Οδηγίες - Πληροφορίες για τη Λειτουργία του Προγράμματος Αλφαβητισμού της Γ' Γυμνασίου, στα ΚΙΕ


Προς Διευθυντές/Διευθύντριες
Γυμνασίων και Εξατάξιων Σχολείων

Θέμα: Οδηγίες - Πληροφορίες για την Υλοποίηση της Λειτουργίας του Προγράμματος Αλφαβητισμού της Γ' Γ υμνασίου, στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ)

Αναφορικά με το Πρόγραμμα Αλφαβητισμού για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Γ' Γυμνασίου, το οποίο θα λειτουργήσει σε απογευματινό χρόνο, στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ), κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, πληροφορείστε για τα ακόλουθα:

Ι. Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων για το Πρόγραμμα:

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών που παρακολούθησαν το Πρόγραμμα Αλφαβητισμού της Β' τάξης, κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020, και των μαθητών/μαθητριών που στη Στ' Δημοτικού αξιολογήθηκαν από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) με ρίσκο

 

λειτουργικού αναλφαβητισμού, αλλά για διάφορους λόγους δεν είχαν παρακολουθήσει το Πρόγραμμα στην Α' ή/και Β' τάξη Γυμνασίου θα λάβουν σχετική ενημέρωση.

Διευκρινίζεται ότι στο Πρόγραμμα δεν εντάσσονται μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία ή μαθητές/μαθήτριες για τους/τις οποίους/ες υπάρχει Απόφαση Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ).

Την ευθύνη για την τηλεφωνική ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων θα έχει ο/η Βοηθός Διευθυντής/Διευθύντρια Υπεύθυνος/η του Προγράμματος μαζί με τον /την Καθηγητής/τρια της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής.

Η ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων θα περιλαμβάνει τα εξής:

α) Αριθμός Μαθητών/Μαθητριών Ομάδας Αλφαβητισμού - Περίοδοι και Μαθήματα Διδασκαλίας:

Σε κάθε ομάδα Αλφαβητισμού εντάσσονται από τέσσερις έως οκτώ (4-8) μαθητές/μαθήτριες, οι οποίοι/ες ενισχύονται στα Νέα Ελληνικά ή στα Μαθηματικά ή και στα δύο μαθήματα, ανάλογα με τα αποτελέσματά τους στην έρευνα του ΚΕΕΑ. Όλες τις περιόδους των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών τις αναλαμβάνουν ένας Φιλόλογος και ένας Μαθηματικός, Εκπαιδευτής των ΚΙE, αντιστοίχως.

Στο Πρόγραμμα Αλφαβητισμού οι μαθητές/μαθήτριες θα διδάσκονται δύο (2) περιόδους Νέα Ελληνικά ή δύο (2) περιόδους Μαθηματικά ή τέσσερις (4) περιόδους (2 περιόδους Νέα Ελληνικά και 2 περιόδους Μαθηματικά).

β) Διευκολύνσεις μαθητών Γ τάξης του Προγράμματος Αλφαβητισμού:

 

Στους/Στις μαθητές/μαθήτριες της Γ τάξης, οι οποίοι/ες θα ενταχθούν και θα παρακολουθούν το Πρόγραμμα Αλφαβητισμού σε ΚΙΕ, θα παρέχονται οι ακόλουθες διευκολύνσεις:

-Απλοποίηση της γλωσσικής διατύπωσης:

Στις τελικές εξετάσεις οι μαθητές/μαθήτριες του Προγράμματος Αλφαβητισμού μπαίνουν σε προκαθορισμένη αίθουσα, διαφορετική από αυτήν που έχει ορισθεί για το τμήμα τους, σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. Αφού οι μαθητές/μαθήτριες παραλάβουν το γραπτό τους, ο επιτηρητής (Καθηγητής Αλφαβητισμού) διαβάζει μεγαλόφωνα ολόκληρο το εξεταστικό δοκίμιο και δίνει οδηγίες και επεξηγήσεις στα σημεία που θα υποδειχθούν από τους εξεταζομένους/ες, κατά τρόπο όμως που δεν προδιαγράφεται η απάντηση και δεν αλλοιώνεται το δοκίμιο.

-Χρόνος εξέτασης:

Ο χρόνος εξέτασης αρχίζει από το σημείο κατά το οποίο τελειώνει η προφορική απλοποίηση. Οι μαθητές/μαθήτριες δικαιούνται να υποβάλλουν ερωτήσεις και κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

-Χρήση υπολογιστικής μηχανής:

Σε όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες Αλφαβητισμού της Γ ' τάξης θα παρέχεται η διευκόλυνση της χρήσης υπολογιστικής μηχανής, κατά τη διάρκεια των διαγωνισμάτων και Τελικών Εξετάσεων.

γ) Χρόνος παρακολούθησης του Προγράμματος:

Τα ΚΙΕ λειτουργούν σε απογευματινό χρόνο. Οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών που θα φοιτήσουν στο Πρόγραμμα μαζί με τους/τις Διευθύνοντες/ουσες του ΚΙΕ θα καθορίσουν τον ακριβή χρόνο παρακολούθησης των μαθημάτων.

δ) Δωρεάν παρακολούθηση

ε) Έναρξη μαθημάτων εντός του Σεπτεμβρίου 2020

στ) Χρόνος εγγραφών:

Θα πρέπει να διενεργηθεί εγγραφή στο ΚΙΕ που θα επιλεγεί, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020.

ζ) Σίτιση μαθητών/τριών:

Στους/στις μαθητές/τριες θα παρέχεται δωρεάν σάντουιτς και νερό, εάν το επιθυμούν, στην περίπτωση που το μάθημα του Αλφαβητισμού θα διεξάγεται μετά τη λήξη των μαθημάτων του πρωινού σχολείου.

η) Μεταφορά μαθητών/τριών:

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, αναλαμβάνει τη δωρεάν μεταφορά των μαθητών/μαθητριών. Εάν οι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να αναλάβουν οι ίδιοι τη μεταφορά των παιδιών τους, θα επιδοτούνται, μόνο όταν η απόσταση από την οικία τους προς το ΚΙΕ. είναι ίση ή μεγαλύτερη των 2,4 χιλιομέτρων. Η επιδότηση περιλαμβάνει τη μεταφορά του/της μαθητή/μαθήτριας προς το ΚΙΕ και την επιστροφή του/της από το ΚΙΕ στην οικία του/της.

Οι γονείς/κηδεμόνες θα κληθούν να υπογράψουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, κατά τη διάρκεια της εγγραφής του παιδιού τους στο ΚΙΕ.

ΙΙ. Κατάλογοι Μαθητών Αλφαβητισμού Β' Γυμνασίου 2019-2020

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected], το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020,

τους καταλόγους με τα στοιχεία των μαθητών/μαθητριών οι οποίοι/ες θα ενημερωθούν για το Πρόγραμμα Αλφαβητισμού Γ Γυμνασίου βάσει των όσων αναφέρονται στο Μέρος Ι. πιο πάνω.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Κοιν: - Διευθύνοντες/ ουσες ΚΙΕ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

840