Νέα εγκύκλιος για μερική ιδιωτική απασχόληση εκπαιδευτικών λειτουργών


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Μέσης, Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Μερική ιδιωτική απασχόληση εκπαιδευτικών λειτουργών

Σύμφωνα με το άρθρο 54 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2021, η ιδιωτική απασχόληση εκπαιδευτικών λειτουργών δεν επιτρέπεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγήσει άδεια σε εκπαιδευτικό λειτουργό για μερική ιδιωτική απασχόληση, εφόσον τούτο δεν επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση των καθηκόντων του, κάτω από όρους.

2. Το Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) παραχωρεί άδεια μερικής ιδιωτικής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς (μόνιμους και συμβασιούχους), με πολλή φειδώ και αφού εξαντληθούν όλα τα περιθώρια εξεύρεσης κατάλληλου εκπαιδευτικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα. Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται να εγκριθεί καμιά αίτηση για μερική ιδιωτική απασχόληση εκτός αν ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

2.1 Η μέγιστη χρονική περίοδος που αφορά κάθε αίτηση ιδιωτικής απασχόλησης θα είναι ένα σχολικό έτος.

 2.2 Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται στο έντυπο που επισυνάπτεται, με όλες τις ζητούμενες πληροφορίες, το αργότερο ένα μήνα πριν από την έναρξη της περιόδου απασχόλησης. Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα εξετάζονται.

2.3  Η αίτηση θα συνοδεύεται απαραιτήτως από:

(α) επιστολή από ενδιαφερόμενο εργοδότη στην οποία να επεξηγείται η αναγκαιότητα απασχόλησης του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού λειτουργού, στην οποία να περιλαμβάνονται/επισυνάπτονται:  περιγραφή των καθηκόντων και των απαραίτητων προσόντων του κατόχου της θέσης,

(ii)  πληροφορίες αναφορικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από άτομα με τα κατάλληλα προσόντα από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτά δεν έχουν προσληφθεί, σε περίπτωση που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους.

(iii)  αντίγραφο προκήρυξης της θέσης στον ημερήσιο τύπο (όπου να φαίνεται η ημερομηνία δημοσίευσης και το μέσο)

(β) επιστολή από αιτητή, με επαρκή αιτιολόγηση του πώς τα καθήκοντά του ως εκπαιδευτικός λειτουργός στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για την οποία γίνεται αίτηση.

2.4 Ο χρόνος ιδιωτικής απασχόλησης θα είναι μέχρι 3 ώρες την εβδομάδα κατ' ανώτατο όριο.

3. Η προηγούμενη εγκύκλιος του ΥΠΑΝ (αρ.φακ. 15.6.1612) ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2012 ακυρώνεται.

4. Παρακαλώ να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο σας

Νεόφυτος Παπαδόπουλος
Γενικός Διευθυντής

Παρακαλώ όπως ενημερωθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνσή σας

Κοιν. ΔΜΓΕ, ΔΜΤΕΕΚ, ΔΔΕ, ΔΑΕ, Αν. Δ.Π.Ι

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


4258