Ελεγκτική Υπηρεσία: Σύγκρουση συμφέροντος εκ μέρους του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου


«Τα θέματα που έχουν προκύψει σχετικά με τις ενέργειες του Πρύτανη παραμένουν και, όπως είχαμε αναφέρει στην επιστολή μας, θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω ελέγχου»

Με ανακοίνωσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία απαντά σε σημερινή ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) και επισημαίνει τα ακόλουθα:

(α) Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του Προϋπολογισμού του ΠΚ στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, και ενώ το θέμα οδηγήθηκε πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων για ψήφιση με βάση τις συνταγματικά προβλεπόμενες διαδικασίες, ο Πρύτανης του ΠΚ απέστειλε στην Πρόεδρο της Βουλής στις 15.3.2022 επιστολή με την οποία επιχειρηματολόγησε εναντίον δύο εκ των τεσσάρων τροπολογιών που είχαν κατατεθεί σχετικά με τον Προϋπολογισμό. Η μία αφορούσε την εισαγωγή οροφής (ως ποσοστού επί του κανονικού μισθού) που θα εφαρμοζόταν σχετικά με τις πρόσθετες αμοιβές που δίνονται στα μέλη της Ιατρικής Σχολής.

(β) Με επιστολή μας στις 16.3.2022 ενημερώσαμε την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι η θυγατέρα του Πρύτανη εργοδοτείται ως ερευνητής στην Ιατρική Σχολή του ΠΚ αναφέροντας ότι τούτο δημιουργεί μείζον θέμα σύγκρουσης συμφέροντος για τον Πρύτανη, ο οποίος, ας σημειωθεί, είχε διαβιβάσει την υπό αναφορά επιστολή χωρίς να έχει ληφθεί προς τούτο απόφαση του Συμβουλίου του ΠΚ, το οποίο με βάση τον σχετικό Νόμο (Ν.144/1989), το ίδιο το Συμβούλιο και όχι ο Πρύτανης έχει τη διαχείριση και τον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου, και ειδικότερα έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες εξουσίες:

(i)    καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου,

(ii)   καθορίζει το επίπεδο μισθών και άλλων ωφελημάτων του προσωπικού του Πανεπιστημίου.

2.Επιπρόσθετα των πιο πάνω, σχετικά με τη σημερινή ανακοίνωση, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

(α)Το υπό αναφορά Κέντρο Αριστείας Biobank.cy, όπως και κάθε άλλη Ερευνητική Μονάδα που συστήνεται στο ΠΚ, δεν είναι αυτόνομα από το ΠΚ όπως αφήνεται να νοηθεί στην ανακοίνωση. Η δυνατότητα σύστασης τέτοιων Ερευνητικών Μονάδων απορρέει από σχετικούς Κανονισμούς που εγκρίνονται από τη Βουλή (ΚΔΠ 144/99) και στους οποίους με σαφήνεια προβλέπεται ότι τα Κέντρα υπάγονται στο ΠΚ και λογοδοτούν τόσο στο ΠΚ όσο και στην οικεία Σχολή του ΠΚ. Για να συσταθεί κάθε τέτοιο Κέντρο απαιτείται έγκριση της Βουλής. Επικεφαλής του συγκεκριμένου Κέντρου είναι καθηγητής της Ιατρικής Σχολής.

Σημειώνουμε ότι μέχρι χθες στο οργανόγραμμα του ΠΚ, το Κέντρο Αριστείας Biobank.cy δεικνυόταν κάτω από την Ιατρική Σχολή, ως την οικεία Σχολή, και σήμερα έχει μεταφερθεί αλλού ώστε να φαίνεται ότι δήθεν είναι ανεξάρτητο. Ωστόσο, η νομοθεσία δεν προβλέπει Ερευνητικά Κέντρα χωρίς οικεία Σχολή ή Τμήμα.

(β) Η θυγατέρα του Πρύτανη είναι στο μισθολόγιο του ΠΚ από το 2013. Το ΠΚ είναι ο εργοδότης της, όπως αυτός καθορίζεται στη σχετική νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στην περί φόρου εισοδήματος νομοθεσία. Το αναφέρουμε αυτό επειδή η ανακοίνωση δίνει στον αναγνώστη την εντύπωση ότι το πρόσωπο αυτό αμείβεται απευθείας από χορηγούς.

3.Στη βάση των πιο πάνω, τα θέματα που έχουν προκύψει σχετικά με τις ενέργειες του Πρύτανη παραμένουν και, όπως είχαμε αναφέρει στην επιστολή μας, θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω ελέγχου.

Παράλληλα, όπως είχαμε αναφέρει και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει σε έλεγχο των αμοιβών καθηγητών του ΠΚ μέσω ερευνητικών προγραμμάτων. Στόχος του ελέγχου θα είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι φορείς της ΕΕ που χρηματοδοτούν τέτοια προγράμματα γνωρίζουν και αποδέχονται ότι οι καθηγητές πληρώνονται, για τον ίδιο χρόνο εργασίας, τόσο από το ΠΚ όσο και από τους ευρωπαϊκούς αυτούς φορείς. Υπενθυμίζουμε ότι, με βάση το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, «τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ίδια μέτρα καταπολέμησης της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με εκείνα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της απάτης κατά των ιδίων οικονομικών συμφερόντων».

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2438