Γ. Ελεγκτής: Όχι μόνο δεν υπήρξε περιορισμός στις δαπάνες μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών αλλά…


…αντίθετα συνεχίζει κάθε χρόνο η ανάγκη για πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, ιδίως στη Μέση Εκπαίδευση

«Όπως διαπιστώσαμε, εξακολουθεί να υφίσταται η έλλειψη εξορθολογισμού στον τομέα της Δημόσιας Παιδείας, με συνέπεια τη μη αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των δημοσίων πόρων.

Παρά τις εξαγγελίες για λήψη μέτρων προς άρση των όποιων στρεβλώσεων, στην πράξη, όχι μόνο δεν υπήρξε περιορισμός στις δαπάνες μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών, αλλά αντίθετα συνεχίζει κάθε χρόνο η ανάγκη για πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, ιδίως στη Μέση Εκπαίδευση».

Αυτά αναφέρει σε Ειδική Έκθεσή του ημερομηνίας 22.12.2022 ο Γενικός Ελεγκτής με θέμα «Εξορθολογισμός Δαπανών Δημόσιας Εκπαίδευσης» και συγκεκριμένα στο θέμα των «διδακτικών περιόδων εκπαιδευτικών και των απαλλαγών».

Αναφέρει στην έκθεσή του ο Γενικός Ελεγκτής:

«Το θέμα των διδακτικών περιόδων εκπαιδευτικών και των απαλλαγών που τους παραχωρούνται από τον διδακτικό χρόνο και γενικότερα ο εξορθολογισμός των δαπανών της δημόσιας εκπαίδευσης, τέθηκε επανειλημμένα στις Ετήσιες Εκθέσεις της Υπηρεσία μας, εδώ και αρκετά χρόνια, όπου επισημάναμε:

α. Το ιδιαίτερα υψηλό κόστος στην εκπαίδευση, το οποίο  επιβαρύνει  άμεσα  τις  δημόσιες δαπάνες, χωρίς αυτό να αντικατοπτρίζεται ανάλογα στα αποτελέσματα στην Κυπριακή δημόσια εκπαίδευση, όπως αναφέρεται από ανεξάρτητες μελέτες και σχετικούς δείκτες,

β. την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης του θέματος, εφόσον ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας γνωμάτευσε, ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 76 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να είναι ξεκάθαρη η δυνατότητα θέσπισης δευτερογενούς νομοθεσίας αναφορικά με τις απαλλαγές από διδακτικό χρόνο, και

γ. την ανάγκη διεξαγωγής ανεξάρτητης μελέτης από εξειδικευμένο διεθνή οργανισμό, η οποία θα καλύψει τόσο τη Δημοτική όσο και τη Μέση Εκπαίδευση στην Κύπρο, να λάβει υπόψη ανεξάρτητες μελέτες που ήδη υπάρχουν για το θέμα και να ασχοληθεί με όλες τις παραμέτρους που αφορούν στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται στις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις στη δημόσια παιδεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά και από εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας, για νομοθετική ρύθμιση του θέματος του διδακτικού χρόνου, ακολούθησαν Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για το εν λόγω θέμα.

Στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 3.10.2018, είχαν προκύψει κάποιες διαφοροποιήσεις σε τρείς συγκεκριμένες μειώσεις διδακτικού χρόνου, ειδικότερα τον θεσμό του Υπεύθυνου Τμήματος, τη μείωση διδακτικού χρόνου λόγω ετών υπηρεσίας και την παραχώρηση συνδικαλιστικού χρόνου στις εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Η πιο πάνω Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία, κατά την άποψή μας, αποτέλεσε ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση του εξορθολογισμού των δαπανών, ίσχυσε μόνο για μία σχολική χρονιά (2018-2019), καθώς η ίδια η Απόφαση εξουσιοδοτούσε όπως οι Υπουργοί Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παραπέμψουν στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ) εργασιακά θέματα, ενώ για τα μέτρα που άπτονται του εξορθολογισμού του συστήματος των απαλλαγών, ο διάλογος θα γινόταν από τριμελή Υπουργική Επιτροπή που θα πλαισιωνόταν από ομάδα εμπειρογνωμόνων. Επίσης, η Απόφαση προνοούσε όπως οι πιο πάνω αποφάσεις έχουν ισχύ μέχρι την κατάληξη του διαλόγου, ο οποίος δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει το τέλος Δεκεμβρίου του έτους (2018) και να αφορά στον συνολικό εξορθολογισμό του συστήματος απαλλαγών, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου εκπαιδευτικού δυναμικού. Ακολούθως θα εφαρμόζονταν οι ρυθμίσεις, οι οποίες θα ήταν το  αποτέλεσμα  του διαλόγου όπως προβλέπεται  στο Καταστατικό και στους Κανονισμούς της ΜΕΠΕΥ.

Ακολούθησε ο εν λόγω διάλογος στη ΜΕΠΕΥ, με σειρά συνεδριών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εντός του 2018 και 2019, με τελευταία συνεδρία στις 22.5.2019, στην οποία η επίσημη πλευρά και οι τρείς εκπαιδευτικές οργανώσεις (ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ) κατέληξαν σε συμφωνία, με ισχύ από τη σχολική χρονιά 2019-2020. Η εν λόγω συμφωνία εγκρίθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 87.720 και ημερ. 18.6.2019.

Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε οδηγίες στη ΜΕΠΕΥ για να εξετάσει, μέχρι το τέλος του 2019, το σύνολο των εκκρεμών θεμάτων που παραπέμφθηκαν σ’ αυτήν από την εργοδοτική πλευρά και από την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2018, καθώς και να επανεξεταστεί το όλο θέμα μετά την τελική έκθεση.

Όσον αφορά στα λοιπά εργασιακά θέματα, όπως τη μείωση διδακτικού χρόνου για σκοπούς ανάληψης εξωδιδακτικών καθηκόντων, τονίστηκε στη συνεδρία της ΜΕΠΕΥ, ημερ. 22.5.2019, ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί. Στις 10.6.2020, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφαση με αρ. 89.563, εξουσιοδότησε τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο της ΜΕΠΕΥ, να συγκαλέσει εντός Σεπτεμβρίου του 2020, τη ΜΕΠΕΥ για έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που εκκρεμούν ενώπιόν της, που αφορούν στους εκπαιδευτικούς και να καταλήξουν σε συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Στις 3.11.2020, πραγματοποιήθηκε νέα συνεδρία της ΜΕΠΕΥ, στην οποία συζητήθηκε και το θέμα του εξορθολογισμού του συστήματος των απαλλαγών. Στην εν λόγω συνεδρία συμφωνήθηκε όπως μελετηθούν από κοινού και αξιολογηθούν οι απαλλαγές που παραχωρούνται για διάφορους λόγους σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και να ετοιμαστεί κατάλογος, ο οποίος θα σταλθεί στις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, ώστε να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρία της ΜΕΠΕΥ.

Ακολούθησε σύσκεψη στο ΥΠΑΝ με τις Διευθύνσεις των εκπαιδεύσεων, για το θέμα των μειώσεων διδακτικού χρόνου, όπου και υποβλήθηκαν συγκεκριμένες εισηγήσεις για μειώσεις διδακτικού χρόνου.

Το θέμα έκτοτε εκκρεμεί και δεν έχουν παρθεί και προωθηθεί για έγκριση νέες εισηγήσεις για τις μειώσεις διδακτικού χρόνου και ούτε φαίνεται να έχει ακολουθήσει νέα συνεδρία στην ΜΕΠΕΥ σχετικά με το θέμα, με τελευταία εν ισχύι τη συμφωνία των Μερών στην ΜΕΠΕΥ, ημερ. 22.5.2019.

Όπως διαπιστώσαμε, εξακολουθεί να υφίσταται η έλλειψη εξορθολογισμού στον τομέα της Δημόσιας Παιδείας, με συνέπεια τη μη αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των δημοσίων πόρων.

Παρά τις εξαγγελίες για λήψη μέτρων προς άρση των όποιων στρεβλώσεων, στην πράξη, όχι μόνο δεν υπήρξε περιορισμός στις δαπάνες μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών, αλλά αντίθετα συνεχίζει κάθε χρόνο η ανάγκη για πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, ιδίως στη Μέση Εκπαίδευση».

Διαβάστε επίσης:

Αυτούσια η ειδική έκθεση του Γ. Ελεγκτή με θέμα «Εξορθολογισμός Δαπανών Δημόσιας Εκπαίδευσης» 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2953