ΙΚύ: Κενή θέση Διευθυντή/τριας Ερευνητικού Κέντρου Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας


Διευθυντής/τρια Ερευνητικού Κέντρου Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CaSToRC) του Ινστιτούτου Κύπρου

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 24 Μαΐου 2022

Περιγραφή Θέσης

Ο/η Διευθυντής/τρια του Ερευνητικού Κέντρου Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας θα είναι υπεύθυνος/η για το γενικό συντονισμό και αποπεράτωση όλων των διοικητικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών του ερευνητικού Κέντρου. Ο/Η υποψήφιος/ια που θα επιλεγεί, θα βρίσκεται στην Κύπρο και θα του/της απονεμηθεί θέση Καθηγητή/Καθηγήτριας στο ΙΚυ, με διεθνώς ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, ανάλογα με τον βαθμό ευθύνης και των προσόντων του/της.

Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται ότι θα είναι εν ενεργεία ερευνητής/ερευνήτρια σε ένα από τους παρακάτω θεματικούς τομείς:

 • Υπολογιστική Επιστήμη και Αξιοποίηση Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης (HPC) και Κυβερνοχώρου γενικότερα για την προώθηση επιστημονικών, μηχανικών και άλλων καινοτόμων πεδίων και εφαρμογών.
 • Εφαρμογές δεδομένων χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες της Επιστήμης Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης και άλλες προηγμένες μεθοδολογίες υπολογιστών.
 • Εφαρμογές Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης (HPC) σε όλους τους κλάδους με έμφαση σε αυτούς που σημειώνουν σημαντικό ρόλο στο ερευνητικό προφίλ του Ινστιτούτου Κύπρου και τομείς που περιλαμβάνονται στην Έξυπνη Εξειδίκευση της Κύπρου, όπως: κλίμα, ενεργειακά συστήματα, περιβαλλοντική επιστήμη, ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, ψηφιακή απεικόνιση, χρηματοοικονομικά, αξιολόγηση κινδύνου, της επιστήμης και της μηχανικής γενικότερα.

Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει ισχυρές ηγετικές ικανότητες και μεγάλη εμπειρία στην έρευνα ή την οργανωτική διαχείριση, και να έχει να επιδείξει τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στη διαχείριση έρευνας. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει υψηλού κύρους, διεθνές επιστημονικό βιογραφικό, ερευνητική τεχνογνωσία και ηγετικές ικανότητες σχετικές με το προφίλ και τους τομείς προτεραιότητας του Κέντρου. Θα πρέπει να έχει επίγνωση της σημασίας της προοπτικής ανάπτυξης της επιστήμης και την τεχνολογίας στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοιο θεσμικό ρόλο ή/και διαχείριση/διεύθυνση πολύπλοκων έργων από την ανάπτυξη στην υλοποίηση τους, θα αποτελεί σημαντικό προσόν/πλεονέκτημα.

Ο/Η επιτυχής υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει άριστες διαπροσωπικές ικανότητες, με ισχυρές δεξιότητες στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και στη δικτύωση σε ακαδημαϊκούς, επιχειρηματικούς, πολιτικούς και κυβερνητικούς κύκλους, καθώς και να μπορεί να ενισχύσει το επίπεδο ερευνητικής υποστήριξης του Ινστιτούτου Κύπρου. Ικανότητα γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητη.

Ο Διευθυντής του CaSToRC θα είναι υπεύθυνος για το γενικό συντονισμό και αποπεράτωση όλων των διοικητικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών του ερευνητικού κέντρου.

Καθήκοντα και ευθύνες

Αναλυτικά, οι γενικοί στόχοι, καθήκοντα και ευθύνες του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ο/η οποίος/α θα αναλάβει τη γενική διεύθυνση του Κέντρου, ενώ θα αποτελεί μέλος της διευθυντικής ομάδας του Ινστιτούτου Κύπρου, είναι οι ακόλουθοι:

 • Να βοηθήσει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της ερευνητικής ατζέντας του Κέντρου
 • Να χαράξει, αναπτύξει και να εφαρμόσει στρατηγικές κατάλληλες και εναρμονισμένες με την αποστολή και τους στόχους του Κέντρου
 • Να προσλαμβάνει ερευνητικό προσωπικό του Κέντρου και να διαχειρίζεται, να αναπτύσσει, να αξιολογεί και να παρακινεί τα μέλη του προσωπικού του Κέντρου να αποπερατώνουν και να επιτύχουν τους ερευνητικούς στόχους του Κέντρου
 • Να διαχειρίζεται και να επιβλέπει τους οικονομικούς προϋπολογισμούς του Κέντρου
 • Να αναπτύσσει και να βελτιώνει τις ερευνητικές/εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου
 • Να επιβλέπει τον σχεδιασμό και την υλοποίησή των υπολογιστικών και άλλων εγκαταστάσεων σχετικών με το ερευνητικό πρόγραμμα του Κέντρου
 • Να συνεργάζεται στενά με αξιωματούχους της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη του Κέντρου και του Ινστιτούτου Κύπρου
 • Να συγκεντρώνει οικονομικούς και άλλους πόρους για την υποστήριξη της ερευνητικής ατζέντας και ανάπτυξης του Κέντρου
 • Να αναλαμβάνει καθήκοντα και πρωτοβουλίες σε σχέση με το διορισμό της/του ως Καθηγητής/Καθηγήτρια, συμπεριλαμβανομένων των διδακτικών ευθυνών του/της

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν: (i) βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει λίστα δημοσιεύσεων, λίστα με ερευνητικές επιχορηγήσεις που έχουν λάβει (εάν ισχύει) και περιγραφή του ρόλου και της σχετικής εμπειρίας τους, (ii) μια σύντομη, έως δύο σελίδες, προσωπική δήλωση που θα περιγράφουν το όραμα τους, και (iii) λίστα με πέντε τουλάχιστον ατόμων που μπορούν να δώσουν συστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας τους).

Για να είναι εξασφαλισμένη η πλήρης εξέταση των αιτήσεων, θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 24 Μαΐου 2022 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: recruitment@cyi.ac.cy και να εμφανίζεται η ακόλουθη αναφορά στην επικεφαλίδα του θέματος: CaSToRC_DIR_22_06.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επικεφαλής του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ινστιτούτου Κύπρου (head.hr@cyi.ac.cy). Η θέση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την πλήρωση της.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


393