ΙΔΕΠ: Πρώτο διαδικτυακό συνέδριο «Δυνατότητες και προοπτικές του ECVET στην Κύπρο»


Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του για προώθηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) στην Κύπρο και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2020, διοργάνωσε, σε συνεργασία με τους τοπικούς Εμπειρογνώμονες για το ECVET και τους μελλοντικούς τοπικούς Εμπειρογνώμονες για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, το πρώτο διαδικτυακό συνέδριο για το ECVET με τίτλο: «Δυνατότητες και Προοπτικές του ECVET στην Κύπρο».

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου, μεταξύ των ωρών 10:00 - 13:30, διαδικτυακά και απευθυνόταν σε άτομα και οργανισμούς που σχετίζονται με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, τόσο σε επίπεδο τυπικής όσο και σε επίπεδο μη τυπικής μάθησης. Στις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα συμμετείχαν περί τα 70 άτομα, ανάμεσα στους οποίους Επιθεωρητές/Πρώτοι Λειτουργοί Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Ανώτεροι/Πρώτοι Λειτουργοί Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπρόσωποι δημόσιων και ιδιωτικών Πανεπιστημίων, εκπρόσωποι της ΑνΑΔ, εκπρόσωποι Ιδρυμάτων Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και εκπρόσωποι από τη βιομηχανία και ιδρύματα κατάρτισης.

Στα πλαίσια του συνεδρίου έγιναν τρεις διαφορετικές παρουσιάσεις σε θέματα σχετικά με τον απώτερο στόχο του συνεδρίου. Ο κύριος Μάριος Επαμεινώνδα, Λειτουργός στο Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του ΥΠΠΑΝ σχετικά με την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Εν συνεχεία, η Δρ Κοσμίνα Θεοδούλου, Ακαδημαϊκός και Συντονίστρια Διασφάλισης Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο UCLan και η κα. Σούλλα Κτενά, Διοικητική Προϊσταμένη στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανέλυσαν στοιχεία που αφορούν την Διασφάλιση ποιότητας, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη μεταφορά και αναγνώριση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων. Τέλος, η Δρ Νικλεία Ετεοκλέους, Ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο Frederick, παρουσίασε στοιχεία αναφορικά με τη μεταφορά Μαθησιακών Αποτελεσμάτων από τη μη τυπική στην τυπική εκπαίδευση, δίδοντας παράλληλα πρακτικά παραδείγματα από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Με το πέρας των παρουσιάσεων, έλαβαν χώρα ταυτοχρόνως τρία διαφορετικά διαδικτυακά εργαστήρια, τα οποία βρίσκονταν σε συνάρτηση με τις παρουσιάσεις που προηγήθηκαν, δίδοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις τους και να

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης Προδρόμου και Δημητρακοπούλου 2, 1090 Λευκωσία, Τ.Θ. 25484, 1310 Λευκωσία,

Τηλ. 22448888, Φαξ. 22678787 Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy, Ηλεκτρ. Διεύθυνση: [email protected]

συζητήσουν εις βάθος σειρά ερωτημάτων που είχαν τεθεί από τους συντονιστές των εργαστηρίων. Από τα εργαστήρια προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:

  • Η διαδικασία Διαπίστευσης Οργανισμών με σκοπό την πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης Μάθησης θα πρέπει να είναι απλή, σύντομη και πρακτική, αξιοποιώντας την συσσωρευμένη υφιστάμενη εμπειρία των εκπαιδευτικών οργανισμών.
  • Η καταγραφή των διαφόρων ομάδων πολιτών που έχουν ανάγκη την επικύρωση των προσόντων τους αποτελεί βασικό στόχο ενώ κύριο προαπαιτούμενο είναι να προηγηθεί δημόσια διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς εταίρους.
  • Η διαμόρφωση ενός μαθησιακού αποτελέσματος απαιτεί τη χρήση ορθών ρημάτων που θα καθορίζουν και θα προσδιορίζουν τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν σε μια ενότητα/μάθημα με βάση και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ).
  • Ο καθορισμός των μαθημάτων/ενοτήτων που απαρτίζουν ένα προσόν θα πρέπει να γίνεται από συγκεκριμένο Φορέα αναγνώρισης προσόντων/διπλώματος. Αναλόγως του προσόντος θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα ανά μάθημα/ενότητα, οι μέθοδοι αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και η ελάχιστη απαιτούμενη πρακτική άσκηση.
  • Η διαδικασία/μηχανισμός επικύρωσης που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμη σε όλα τα σχετικά γνωστικά πεδία αλλά να είναι και μετρήσιμη και διακριτή και να μπορεί να επαναλαμβάνεται, για να διασφαλίζει τη διαφάνεια και τη συστηματική εφαρμογή της.
  • Τα Πανεπιστήμια κατέχουν την ακαδημαϊκή εμπειρία και τεχνογνωσία για να λειτουργήσουν ως κέντρα πιστοποίησης προσόντων και να εφαρμόσουν την όποια διαδικασία/μηχανισμό επικύρωσης αναπτυχθεί.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τις παρεμβάσεις των κυρίων Δημήτρη Εγγλεζάκη και Γεώργιου Χωραττά, που μετά την πολυετή εμπλοκή και συνεισφορά τους στην ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET, παρέδωσαν την σκυτάλη σε μία νέα 11μελή ομάδα Εμπειρογνωμόνων VET.

Γενικότερα, η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία και οι συμμετέχοντες εξέφρασαν πολύ θετικά σχόλια για την όλη διοργάνωση και το περιεχόμενό της.

Το υλικό που αφορά τη συγκεκριμένη διοργάνωση διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, στο σύνδεσμο:

httPs://www.erasmusplus.cv/default.aspx?NewsID=39616&t=156
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

255