Γυμνάσιο Αγ. Μάμαντος Τραχωνίου: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Συνολικού/ής Συνεργάτη/ιδας


Το Γυμνάσιο Αγίου Μάμαντος Τραχωνίου προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου στο σχολείο. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο σχολείο ή να αποστείλουν στο φαξ του σχολείου τα ακόλουθα έγγραφα μέχρι και τις 16.09.2021:

  1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
  2. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο
  3. Βεβαίωση Λευκού Ποινικού Μητρώου
  4. Βεβαίωση σύμφωνα με τον «Περί πρόληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας νόμο»

Η πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 10 (δέκα) ευρώ ακαθάριστα για κάθε 40' ή 45λεπτη περίοδο. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού και του σχολείου.

Τα ακριβή καθήκοντα του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα καθορίζονται από το σχολείο με βάση τις ανάγκες των μαθητών.

Το σχολείο θεωρεί ότι πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας και εμπειρία σχετική με τη θέση αποτελούν πρόσθετα προσόντα. Το πτυχίο είναι απαραίτητο προσόν.

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


492