Αγορά Υπηρεσιών για διδασκαλία στα ΚΙΕ: Ανάθεση Σύμβασης -Παραλαβή και Υπογραφή Συμφωνίας


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας καλεί τους Αναδόχους, των οποίων ο αριθμός ταυτότητας, δυνάμει της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 4 (1) (γ)) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138 (Ι)/2001), αναγράφεται στον κατάλογο που έχει αναρτηθεί σήμερα, Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, να προσέλθουν την Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2018, στο Συντονιστικό Κρατικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) της Επαρχίας την οποία είχαν δηλώσει στη διεύθυνση διαμονής τους, στην αρχική Εκδήλωση Ενδιαφέροντός τους, για παραλαβή και υπογραφή της Συμφωνίας, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Επαρχία Λευκωσίας: Κ.Ι.Ε. Στροβόλου                                                                            14.00 -18:30

(Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου)

Επαρχία Λεμεσού: Κ.Ι.Ε. Λεμεσού (Λανίτειο Λύκειο)                                                       14.00 -18:30

Επαρχία Λάρνακας: Κ.Ι.Ε. Λάρνακας (Παγκύπριο Λύκειο)                                              14.00 -18:30

Επαρχία Αμμοχώστου: Κ.Ι.Ε. Παραλιμνίου (Λύκειο Παραλιμνίου)                                  14.00 -18:30

Επαρχία Πάφου: Κ.Ι.Ε. Πάφου (Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ)                                       14.00 -18:30

Η υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας θα διενεργηθεί με βάση όσα αναφέρονται στις παραγράφους 16.1, 16.2 και 16.3 του άρθρου 16 των Εγγράφων του παρόντος Διαγωνισμού, με μόνη αλλαγή την αντικατάσταση του εντύπου FIMAS από το έντυπο «Εξουσιοδότηση για πληρωμές από το Σύστημα ΗΡΑ» .

Οι ανάδοχοι θα πρέπει, κατά την υπογραφή της Συμφωνίας, να προσκομίσουν: α) την ταυτότητά τους

β) το πρωτότυπο ή πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού περί «Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και Παιδικής Πορνογραφίας». Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν την υπογραφή της Συμφωνίας.

γ) το IBAN τους, εκτυπωμένο από την τράπεζα στην οποία θα κατατίθεται η αμοιβή τους και δ) συμπληρωμένο το πρωτότυπο έντυπο « Εξουσιοδότηση για πληρωμές από το Σύστημα ΗΡΑ» . Το έντυπο ΗΡΑ μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του λογιστηρίου του ΥΠΠΑΝ στη διεύθυνση:http://www.moec.gov.cy/logistirio/entypa/kie/exousiodotisi pliromi ira.pdf Προσοχή

  1. Τα έντυπα IBAN και ΗΡΑ προσκομίζονται και τα δύο μαζί.
  2. Από την υποχρέωση υποβολής των εντύπων γ και δ (IBAN και ΗΡΑ), απαλλάσσονται μόνο οι Ανάδοχοι οι οποίοι, κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019, απασχολήθηκαν στα ΚΙΕ για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, μετά την 1η Μαρτίου 2019 και συγχρόνως δεν επιθυμούν αλλαγή του τραπεζικού τους λογαριασμού.

Επισημαίνεται, ότι, κατά την παραλαβή της Συμφωνίας, οι Εκπαιδευτές θα πρέπει να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση για το εργασιακό τους καθεστώς, σε σχέση με όσα αναφέρονται στα σημεία (δ), (ε) και (στ) της παραγράφου 16.3 του άρθρου 16 των Εγγράφων του παρόντος Διαγωνισμού. Το έντυπο θα τους χορηγηθεί στο ΚΙΕ, όπου θα προσέλθουν για υπογραφή της Συμφωνίας.

Οι Ανάδοχοι θα αναλάβουν καθήκοντα τη Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με το πρόγραμμα του/των τμήματος/άτων που τους έχει/ουν ανατεθεί.

Ανάθεση Τμημάτων στους εκπαιδευτές

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

620