Κενές θέσεις Λειτουργών Προγραμμάτων στο ΙΔΕΠ


Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης ζητά να προσλάβει 2 Λειτουργούς Προγραμμάτων, με εξάμηνη περίοδο δοκιμασίας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 24/03/2022.

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κλίμακα Μισθοδοσίας: Α8-Α10-Α11(Συνδυασμένες κλίμακες) – όπως αυτές ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία

Είναι υπόλογος στον Λειτουργό Προγραμμάτων Α’. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Ι. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α)       Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα, αναφορικά με τον κύκλο εργασιών του Ιδρύματος και καθήκοντα διαχείρισης των προγραμμάτων και άλλων θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες του Ιδρύματος.  Για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών:

1)      Ετοιμάζει προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων από δικαιούχους του Προγράμματος.

2)      Συλλέγει και αξιολογεί αιτήσεις.

3)      Ετοιμάζει πρακτικά για επιλογή αιτήσεων.

4)      Συλλέγει και αξιολογεί εκθέσεις από τους δικαιούχους.

5)      Ετοιμάζει την σχετική αλληλογραφία με τους δικαιούχους.

6)      Παρακολουθεί την πρόοδο εφαρμογής των Προγραμμάτων.

7)      Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των Προγραμμάτων.

8)      Ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά.

9)      Εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία και κανονισμούς που διέπουν τα Προγράμματα που διαχειρίζεται το ΙΔΕΠ και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.

10)   Ετοιμάζει τις απαιτούμενες από την ΕΕ εκθέσεις

(β)       Διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το Ίδρυμα.

(γ)       Συμβάλλει στη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων κ.λ.π.

(δ)       Συνεργάζεται με το Διευθυντή και το υπόλοιπο προσωπικό για την υλοποίηση του ετήσιου Προγράμματος Εργασίας του Ιδρύματος.

(ε)        Ετοιμάζει έγγραφα προσφορών, αξιολογεί προσφορές και διενεργεί την σχετική αλληλογραφία

(στ)      Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από το Διευθυντή του Ιδρύματος, συναφή με τα πιο πάνω καθήκοντα.

ΙΙ. Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Marketing, Στατιστική, Πληροφορική, Ευρωπαϊκές Σπουδές, Παιδαγωγικά, Ελληνική Φιλολογία και Φιλολογίες Ξένων Γλωσσών.
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος επιπέδου Master στα πιο πάνω συναφή αντικείμενα θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.
 3. Θα αποτελεί πλεονέκτημα διετής τουλάχιστον πείρα, στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που αποκτήθηκε, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, μέσω πλήρους απασχόλησης στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ο όρος «διαχείριση» περιλαμβάνει τη συμμετοχή στο συντονισμό του κύκλου ζωής και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ή Σχεδίων από την υποβολή της αίτησης μέχρι την υποβολή της τελικής έκθεσης, περιλαμβανομένης και της οικονομικής διαχείρισης).
 4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπομονή και ευθυκρισία. Προθυμία να ταξιδεύει.
 5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής.  Ικανότητα σύνταξης στις γλώσσες αυτές επιστολών, υπομνημάτων, εκθέσεων κ.τ.λ. με σαφήνεια και ταχύτητα.  Καλή γνώση μιας τρίτης γλώσσας από τις γλώσσες εργασίας της ΕΕ (Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής) θα αποτελεί πλεονέκτημα.
 6. Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, για παράδειγμα Λειτουργικών Προγραμμάτων, προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, περιηγητών και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημειώσεις:

 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση, όπως ήθελε αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
 2. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση με το Ίδρυμα, με εξάμηνη περίοδο δοκιμασίας.
 1. H πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας καθώς επίσης η καλή γνώση μιας τρίτης γλώσσας θα πιστοποιείται με βάση τα ισχύοντα στη Δημόσια Υπηρεσία.
 2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μην προσλάβει κανένα υποψήφιο εάν κρίνει ότι δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης.
 3. Η κατοχή όλων των απαιτήσεων της παραγράφου ΙΙ. πιο πάνω, καθώς και της τυχόν απαιτούμενης εργασιακής πείρας, πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα από τους υποψηφίους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διεξάγει τη δέουσα έρευνα για τη διαπίστωση της κατοχής των απαιτούμενων προσόντων και πείρας, στο πλαίσιο της οποίας δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις ή και πρόσθετα τεκμήρια από τους αιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν λεπτομέρειες για τις θέσεις (Σχέδια Υπηρεσίας, μαζί με τις μισθοδοσίες και τα απαιτούμενα προσόντα, Προσαρτήματα σχεδίων Υπηρεσίας, Διαδικασία πρόσληψης και Ηλεκτρονική αίτηση) στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ: https://idep.org.cy/kenes-theseis-leitourgon-programmaton/ .

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


999