Υποτροφίες Υφυπ. Ναυτιλίας για σπουδές σε Ναυτική Ακαδημία στην Κύπρο το 2021/2022


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.) ενημερώνει ότι οι αιτήσεις για τις κρατικές υποτροφίες, που θα προσφερθούν από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας για σπουδές σε Ναυτική Ακαδημία στην Κύπρο, είναι διαθέσιμες από τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 στις Ιστοσελίδες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy, του Υφυπουργείου Ναυτιλίας www.shipping.gov.cy και τα γραφεία του Ι.Κ.Υ.Κ.

Ως ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων έχει ορισθεί η Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021.  Αιτήσεις που θα παραδίδονται/αποστέλλονται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να παραδοθούν στα γραφεία του Ι.Κ.Υ.Κ. ή να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω εταιρειών ταχείας μεταφοράς στη διεύθυνση Φλωρίνης 7, GREG TOWER, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την Αίτηση που αφορά στις εν λόγω υποτροφίες και την σχετική Ανακοίνωση από την ιστοσελίδα http://www.cyscholarships.gov.cy.

Για να γίνει αποδεκτή η αίτησή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στην Αίτηση και να επισυνάψετε όλα τα έγγραφα που σας αφορούν όπου αυτό απαιτείται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected] ή στο τηλέφωνο 22456433.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1184