Μεγαλη επιτυχία για την Καθηγήτρια του ΙΚύ Κωνσταντία Αλεξάνδρου


Εξελέγη Πρόεδρος του Συμβούλιου της Συνεργασίας για την Προηγμένη Υπολογιστική Επιστήμη στην Ευρώπη (PRACE)

Η Καθηγήτρια του Ινστιτούτου Κύπρου (ΙΚυ), Κωνσταντία Αλεξάνδρου, εξελέγη ομόφωνα νέα Πρόεδρος του Συμβουλίου της Συνεργασίας για την Προηγμένη Υπολογιστική Επιστήμη στην Ευρώπη (PRACE), την υψηλότερη διοικητική θέση στο PRACE.

Η εκλογή της Καθηγήτριας Αλεξάνδρου αποτελεί τεράστια επιτυχία, τόσο για την ίδια όσο και για το Ερευνητικό Κέντρο Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CaSToRC) του Ινστιτούτου Κύπρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το PRACE είναι ένα δίκτυο ερευνητικών υποδομών με 25 μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες συνδεδεμένες χώρες, με στόχο την επίτευξη επιστημονικών ανακαλύψεων, την προώθηση της υπολογιστικής έρευνας για ανάπτυξη όλων των κλάδων της επιστήμης και της μηχανικής, και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας προς όφελος της κοινωνίας.

Το PRACE αποτελεί μια νομική οντότητα, η οποία έχει συσταθεί με τη μορφή διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα τις Βρυξέλλες, και διαμέσου των ερευνητικών προγραμμάτων του, υποστηρίζει χρήστες και κοινότητες χρηστών υπερυπολογιστών, μέσω εκπαίδευσης και βελτιστοποίησης των εφαρμογών τους, για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των υπερυπολογιστών. Το PRACE έχει επίσης θέσει ως στόχο να ενισχύσει τους Ευρωπαίους χρήστες υπολογιστών υψηλών επιδόσεων στη βιομηχανία μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών.

Η Κύπρος αποτελεί το μικρότερο από τα κράτη που συμμετέχουν σε αυτό το πανευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα, γεγονός που καθιστά την επιτυχία της Καθηγήτριας Κωνσταντίας Αλεξάνδρου, να εκλεγεί Πρόεδρος του Συμβουλίου του PRACE, ακόμα πιο σημαντική για τη χώρα μας και  το Ερευνητικό Κέντρο Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CaSToRC) του Ινστιτούτου Κύπρου, αλλά και για την ίδια προσωπικά. Αξίζει να σημειωθεί, ότι είναι η πρώτη φορά που Πρόεδρος του PRACE εκλέγεται από μια τόσο μικρή χώρα, η οποία δεν συνεισφέρει μέσω της παροχής υπερυπολογιστικών υποδομών στο PRACE.

Η εκλογή της καθηγήτριας Αλεξάνδρου βασίστηκε στην επιτυχία της ίδιας και της ομάδας της στην εξασφάλιση υπολογιστικών πόρων σε μηχανές PRACE Tier-0, στους πρωτοποριακούς αλγόριθμους που αναπτύχθηκαν για να επιτευχθεί αυτό, καθώς και στην επιστημονική απήχηση και αναγνώριση των επιστημονικών τους αποτελεσμάτων. Η Καθηγήτρια Αλεξάνδρου θα αντικαταστήσει τον Καθηγητή Janne Ignatius, Διευθυντή του Προγράμματος στο CSC – IT Center for Science Ltd. στη Φινλανδία.

Επιπλέον, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΙΚυ, Γιάννης Κουτσού έχει διοριστεί από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως εκπρόσωπος της Κύπρου στο Συμβούλιο του PRACE. Αυτή η επιτυχία έρχεται να προστεθεί στον τιμητικό διορισμού του Δρα. Στέλιου Ερωτοκρίτου ως Γραμματέας του Συμβουλίου του PRACE από τον Μάρτιο του 2022 για θητεία δύο ετών.

Το Ινστιτούτο Κύπρου μέσω του Ερευνητικού Κέντρου Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αποτελεί μέλος του PRACE από τον Οκτώβριο του 2008, και έχει συμμετάσχει και στα έξι ερευνητικά προγράμματα υλοποίησής του. Η συμμετοχή του ΙΚυ στο PRACE έχει προωθήσει την υπολογιστική επιστήμη στην Κύπρο, δίνοντας την ευκαιρία σε διάφορες ερευνητικές ομάδες από τη χώρα να έχουν πρόσβαση σε διάφορες μηχανές των PRACE Tier-0 και Tier-1. Μάλιστα, τα τελευταία τρία χρόνια, οι ερευνητικές ομάδες με έδρα την Κύπρο, έχουν πιστωθεί με πάνω από 475 εκατομμύρια ώρες.

Το Ινστιτούτο Κύπρου μέσω του CaSToRC αποτελεί επίσης το Εθνικό Υπερυπολογιστικό Κέντρο της Κύπρου, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος EuroCC, το οποίο στοχεύει στη συγκέντρωση της απαραίτητης τεχνογνωσίας για τη δημιουργία ενός δικτύου Εθνικών Υπερυπολογιστικών Κέντρων σε θέματα Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης (HPC) σε όλη την Ευρώπη. Το Εθνικό Υπερυπολογιστικό Κέντρο της Κύπρου αναπτύχθηκε λαμβάνοντας χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινό Πρόγραμμα Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης EuroHPC JU, και από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Το πρόγραμμα EuroCC διευθύνει η καθηγήτρια Κωνσταντία Αλεξάνδρου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


635