ΕΕΥ: Ανάρτηση Πίνακα Διοριστέων εκπαιδευτικών Κομμωτικής Κλ. Α5-Α7


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28Β(10) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 2) του 2019, αναρτήθηκε σήμερα 29 Απριλίου 2020 στο Γραφείο της Επιτροπής (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) ο πίνακας διοριστέων Εκπαιδευτών Κομμωτικής στις μισθολογικές κλίμακες Α5-Α7, στον οποίο περιλήφθηκαν όσοι υπέβαλαν συμπληρωμένη αίτηση μεταξύ 3.1.2020 και 24.1.2020 συμπεριλαμβανομένων, σε ανταπόκριση στην προκήρυξη της θέσης που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5251 και ημερ. 3.1.2020, και η αίτησή τους έχει εγκριθεί.

Ο εν λόγω πίνακας αναρτήθηκε επίσης στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας στη διεύθυνση http://www. eey. gov. cy

Σύμφωνα με το άρθρο 28Β(11) του πιο πάνω νόμου, ενστάσεις για τον πιο πάνω πίνακα μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ημέρα ανάρτησής του, δηλαδή από τις 29 Απριλίου μέχρι και τις 13 Μαΐου, 2020.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16, στη διεύθυνση http://www.eev.qov.cv Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Διευκρινίζεται ότι, οι αιτήσεις καθώς και τα αιτήματα για παραχώρηση πρόσθετων μονάδων, που παραλαμβάνονται στο Γραφείο της Επιτροπής από τις 27.1.2020 μέχρι και τις 31.12.2020 θα εξεταστούν, σύμφωνα με το άρθρο 28Β(5) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 2) του 2019, για τον πίνακα διοριστέων Φεβρουαρίου 2021.

Οι αιτήσεις που θα παραληφθούν στο Γραφείο της Επιτροπής μέχρι και τις

31.8.2021     και αφορούν τον πίνακα διορισίμων, θα εξεταστούν σύμφωνα με το άρθρο 28ΒΒ(7) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως ^ρ. 2) του 2019, για τον πίνακα διορισίμων Μαρτίου 2022.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1140