Αιτήσεις για συμμετοχή σε Ευρωπ. Εργαστήρια και Σεμινάρια Επαφών στα πλαίσια της Δράσης eTwinning


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοσίων/Ιδιωτικών Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Πρόσκληση νια υποβολή αιτήσεων νια συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Εργαστήρια και Σεμινάρια Επαφών στα πλαίσια της Δράσης eTwinning.

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα ακόλουθα Ευρωπαϊκά Εργαστήρια/Σεμινάρια Επαφών eTwinning που διοργανώνει η Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης της δράσης eTwinning σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης:

-   24-25 Μαρτίου 2022 (3 Διαθέσιμες Θέσεις)

Διαδικτυακό Σεμινάριο Επαφών για εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών Μέσης Γενικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με θέμα "Language Teaching".

Χώρα διοργάνωσης: Αυστρία

-    30 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2022 (2 Διαθέσιμες Θέσεις)

Διαδικτυακό Ευρωπαϊκό Εργαστήρι για εκπαιδευτικούς Προδημοτικής Εκπαίδευσης με θέμα "Inclusive Early Childhood Education and Care".

-    27-29 Απριλίου 2022 (2 Διαθέσιμες Θέσεις)

Διαδικτυακό Ευρωπαϊκό Εργαστήρι για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων με θέμα "Schools in Rural Areas".

-    28-30 Απριλίου 2022, Μάλτα (3 Διαθέσιμες Θέσεις)

Σεμινάριο Επαφών με θέμα «Creative Learning Environments»

-    18-20 Μαΐου 2022 (2 Διαθέσιμες Θέσεις)

Διαδικτυακό Ευρωπαϊκό Εργαστήρι για εκπαιδευτικούς Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με θέμα "Initial Vocational Education and Training

-    Ιούνιος 2022, Γαλλία (4 Διαθέσιμες Θέσεις)

Σεμινάριο Επαφών για εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης.

-    Σεπτέμβριος 2022, Αλβανία (2 Διαθέσιμες Θέσεις)

Σεμινάριο Επαφών για εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων από απομακρυσμένες περιοχές ή μη αστικά κέντρα.

Τόσο τα Σεμινάρια Επαφών όσο και τα Ευρωπαϊκά Εργαστήρια eTwinning απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς που προτίθενται να υλοποιήσουν ένα ή και περισσότερα σχέδια eTwinning σε συνεργασίαμε συναδέλφους του σχολείου τους και άλλων Ευρωπαϊκών σχολείων. Για περισσότερες πληροφορίες, οιενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ στο https://idep.org.cv/proiect/evropaika-ergastiria/

Η γλώσσα διεξαγωγής των πιο πάνω Σεμιναρίων/Ευρωπαϊκών Εργαστηρίων είναι η Αγγλική.

Οι βασικοί στόχοι των Ευρωπαϊκών Εργαστηρίων Κατάρτισης και των Σεμιναρίων Επαφών eTwinning είναι:

 1. Να πραγματοποιηθούν συναντήσεις μεταξύ Ευρωπαίων εκπαιδευτικών με στόχο τη δημιουργία, την αύξηση και επέκταση των συνεργασιών μεταξύ τους και μεταξύ των σχολείων τους.
 2. Να δώσουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις ικανότητες και γνώσεις τους σχετικά με την Ευρωπαϊκή συνεργασία χρησιμοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
 3. Να γνωστοποιήσουν στους συμμετέχοντες τις δυνατότητες που προσφέρει η Δράση eTwinning σε εκπαιδευτικούς και σχολεία.
 4. Να επιμορφώσουν τους συμμετέχοντες σε θέματα ΤΠΕ και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία.

Επιχορήγηση

Σε περίπτωση που οι πιο πάνω δραστηριότητες πραγματοποιηθούν δια ζώσης η επιχορήγηση που παρέχεται από το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης καλύπτει:

-   Τα τέλη συμμετοχής του Εργαστηρίου/Σεμιναρίου στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα διαμονής και διατροφής για τις ημέρες που διεξάγεται η εκπαιδευτική δραστηριότητα

-    Επίδομα διαβίωσης για μια επιπλέον ημέρα σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο ο υποψήφιος να μεταβεί μια ημέρα νωρίτερα ή να επιστρέψει μια ημέρα αργότερα στον/από τον τόπο διεξαγωγής του εργαστηρίου/σεμιναρίου

-    Έξοδα ταξιδίου

Οι πίνακες με τα ανώτατα ποσά για τα έξοδα ταξιδίου, καθώς επίσης και για τα επιδόματα διαβίωσης είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης: https://idep.org.cv/proiect/evropaika- ergastiria/

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι:

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στην πλατφόρμα του eTwinning: www.etwinning.net (Να διαθέτουν προσωπικό προφίλ στο eTwinning Live).
 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να διδάσκουν στη βαθμίδα εκπαίδευσης και τη συγκεκριμένη ειδικότητα στην οποία απευθύνεται το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Εργαστήρι/Σεμινάριο eTwinning (όπου αυτό εφαρμόζεται).
 3. Πολύ καλή γνώση της γλώσσας στην οποία θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Εργαστήρι/Σεμινάριο Επαφών eTwinning.
 4. Πολύ καλή γνώση των Word, Excel, PowerPoint και των εφαρμογών του Διαδικτύου (αναζήτηση πληροφοριών, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
 5. Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που δεν έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν για συμμετοχή σε δραστηριότητα της Δράσης eTwinning στο εξωτερικό.
 6. Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχολεία τα οποία δεν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στη Δράση eTwinning.
 7. Για τα Ευρωπαϊκά Εργαστήρια θα δοθεί προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν εμπλακεί ή εμπλέκονται σε σχέδιο (project) eTwinning.
 8. Για τα Σεμινάρια Επαφών θα δοθεί προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έχουν εμπλακεί σε σχέδια eTwinning.
 9. Θα ληφθεί υπόψη η επαρχία/βαθμίδα στην οποία οι υποψήφιοι απασχολούνται, ούτως ώστε να υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση στα Σεμινάρια/Ευρωπαϊκά Εργαστήρια eTwinning όλων των επαρχιών/βαθμίδων στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψήφιων που πληρούν τα κριτήρια είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, θα γίνει κλήρωση.

Σημειώνεται, επίσης, ότι στα άτομα που θα επιλεγούν για να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες θα σταλεί επιστολή έγκρισης με την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν την εκπαιδευτική τους άδεια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/rQiSd3eKsL6LWYS18 μέχρι τα μεσάνυχτα της 7ης Μαρτίου 2022.

Εκπρόθεσμες δηλώσεις θα θεωρούνται μη επιλέξιμες.

O συγκεντρωτικός κατάλογος των σχολείων που θα εκπροσωπηθούν σε κάθε σεμινάριο θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα: https://idep.org.cy/project/eyropaika-ergastiria/ μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22448840/22448888 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


646