Περιφ. Δημοτικό Πολεμίου: Προκήρυξη θέσης Σχολικού Συνεργάτη/ιδας


Το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Πολεμίου προκηρύσσει θέση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου, για δύο  διδακτικές περιόδους ημερησίως.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου (Εκπαιδευτικός Προδημοτικής/Δημοτικής/Μέσης Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Ψυχολόγος κ.ά.) Επιπρόσθετα προσόντα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης ή προηγούμενη πείρα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να προσκομίσουν στο σχολείο ή να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα,  μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2021 στο e-mail : [email protected]  ή στο fax  26632544. Η πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Πριν την πρόσληψη και την υπογραφή του σχετικού Συμβολαίου ο/η Σχολικός/ή Συνεργάτης/τιδα  θα πρέπει να καταθέσει στο σχολείο 1) Βεβαίωση Λευκού Ποινικού Μητρώου, 2) Βεβαίωση σύμφωνα με τον περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο από την Αστυνομίακαθώς και αντίγραφα των ακαδημαϊκών και άλλων του/της προσόντων.

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας έχει καθοριστεί  στα €10 ανά διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40'). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα  καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


418