηκε τους τελευταίους οκτώ μήνες.

5.3  Σε περίπτωση που εκλείψει η ανάγκη για συνέχιση της εξυπηρέτησης των αναγκών συγκεκριμένου παιδιού από σχβ/σ και κατ' επέκταση, ο/η σχβ/σ είναι πλεονάζοντας/ουσα και προκύπτει ανάγκη για εξυπηρέτηση των αναγκών άλλου/ων παιδιού/ών, η θέση θα προσφέρεται στο πλεονάζον προσωπικό.

5.4  Σε περίπτωση που η θέση εγκρίνεται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, και νοουμένου ότι δεν υπάρχει πλεονάζοντας/ουσα σχβ/σ και η Σχολική Εφορεία είχε προβεί σε προκήρυξη και πλήρωση άλλων θέσεων σχβ/σ στην αρχή της σχολικής χρονιάς, συγκαλείται η Επιτροπή Πρόσληψης που προνοείται για τη συγκεκριμένη θέση, και εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, η θέση παραχωρείται σε έναν/μία από τους επιλαχόντες/ούσες. Νοείται ότι, η Επιτροπή Πρόσληψης διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει όλους/όλες τους/τις επιλαχόντες/ούσες σε προσωπική συνέντευξη.

5.5  Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη για αντικατάσταση του εν λόγω βοηθητικού προσωπικού και νοουμένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασής του από πλεονάζοντα/ουσα σχβ/σ και είχε προηγηθεί από την Εφορεία διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης θέσεων στην αρχή της σχολικής

χρονιάς, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα εκπαίδευσης, τότε καλείται ο/η πρώτος/η επιλαχόντας/ούσα. Σε περίπτωση που δεν είχε προηγηθεί προκήρυξη για πλήρωση θέσεων στην αρχή της σχολικής χρονιάς, τότε η Σχολική Εφορεία έχει το δικαίωμα να καλέσει για αντικατάσταση έναν/μία επιλαχόντα/ούσα από προηγούμενη διαδικασία ή άτομο, το οποίο έχει προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση. Νοείται ότι, η Σχολική Εφορεία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει στην προκήρυξη θέσεων αντικαταστατών/ριών.

 1. Οι σχβ/σ τοποθετούνται μισθολογικά στο εκάστοτε αρχικό της Κλίμακας Ε3. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, με αρ. φακ. 09.20.008 ημερ. 27 Φεβρουαρίου 2014, το αρχικό ωρομίσθιο της κλίμακας Ε3 μειώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 κατά 10%. Επιπρόσθετα, και σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), και τη σχετική εγκύκλιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, με αρ. φακ.10.01.001.004.19.01.001.004 ημερ. 1η Νοεμβρίου 2016, τερματίζεται η μείωση, κατά 10% των μισθών του ωρομίσθιου/εργατικού προσωπικού (τακτικού και εποχικού) με τη συμπλήρωση 24 μηνών συνολικής απασχόλησης. Ο τερματισμός της μείωσης, κατά 10%, θα ισχύει, και για όσους/όσες σχβ/σ θα συμπληρώνουν στο μέλλον 24 μήνες απασχόλησης.
 2. Η διάρκεια απασχόλησης των σχβ/σ δεν υπερβαίνει τους δέκα μήνες. Το Συμβόλαιο του/της σχβ/σ ξεκινά την πρώτη ημέρα παρουσίας των παιδιών στο σχολείο και τερματίζεται την τελευταία ημέρα υποχρεωτικής φοίτησής τους στο σχολείο ή αργότερα, εάν καθοριστεί με σχετική εγκύκλιο του ΥΠΠΑΝ. Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις των παιδιών με ειδικές ανάγκες Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που παρακάθονται σε εξέταση/εξετάσεις, ο/η σχβ/σ συνοδεύει τους μαθητές/μαθήτριες κατά τις ημέρες και ώρες της/των εξέτασης/εξετάσεων. Νοείται ότι ο/η σχβ/σ παραμένει έξω από την αίθουσα εξέτασης. Σε εξαιρετικές και πολύ σοβαρές περιπτώσεις εισέρχεται στην αίθουσα εξέτασης, αφού εξασφαλιστεί έγκριση από την Αρμόδια Αρχή. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και μετά από απόφαση του ΥΠΠΑΝ εκλείπει η ανάγκη στελέχωσης του σχολείου με σχβ/σ, το Συμβόλαιό του/της, τερματίζεται.

7.1  Επισημαίνεται ότι κάθε Σχολική Εφορεία θα πρέπει να παραλάβει από τη Διεύθυνση των σχολείων, στα οποία εργοδοτούνται σχβ/σ τη «Δήλωση

-       Ανάληψης Καθηκόντων» (Παράρτημα Ε). Αφού ελέγξει ότι τα δεδομένα είναι ορθά και σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΠΑΝ, θα πρέπει να την αποστείλει μαζί με αντίγραφο του Συμβολαίου (Παράρτημα Στ) που έχει υπογραφεί με τον/τη σχβ/σ, με συνοδευτική επιστολή, στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

7.2  Η Διεύθυνση του σχολείου θα πρέπει να συμπληρώνει και αποστέλλει στην οικεία Σχολική Εφορεία το έντυπο «Βεβαίωση Υπηρεσίας» (Παράρτημα Ζ), στο τέλος κάθε μήνα. Η Σχολική Εφορεία θα αποστέλλει στην αρμόδια Διεύθυνση το συγκεκριμένο έντυπο μόνο σε περιπτώσεις που απουσιάζει ο/η σχβ/σ από τα καθήκοντα του/της και δεν αντικαθίσταται.

8.Το ΥΠΠΑΝ θα επιχορηγεί πλήρως την εργοδότηση σχβ/σ για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το άτομο που θα προσληφθεί, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα προσόντα και να εκτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα. Οι όροι απασχόλησης και άλλα ωφελήματα του συγκεκριμένου βοηθητικού προσωπικού περιλαμβάνονται   στο Παράρτημα Η.

9. Για διευκόλυνση της διαδικασίας πρόσληψης σχβ/σ για παιδιά με ειδικές ανάγκες, εσωκλείεται, δείγμα προκήρυξης (Παράρτημα Θ).

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να αποτείνεστε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ανάλογα με την περίπτωση:

α) Δημοτική Εκπαίδευση: τηλ. 22806329 ή

β) Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: τηλ. 22809521.

Η ταυτάριθμη εγκύκλιος, με ημερομηνία 19 Ιανουαρίου 2009, ακυρώνεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κύπρος Κυπριανού

Γενικός Διευθυντής

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


11109