Αγορά Υπηρεσιών από εκπαιδευτές-τριες για τη διδασκαλία μαθημάτων στα ΚΙΕ


Αρ. Διαγωνισμού: Μ.Ε. 14/18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ανάθεση Νέας Σύμβασης - Τροποποίηση Σύμβασης Παραλαβή και Υπογραφή Νέας Συμφωνίας - Τροποποίησης Συμφωνίας

1.  Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Β' Ανάθεσης, η οποία διενεργήθηκε με βάση την παράγραφο 7 του άρθρου 15.2.2 των Εγγράφων (ΜΕΡΟΣ Α) του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Τα αποτελέσματα της Β' Ανάθεσης αφορούν νέες Συμβάσεις ή Τροποποιήσεις υφιστάμενων Συμβάσεων, που είχαν υπογραφεί, στις 25/09/2020. Οι νέες Συμβάσεις και οι Τροποποιήσεις Συμβάσεων καταρτίστηκαν, με βάση την παράγραφο 7 του άρθρου 15.2.2 των Εγγράφων (ΜΕΡΟΣ Α) του Διαγωνισμού ή με βάση το άρθρο 14 της Συμφωνίας, αναλόγως.

2.  Το ΥΠΠΑΝ καλεί τους Αναδόχους, οι οποίοι εμπίπτουν στις δύο πιο πάνω κατηγορίες και των οποίων ο αριθμός ταυτότητας, δυνάμει της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 4 (1) (γ)) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138 (Ι)/2001), αναγράφεται στον Κατάλογο που έχει αναρτηθεί σήμερα Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020, στην ιστοσελίδα του, να προσέλθουν στα κατά τόπους Κ.Ι.Ε, την Τρίτη 20/10/20, για παραλαβή και υπογραφή της Συμφωνίας ή της Τροποποίησης υφιστάμενης Συμφωνίας. Για τη διευθέτηση της διαδικασίας υπογραφής (νέες Συμβάσεις ή Τροποποιήσεις υφιστάμενων Συμβάσεων) θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τους Αναδόχους οι Διευθύνοντες/-ουσες τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020 από τις 15:00 μέχρι τις 20:00.

Β. Η υπογραφή θα διενεργηθεί, με βάση όσα αναφέρονται στις παραγράφους 16.1, 16.2 και 16.3 του άρθρου 16 των Εγγράφων του παρόντος Διαγωνισμού.

Οι Ανάδοχοι οι οποίοι θα υπογράψουν Νέα Συμφωνία, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα: α) την ταυτότητά τους

β) το πρωτότυπο ή πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού περί «Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και Παιδικής Πορνογραφίας». Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν την υπογραφή της Συμφωνίας.

γ) το IBAN τους, εκτυπωμένο από την τράπεζα στην οποία θα κατατίθεται η αμοιβή τους και δ) συμπληρωμένο το πρωτότυπο έντυπο « Εξουσιοδότηση για πληρωμές από το Σύστημα ΗΡΑ» Το έντυπο ΗΡΑ οι ανάδοχοι μπορούν να το κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του λογιστηρίου του ΥΠΠΑΝ, στη διεύθυνση:http://www.moec.gov.cv/logistirio/entvpa/kie/exousiodotisi pliromi ira.pdf

Προσοχή

  1. Τα έντυπα IBAN και ΗΡΑ προσκομίζονται και τα δύο μαζί.
  2. Από την υποχρέωση υποβολής των εντύπων ΗΡΑ και IBAN απαλλάσσονται οι Ανάδοχοι οι οποίοι απασχολήθηκαν στα Κ.Ι.Ε. κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020, και όσοι κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 απασχολήθηκαν στα Κ.Ι.Ε. για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, μετά την 1η Μαρτίου 2019.

Επισημαίνεται ότι, κατά την παραλαβή της Νέας Συμφωνίας, οι Εκπαιδευτές θα πρέπει να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση για το εργασιακό τους καθεστώς, σε σχέση με όσα αναφέρονται στα σημεία (δ), (ε) και (στ) της παραγράφου 16.3 του άρθρου 16 των Εγγράφων του παρόντος Διαγωνισμού. Το έντυπο θα τους χορηγηθεί στο Κ.Ι.Ε., όπου θα προσέλθουν για υπογραφή της Συμφωνίας.

Όσοι Ανάδοχοι είχαν υπογράψει και παραλάβει Σύμβαση κατά την Α' Ανάθεση και περιλαμβάνονται και στη Β' Ανάθεση, θα προσκομίσουν μόνο την ταυτότητά τους, για υπογραφή/παραλαβή της Τροποποίησης της Σύμβασής τους.

Οι Ανάδοχοι θα αναλάβουν καθήκοντα την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα του τμήματος ή των τμημάτων που τους έχουν ανατεθεί.

Τονίζεται η υποχρέωση όλων όσοι θα περιλαμβάνονται στις Αναθέσεις να προσέλθουν για υπογραφή και παραλαβή της Συμφωνίας ή Τροποποίησης και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με ό,τι διαλαμβάνεται σε αυτήν, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 16 του Μέρους Α' των Εγγράφων του σχετικού Διαγωνισμού.

Επισημαίνεται ότι οι πιο πάνω πρόνοιες διασφαλίζουν την ομαλή έναρξη των μαθημάτων στα Κ.Ι.Ε. και, κατ’ επέκταση, το εκπαιδευτικό όφελος των μαθητών, για τους οποίους λειτουργεί ο θεσμός των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης.

Κατά την υπογραφή των Συμφωνιών/ Τροποποιήσεων πρέπει να τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας κατά της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, τα οποία εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας (ittps://www.pio.qov.cv/coronavirus/info.html.). Ως εκ τούτου, νοείται ότι οι Ανάδοχοι θα προσέλθουν στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης φορώντας υποχρεωτικά προστατευτική μάσκα.

Αρχείο Αναθέσεων τμημάτων στους Εκπαιδευτές
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

1105