Προκήρυξη θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου


Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Οργανισμού. Η πλήρωση της θέσης με βάση τους περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Διάρθρωσις και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 1974, Κ.Δ.Π. 229/74 ως έχει τροποποιηθεί, θα είναι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου τριετούς διάρκειας, ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Μισθοδοτική Κλίμακα: Α13: 8438,78 x 333,18 - 10437,85 μειωμένο κατά 10%. Στο μισθό της θέσης προστίθενται οι εγκεκριμένες γενικές αυξήσεις 10%, 4%, 5,5%, 5,25%, 2,5%, 1%, 2%, 2%, 2,75%, 2,75%, 2% και 1%, 2%, 1,5%. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Έντυπο αίτησης, εγκεκριμένο Σχέδιο Υπηρεσίας καθώς και σημείωση αναφορικά με τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων θα είναι διαθέσιμα στα Γραφεία του Θ.Ο.Κ. και στην ιστοσελίδα από τις 6 Ιουλίου 2020.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο αρχείο του Θ.Ο.Κ. διά χειρός, σε κλειστό φάκελο, μέχρι τις 3 Αυγούστου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., μαζί με όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1621