Παραχώρηση αδειών απουσίας με απολαβές για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους


Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Παραχώρηση αδειών απουσίας με απολαβές για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους

Με βάση τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση αδειών) Κανονισμούς του 1993 (Κ.Δ.Π. 307/93), σε μόνιμο/η εκπαιδευτικό/ή λειτουργό μπορεί να παραχωρηθεί άδεια απουσίας με πλήρεις απολαβές μέχρι 12 εργάσιμες ημέρες κάθε σχολικό έτος, μόνο για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους που εγκρίνονται από την Αρμόδια Αρχή. Με βάση τους Όρους Υπηρεσίας των Έκτακτων Εκπαιδευτικών, οι έκτακτοι/ες εκπαιδευτικοί με πλήρη ετήσια απασχόληση δικαιούνται άδεια απουσίας με απολαβές μέχρι 10 εργάσιμες ημέρες. Σημειώνεται ότι, για έκτακτους/ες εκπαιδευτικούς των οποίων η σύμβαση είναι μικρότερη του ενός έτους, η άδεια παραχωρείται κατ’ αναλογία των 10 ημερών.

2. Η άδεια απουσίας εγκρίνεται από τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια της οικείας Διεύθυνσης ή από εξουσιοδοτημένο/η από αυτόν/ή λειτουργό, μετά από αίτημα του/της εκπαιδευτικού.

3. Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια του σχολείου δικαιούται να παραχωρεί άδεια απουσίας μίας ημέρας, μετά από αίτημα του/της εκπαιδευτικού, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο ημέρες για κάθε σχολικό έτος. Τονίζεται ότι, η παραχώρηση των δύο μονοήμερων άδειών απουσίας πριν ή μετά από Σαββατοκύριακα, αργίες και διακοπές θα γίνεται μόνο εάν κριθεί απόλυτα αναγκαίο.

4. Επειδή είναι αδύνατο να αναφερθούν όλες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί ζητούν άδεια απουσίας για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, αναφέρονται εκείνες που παρουσιάζονται πιο συχνά και η υφιστάμενη πολιτική/πρακτική στην παραχώρησή τους.

Άδεια απουσίας με απολαβές για οικογενειακούς λόγους

α. Λόγοι υγείας μέλους της οικογένειας είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό

Παραχωρείται άδεια απουσίας, νοουμένου ότι το αίτημα συνοδεύεται από σχετική ιατρική βεβαίωση για την απαραίτητη παρουσία/συνοδεία του/της εκπαιδευτικού. Διευκρινίζεται ότι η πιο πάνω παραχώρηση περιλαμβάνει και την άδεια απουσίας μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες για άρρενες εκπαιδευτικούς σε περίπτωση τοκετού παιδιού τους.

β. Συνοδεία τέκνων στο εξωτερικό για σκοπούς σπουδών

Παραχωρείται άδεια απουσίας για συνέντευξη για εξασφάλιση θέσης ή για εγγραφή και εγκατάσταση πρωτοετούς/ής φοιτητή/φοιτήτριας, μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες ή μέχρι πέντε εργάσιμες ημέρες αν πρόκειται για σπουδές σε πολύ μακρινές χώρες (π.χ. Αμερική, Αυστραλία).

γ. Τελετή αποφοίτησης

Παραχωρείται άδεια απουσίας σε εκπαιδευτικούς μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες ή μέχρι πέντε εργάσιμες ημέρες αν πρόκειται για μακρινές χώρες, για να παραστούν στην τελετή αποφοίτησης των τέκνων τους ή των ιδίων.

δ. Τέλεση γάμου τέκνου

Παραχωρείται άδεια απουσίας σε εκπαιδευτικούς μέχρι δύο εργάσιμες μέρες, για σκοπούς τέλεσης γάμου τέκνου τους.

ε. Συνοδεία ανήλικου τέκνου για βράβευση ή συμμετοχή σε συνέδριο

Παραχωρείται άδεια απουσίας μίας εργάσιμης ημέρας για Κύπρο και μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες για εξωτερικό, για συνοδεία ανήλικου τέκνου για βράβευση ή συμμετοχή σε συνέδριο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, σε περίπτωση που δεν συνοδεύεται από εκπαιδευτικό του σχολείου.

στ. Μετάβαση στο εξωτερικό για τέλεση γάμου συγγενικού προσώπου

Παραχωρείται άδεια απουσίας μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες, για μετάβαση στο εξωτερικό για τέλεση γάμου συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού.

ζ. Μετάβαση στο εξωτερικό για κηδεία συγγενικού προσώπου

Παραχωρείται άδεια απουσίας μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες, για μετάβαση στο εξωτερικό για κηδεία συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού.

Άδεια απουσίας με απολαβές για προσωπικούς λόγους

α. Τέλεση γάμου του/της ίδιου/ας του/της εκπαιδευτικού

Παραχωρείται άδεια απουσίας μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες.

β. Μετάβαση στο εξωτερικό για ιατρικές εξετάσεις

Παραχωρείται άδεια απουσίας, νοουμένου ότι η αίτηση συνοδεύεται από σχετική ιατρική βεβαίωση και θα προσκομιστούν ιατρικά πιστοποιητικά από το εξωτερικό κατά την επιστροφή.

γ. Συμμετοχή σε πανεπιστημιακές εξετάσεις στην Κύπρο ή στο εξωτερικό

5. Παραχωρείται άδεια απουσίας μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες για εξέταση προς απόκτηση δεύτερου πτυχίου/μεταπτυχιακού/διδακτορικού, νοουμένου ότι οι σπουδές έχουν σχέση με την εκπαίδευση (εξαιρείται το πιστοποιητικό παρακολούθησης). Επίσης, για σκοπούς εξετάσεων του προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης, μπορεί να παραχωρηθεί από τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου άδεια απουσίας μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες.

6. Διευκρινίζεται ότι η πιο πάνω παραχώρηση περιλαμβάνει και παρουσίαση έρευνας ή εργασίας η οποία αξιολογείται και αποτελεί μέρος της εξέτασης.

Το σύνολο των ημερών που μπορούν να παραχωρηθούν στον/στην εκπαιδευτικό για τη συγκεκριμένη άδεια δεν μπορεί να ξεπεράσει τις τρεις ανά σχολικό έτος. δ. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια/συνέδρια στην Κύπρο ή το εξωτερικό Παραχωρείται άδεια απουσίας νοουμένου ότι η αίτηση συνοδεύεται από σχετική σύσταση του αρμόδιου κυβερνητικού φορέα, π.χ. Πολιτιστικές Υπηρεσίες. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης αποφασίζει συνεκτιμώντας την ποιότητα ενός συνεδρίου/σεμιναρίου και το πραγματικό ενδιαφέρον του/της εκπαιδευτικού, καθώς επίσης και το εκπαιδευτικό όφελος, με τη δέσμευση ότι ο/η εκπαιδευτικός θα ενημερώσει τους/τις συναδέλφους του/της για τις εργασίες και τα πορίσματα του συνεδρίου/σεμιναρίου που παρακολούθησε.

ε. Καλλιτεχνικές, πνευματικές και άλλες εκδηλώσεις

Παραχωρείται άδεια απουσίας όταν οι εκδηλώσεις είναι υπό την αιγίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν. ή άλλου επίσημου φορέα ή πρόκειται για μεγάλης σημασίας εκδηλώσεις (πανελλήνιες ή πολυεθνικές με συμμετοχή τεσσάρων τουλάχιστον χωρών). Νοείται ότι οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μέρος στις εκδηλώσεις χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή. Σε αντίθετη περίπτωση, οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια για ιδιωτική μερική απασχόληση, ως προϋπόθεση για εξέταση του αιτήματός τους για άδεια απουσίας. στ. Αθλητικές εκδηλώσεις στην Κύπρο ή το εξωτερικό

Παραχωρείται άδεια απουσίας σε αθλητές/αθλήτριες που συμμετέχουν, προπονητές/προπονήτριες και εφόρους που συνοδεύουν εθνικές ομάδες της Κύπρου σε διεθνείς αγώνες και σε διαιτητές/διαιτήτριες, παρατηρητές/παρατηρήτριες, αθλητές/αθλήτριες, προπονητές/προπονήτριες και εφόρους-συνοδούς ομάδων που συμμετέχουν σε επίσημους διεθνείς αγώνες. Νοείται ότι οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μέρος στις εκδηλώσεις χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή. Σε αντίθετη περίπτωση οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια για ιδιωτική μερική απασχόληση, ως προϋπόθεση για εξέταση του αιτήματός τους για άδεια απουσίας.

  1. Παρακαλώ όπως η σύσταση/έγκριση των πιο πάνω αδειών να γίνεται με ιδιαίτερη φειδώ και αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με σκοπό την αποφυγή αναστάτωσης των σχολικών μονάδων καθώς και την αποφυγή επιβάρυνσης του δημοσίου με πρόσθετες δαπάνες, λόγω των αντικαταστάσεων που προκύπτουν.
  2. Η εγκύκλιος με ημερομηνία 26/02/2013 ακυρώνεται.

Κύπρος Κυπριανού
Γενικός Διευθυντής

Κοιν.: Δ.Μ.Γ.Ε., Δ.Μ.Τ.Ε.Ε.Κ, Δ.Δ.Ε.

Πρώτη Διοικητική Λειτουργό Π.Λ.Ε. Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας Προϊσταμένη Υπηρεσίας Προσωπικού Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ., Π.Ο.Ε.Δ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


10730