Αυτούσια η ειδική έκθεση του Γ. Ελεγκτή με θέμα «Εξορθολογισμός Δαπανών Δημόσιας Εκπαίδευσης»


Σύσταση:  Επαναξιολόγηση και λήψη δραστικών μέτρων, για εξορθολογισμό στον τομέα της δημόσιας δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, με σκοπό την αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των δημοσίων πόρων και άρση των στρεβλώσεων που οδηγούν στην ετήσια ανάγκη για πρόσληψη πρόσθετου εκπαιδευτικού προσωπικού, κυρίως στη μέση εκπαίδευση

Μετά από εισήγηση αναγνωστών μας το Paideia-News δημοσιεύει αυτούσια την ειδική έκεθση του Γενικού Ελεγκτή ημερομηνίας 22.12.2022 με θέμα «Εξορθολογισμός Δαπανών Δημόσιας Εκπαίδευσης» αφού περιέχει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία που συζητηθούν.

Παραθέτουμε στην αρχή τα γενικά συμπεράσματα και τις γενικές συστάσεις:

Γενικά συμπεράσματα

α. Έλλειψη εξορθολογισμού στον τομέα της δημόσιας παιδείας, με αποτέλεσμα τη μη αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων.

β. Παρά τις εξαγγελίες για λήψη μέτρων προς άρση των όποιων στρεβλώσεων, στην πράξη, όχι μόνο δεν υπήρξε περιορισμός στις δαπάνες μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών, αλλά αντίθετα συνεχίζει κάθε χρόνο η ανάγκη για πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, ιδίως στη μέση εκπαίδευση.

γ. Μη επίτευξη νομοθετικής ρύθμισης του καθεστώτος των απαλλαγών εκπαιδευτικών από διδακτικό χρόνο.

δ. Αδυναμία στη λήψη αποφάσεων και ενεργειών για εξορθολογισμό, κάθετη μείωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών και βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στο ΥΠΑΝ.

ε. Το θέμα των παραχωρήσεων και αποσπάσεων χρήζει νομοθετικής ρύθμισης, ούτως ώστε να αποσαφηνιστεί ξεκάθαρα σε ποιες περιπτώσεις δύναται να παραχωρούνται εκπαιδευτικοί, αλλά και για πόση χρονική διάρκεια.

Γενικές συστάσεις

α. Το ΥΠΑΝ να προχωρήσει σε εκ βάθρων επαναξιολόγηση και λήψη δραστικών μέτρων, για εξορθολογισμό στον τομέα της δημόσιας δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, με σκοπό την αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των δημοσίων πόρων και άρση των στρεβλώσεων που οδηγούν στην ετήσια ανάγκη για πρόσληψη πρόσθετου εκπαιδευτικού προσωπικού, κυρίως στη μέση εκπαίδευση.

β. Το ΥΠΑΝ να λάβει αποφάσεις για εκ βάθρων, με τη βοήθεια ειδικών, επαναξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας και διοίκησής του, ώστε να υπάρξει εξορθολογισμός, κάθετη μείωση των αποσπάσεων και συνολικά του αριθμού των εργαζομένων στη διοίκηση, βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και εκσυγχρονισμός του τρόπου λειτουργίας και διοίκησής του.

γ. Παράλληλα με τα πιο πάνω, το ΥΠΑΝ να εξεύρει τρόπους που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων των μαθητών της Κύπρου.

Η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1105